Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 2 >> 

1Adapoawn djadilah pada hari-hariitu, jang kaluwar-lahsatu titah deri pada Ka; isar Augustus, Isahuwa saganap isi deunja haros djadi tersdurat.

2Makav penjursatan djiwa-djiwa jang pertama itu, su-dah djadi pada tatkala Ku-reniua adalah bangaawan di tanah Suria.

3Maka pergilah samowa awrang akan djadi tertulis, kanegei atsalnja.

4Bagitupawn berangkatalah lagi Josef deri negeri dalamm Galilea, ija itu deri negeri Nasareth, katanah Jehuda negeri Daud itu jang denama; i Bethlehem, deri karana ijalah deri pada rumah dan bangsa Daud;

5Akan djadi tersurat ber-sama-ama dengan Maria, m tu-nangannja parampuwan, jang bonting itu.

6Maka djadilah, m sedang marika itu adalah di sana, jang sudah djadi gnap hari-harinja akan beranak.

7Dan beranaklah ija anak-nja laki-laki jang sulong dan bungkuslah djja dengan kajjin pengbungkus. dan tarohlah djja di dalam satu palongan, awleh karana tjjada barang tampat luwas pada marika itu di rumaht kadijaman itu.

8Maka di bahagian tanah di situ adalah barang gombala di hutan jang djagalah dja awrang punja kawan binatang pada waktu malam.

9Maka dengan takadjoh Meela; ikat maha Tuhan adalah berdiri bersama-sama degan marika itu, dan kamulija; an maha Tuhan adalah bertja-haja kulkiling marika itu, dan marika itu mendapatlah takotan besur-besur.

10Maka katalah kapada marika itu Mela; ikat itu: Djanganlah kamu tako, ka-rana lihat! aku membawa chabar kasuka; an besur kapuda kamu, jang akan ada kapada saganbap kawm;

11Ija itu jang hari ini sudah taperanak bagi kamu satu Penulong salamat. jang ada Christos, maha besar Tuhan itu di negeri bDand.

12Dan inilah akan ada tanda bagi kamu: Kamu akan mendapat ka; anak itu, ter-bungkus dengan kajin pem-bungkus tidor-tidor di dalam satu palongan.

13Maka pada sabantar itu djuga adlah bersama-sama dengan mela; ikat itu, sawatu kabanjakan tantara Samaw; i, jang memudjilah Allah, kata:

14Segala padji bagi Al-lah, janng di tinggi, perda-me; an di dunja Salamat beron-tongpada manusjja-manusjja!"

15Maka djadilah manakala mela; ikat-mela; ikat itu sudah-lah berangkat deri pada ma-rika itu kasawrga, jang gom-bala-gombala itu brkatalah sa; awrang pada jang lajj: bejar kami pergi ka-Bethle-hem, dan melihat perkara itu jang sudah djadi, jang maha besar Tuhan sudah kasi tahu bagi kami.

16Maka berdatanglah ma-rika itu denan lakas dan mendapatlah Maria da Jo-sef, danka; anak itu tidor-tidor di palongan..

17Dan man akala marika tu sudahlah melihat itu, djja awrang berchabarkanlh per-kata; an itu, jang dekatakak pada marika itu akan ka; anak mi.

18Dan saklijen awrang, jang dapat dengar itu, heran-lah akan segala sasawata itu, jang dekatakan pada mrika itu awleh gombala-gombala.

19Tepan Maria sinpan-simpanlah segala perkataq; an ini dan tinbang-meninbang-lah itu di dalam hatinja.

20Maka gombala-gombala itu pergilah pulang, dengan memudji dan memulijakan Al-la wleh karna segala su-dalah dengar dan melihat, sabagimana sudahlah djadi dekatakan pada marika itu.

21Dan mamakala sudhlah ganap dulapan hari, akan bersunat ka; anak itu, bagitu djuga djadilah terpanggil ma-manja: Jesus, jang denama; i awleh mela; ikat leheh di dalam gan-dongan.

22Maka mamkala sudah-lah djadi ganap hari-hari ka-sutjiannja menurut Tawrat Musa, marika itu bawakan-lah Djja ka-Jerusalem, m akan menghudapkan Dan kapada maha besar Tuhan.

23Sabagim; ana tersurat di Tawrat maha besar Tuhan: Segala sasawatu deri bang-sa laki-laki, jang membukan gandongan, itu djuga akan denama; i kudus, bagi maha Tuhan.

24Dan akan persombahkan satu persombahan, menurut itu jang dekatakan di dalam Tawrat Huwa: Satu pasang burong takukor ataw duwa /ekor anak merpati."'

25Maka lihatlah, adalah sa; awrang manusija di Jeru-salem, bernbama Simeon, maka manusija itu adalah su; awrangmutaki dan jang takt akan Allah, dengan bernanti-nanti penghiboran Isr; lel, dan Roch Kudus adalah dalamnja.

26Dan sudahlah djadiv pa-danja satu penjata; an LLahi awlehRoch Kudus, jang ija tjjada akan memandang ka-matian, melajinkan di hulu ija sudah dapat lihat Chris-TO, mahaq besar Tuhan itu.

27Maka berdatanglah Roch. Dan manakala ib-bapa itu membawakanlah ka; anak Je-sus di dalam Kaba, sopaja marika itu bowat padanja menurut bjasa Tawrat.

28Bagitupawn ija meng-ambillah dukong Dija, dan memudjilah Allah, kata:

29Sakarang pawn, ja Tu-haa! Angkaw kasi berangkat hambamu, dxegan dame, me-nurat dfjandji; anmu:

30Karana mata-mataku su-dah melihat salamatmu.

31Jang Angkaw sudah sa-dijakan berhadapan sakalijen bangsa.

32Sawatu Penarangan a-kan bertjahaja bagi saka-lijen chalajik, dan satu ka-mulia; an pada kawmamu isra; el.

33Maka Josef dan bunja, beranlah awleh karana itu, jang dekatakan akan Dija.

34Dan Simeon memberkati-lah marika itu, dan kata-lah pada Maria iobunja Li-hat awlehmu! Dija ini djadi detarohkan akan sawatu ka-djatohan dan akan sawatu kabangunan awrang banjak di dalam Isra; el, dan akan sawatu tanda, jang akan djadi lawan.

35Lagipawn satuy pedang akan tikam terus djiwamu, sopuja rasa-rasa hati banjak awrang djadi njata.

36Lagipawn adalah Annaitu, satu Nabi parampuwan, anak paranpuwan Fanu; el, deri dalam hulu-bangsa Aser; dija ini sudahlah dalam dja-woh-djawoh pada hari-hari nja, dan sudahlah hidop deng-an suwaninja tudjoh tahon deri pada kanuda; anja.

37Dan adalah ija sa; awrang parampuwan balu, sakira-kira nmornja dulapan puloh anm-pat tayhon jang tijada geser deri dalam Kaba, dan ber-baktilah pada Allah dengan powasa dan sombajang si-jang dan malam.

38Dan dija itu djuga ber-datanglah kasitu, pada djam itu, dengan memudji maha besar Tuhan, dan berkata-katalah akan Dija padan sa-lkalijen awrang, jang adalah beranti-nanti kalepasan di Jerusalem.

39Dan manakakala marika itu sulahlah memunohi sega la sasawatu menurut Tawrat Huwa, pulanglah marika itu ka-Galilea, kaegerinja Na-sareth.

40Dan ka; anak itu bertam-bahlah bersarnja, dan de-perkowatkan di dalam Roch, dan punohlah dengan budi-akal, dan nimet Allah ada-lah baserta dengan Dija.

41Adapawn ibu-bapanja p9n pergilah sisilalon ka-Jeru-salem kamasa-raja Pascha.

42Maka nanakala Ija su-diah unor duwa belas tahon, berangkatlah marika itu pergi ka-Jerusalem, menurut bijisa masa raja itu.

43Dan manakala hari itu sulahlah ganappergilah ma-rika itu pulang, maka ber-tinggallah ka; anak Jesus itu, di Jerusalem dan ibu-bapanja tijada tahulah itu.

44Tetapi sangkalah mari-ka itu jang Ija adalah an-tara segala awrang muslir-itu dan berdatanglah marika itu sahari perdjalanan dja-wohnja tihari Dija antara atsal-atsal dan kakenal-ke-nalan.

45Dan sedang marika itu tijada mendapatiahja per-gilah marika itu pulang ka-Jerusalem, mentjahari Dija,

46Maka djnadilah, kome-dijen deri pada tiga hari, jang marika itu dapat Dija di da-lam Laba, berdudokj pada sa-ma-tengah Pengadjar-penga-djar dan bertanja-tanjalah pada marika itu.

47Maka heran-heranlah se-gala awrang itu, jang deng-arlah Dija, awleh karana bu-di-akalnja dan penjahutan-pe-njahutannja.

48Dan manakala marika itu dapat lihat Dija, taka-djutlah marika itu, dan ibunja katalah padanja H/e anakku! baginana angkaw sudah ho-wat itu pada kami? tjawbalihat, bapamu dengan B/eta sudah tjahari angkaw dengan bagitu balisah.

49Maka katalah Ija, pada marika itu: Karana apa ka-mu sudah tjahari B/eta? tija-dakah kamu tahu, jkang B/eta haros ada di dalam jang punja Bapaku?

50Dan marika itu tijiada menarti perkata; an itu, jang Ija adalah katakan pada ma-rika itu.

51Maka turonlah Ija ber-suma-sama dngan dija aw-rang dan berdatanglah di Na-sareth, dan adalah dengar-dengaran akan marika ituDan ibunja ainipnlah segala perkata; aan itu di dalam ha-tinja.

52Dan bertambah-tambah-lah Tuhan Jesus, bagik dalam bndi-akal, bajik pada tahon umornja, di dalam nimet ber-hadapan Allah dan manusija-lianusija.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel