Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 17 >> 

1Maka katalah Tuhan Jesus pada murid-muridnja: Tijada bawleh djadi, jang tijada berdatang persasatan, tetapi tjilaka pada awrang itu, awleh sijapa itu datang.

2Terlebeh bajik padanja jang sabidji batu gilingan terikat di lehernja, dan ija terbowang di lawut, deri jang ija berbowat persasatan pada barang sa; awrang deri jang terkitjil ini.

3Djagakanlah bajik-bajik akan diri kamu! Djika su-daramu bowat salah padamu, togorlah dija; dan djikalaw ija menjasal, kasi ampon pada dija.

4Dan djikalaw ija bowat salah padamu tudjoh kali pada satu hari, dan tudjoh kali pada satu hari ija balik pu-lang padamu, kata: B/eta menjasal; saharosnja angkaw kasi ampon padanja.

5Adapawn berkatalah Ra-sul-rasul pada maha Tuhan: Bertambah-tambahlah iman bagi kami!

6Tetapi bersabdalah maha Tuhan: Djikalaw adalah bagi kamu satu iman sama sa-bidji sasawi djuga, kamu a-kan bilang pada pohon siko-mora ini: Mentjabot sendi-rimu dan tanam dirimu di lawut! tantu djuga ija akan dengar-dengaran akan kamu.

7Sijapatah di antara kamu, bagi sijapa ada sa; awrang ham-ba, jang menjangkol tanah ataw jang berdjaga kawan, dan mamakala sa; awrang itu pulang deri pada duson, jang ija akan bilang padanja: Mari rabu-rabu dudok makan.

8Tetapi bukankah ija akan bilang padanja: Sadijakanlah makananku, ikat pinggangmu dan djaga b/eta, sedang b/eta ada makan dan minom, ba-haru deri balakang itu ang-kaw djuga makan dan minom?

9Adakah tuwan itu min-ta tarima-kasi lagi pada hamba itu, jang ija sudah bowat barang jang detitahkan padanja? Aku sangka, tijada.

10Demikijen lagi kamu ini, djikalaw kamu sudah bowat segala sasawatu, jang detitah-kan pada kamu, hendaklah kamu kata: Kami ini ada hamba-hamba jang tijada ber-guna; kami sudah bowat sa-dja, barang jang ada haros kami bowat.

11Maka djadilah antara perdjalanannja ka-Jerusalem, jang Ija adalah berdjalan-djalan pada sama tengah Samaria dan Galilea.

12Maka sedang Ija adalah masok satu kampong, baku-dapatlah Ija dengan sapuloh awrang berkusta, jang adalah berdiri deri djawoh;

13Dan marika itu angkat-lah sawaranja, kata: Jesus, h/e Guru! sajanglah kita aw-rang!

14Dan sedang Ija meli-hatlah marika itu, bersabda-lah Ija pada dija awrang: Pergilah kamu bertondjok di-ri kamu pada Imam-imam. Maka djadilah, sedang ma-rika itu adalah berdjalan-djalan, jang dija awrang dja-di sutji.

15Adapawn sa; awrang an-tara marika itu, serta ija da-pat lihat jang ija sudah djadi bajik, pulang ija dan memu-djilah Allah dengan sawara besar.

16Dan bertijaraplah ija pa-da kaki-kaki Tuhan Jesus, dan mintalah tarima-kasi pa-danja; maka adalah ija ini sa; awrang Samaria.

17Adapawn menjahutlah Tuhan Jesus, kata: Bukan-kah sapuloh-sapuloh itu su-dah djadi sutji; di manatah kasembilan itu?

18Tijada terdapat barang sa; awrang jang lajin, jang balik pulang, kasi hormat pada Allah, melajinkan sa-awrang dagang ini?

19Dan katalah Ija padanja: Bangunlah, pergilah awleh-mu, angkaw punja pertjaja sudah paliharakan angkaw.

20Adapawn manakala de-tanjakan padanja awleh aw-rang-awrang Farisi; pada wak-tu mana karadja; an Allah nanti datang, menjahutlah Ija pada dija awrang, kata: Ka-radja; an Allah tijada datang dengan kabesaran jang njata-njata.

21Dan awrang tijada akan bilang: Lihat di sini! ataw: lihat di sana! karana song-gohpawn, keradja; an Allah ada pada sama-tengah kamu.

22Maka berkatalah Ija pa-da murid-murid: Hari-hari nanti datang, jang kamu akan suka-suka melihat sawatu dju-ga hari deri Anak manusija, dan tijada kamu akan meli-hat itu.

23Dan awrang akan bilang pada kamu: Lihatlah di sini, dan lihatlah di sana! Djang-anlah kamu pergi dan djang-anlah kamu ikot.

24Karana sabagimana ki-lap itu bertjahaja deri hu-djong langit sampe hudjong langit, demikijen djuga akan ada dengan Anak manusija pada harinja.

25Tetapi ada haros jang lebeh di hulu Ija merasa sangsara banjak-banjak, dan djadi terbowang awleh bangsa ini.

26Dan sabagimana sudah djadi pada hari-hari No; e, ba-gitu lagi akan ada pada hari-hari Anak manusija.

27Dija awrang adalah ma-kan, minom, kawin dan djadi kasi kawin, sampe hari itu, manakala No; e masoklah di dalam Batara; dan datanglah ampuhan ajer, dan menghi-langkanlah dija awrang sa-mowanja.

28Bagitu lagi, sabagimana sudah djadi pada hari-hari Lot; marika itu adalah ma-kan, minom, djuwal beli, ba-tanam dan perusah;

29Tetapi pada hari mana Lot kaluwarlah deri dalam Sodoma, turonlah hudjan api dan balirang deri dalam la-ngit dan merusaklah dija aw-rang samowanja.

30Demikijen lagi akan dja-di pada hari itu, manakala Anak manusija akan djadi kalihatan.

31Pada hari itu, barang sijapa ada di atas atap, dan serba-serbanja di dalam ru-mah, djanganlah ija turon akan ambil itu; bagitu lagi barang sijipa ada di duson, djangan ija balik pulang akan itu, jang ada di balakang.

32Ingat-ingatlah akan is-teri Lot.

33Barang sijapa tjahari pa-liharakan djiwanja, ija djuga akan hilang itu, dan barang sijapa menghilangkan itu, a-kan dapat simpan itu.

34Aku bilang pada ka-mu: Pada malam itu djuga duwa awrang akan ada pada sawatu djuga tampat tidor; maka satu awrang akan djadi detarima dan jang lajin akan tertinggal.

35Duwa akan giling te-pong sama-sama; maka sa-watu akan detarima dan jang lajin akan tertinggal.

36Duwa akan ada di du-son; maka sawatu akan de-tarima dan jang lajin akan tertinggal.

37Maka menjahutlah ma-rika itu, kata padanja: Di mana, ja Tuhan? Bersabda-lah Ija pada marika-itu: Di mana-mana djuga ada bangka, di situpawn burong-burong na-sar akan datang bakompol.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran