Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 22 >> 

1Adapawn masa raja raw-ti-rawti manis, jang denamai Pascha, hampir datang.

2Maka Kapala-kapala I-mam dan Pengadjar-penga-djar Tawrat adalah tjahari-tjahari, bagimana marika itu bawleh dapat bunoh Diga; ka-rana marika itu takolah akan kawn itu.

3Bagitupawn masoklah se-tan di dalam Judas, denamai Iskariot, jang adalah deri an-tara bilangan kaduwa belas itu.

4Maka pergilah ija berbi-tiara dengan Kapala-kapala Imam dan dengan Panhulu-panghulu awrang bersindja-ta, bagimana ija akan sarah-kan Dija kapada marika itu.

5Maka bersuka-sukalah marika itu dan djandjilah, jang dija awrang akan mawu kasi keping padanja.

6Dan ija mengakaw itu dan tjaharilah senang jang bajik akan sarahkan Dija, di luwar barang huru-hara.

7Bagitupawn sudah datang hari rawti-rawti manis itu, pada jang mana awrang ha-ros mebunoh bante anak dom-ba Pascha itu.

8Maka surohlah maha Tu-han, Petrus dan Joannes, ka-ta: Pergilah kamu sadijakan-lah bagi kami Pascha itu, so-paja kami makan itu.

9Maka katalah marika itu kapadanja: Di mana Angkaw mawu, kami sadijakan itu?

10Katalah Ija pada marika itu: Lihat, manakala kamu masok negeri itu, kanu akan baku-dapat dengan sa; awrang manusija, jang memikol satu balangan ajer; ikotlah dija di dalam runah itu, di mana ija masok.

11Dan katakanlah pada tu-wan rumah itu: Guru bilang padamu: Di manatah bilik itu, di mana B/eta bawleh makan Pascha dengan murid-murid-ku?

12Bagitupawn ija akan ton-diok bagi kamu satu bilik di petak ka; atas, jang tersedija dengan tikar-tikar; di situ-pawn hendaklah kamu sedi-jakan itu.

13Maka pergilah marika itu dan mendapatlah, sabagi-mana Tuhan sudahlah bilang pada dija awrang, dan ma-rika itu sadijakanlah Pascha itu.

14Dan manakala sudah sampe djam itu, berdudoklah Ija dan kaduwa-belas rasul bersama-sama dengan Dija.

15Dan berkatalah Ija pada Marika itu: B/eta sudah su-ka-suka sekali makan Pa-scha ini bersama-sama dengan kamu, lebeh di hulu deri B/e-ta merasa sangsara;

16Karana B/eta bilang pa-da kamu, jang B/eta tijada a-kan makan lagi deri padanja, sampe itu sudah djadi ganap di dalam karadja; an Allah.

17Maka ambillah Ija satu tjawan minoman, dan sedang Ija sudah mengutjap sukur katalah Ija: Ambillah itu, dan bergahagilah itu di an-tara kamu!

18Karana B/eta bilang pa-da kamu; B/eta tijada akan minom deri pada bowa-bo-wa anggawr, sampe kara-dja; an Allah sudah datang.

19Dan ambillah Ija rawti, dan sedang Ija sudahlah meng-utjap sukur, Ija pitjahlab itu, lalu kasi itu pada marika itu, dan katalah: Inilah tubohku, jang deberikan karana kamu; bowatlah itu akan pengingat-an padaku.

20Bagitu lagi tjawan mi-noman itu, komedijen deri pa-da makan itu, dan katalah: Tjawan minoman ini, ada per-djandjian baharu di dalam da-rahku, jang tertumpah karana kamu.

21Tetapi lihatlah awleh ka-mu, tangan deri pada jang djuwal semukan Beta ada bersama-ssama dengan B/eta di majida.

22Maka songgohpawn, A-nak manusija saharosnja dju-ga berangkat pergi, sabagi-mana sudah tangu itu; tetapi tjilaka-tjilaka pada sa; awrang itu, awleh sijapa Ija djadi terdjuwal!

23Maka mulailah marika itu baku-tanja sawatu pada jang lajin, sijapatah akan bawleh ada dija itu, jang a-kan berwowat itu?

24Adapawn djadilah satu buku-lawan antara marika itu, sijapatah jang terbesar di an-tara marika itu?

25Maka katalah Ija pada marika itu: radja-radja cha-lika chalika pegang paren-tah atas dija awrang punja bala, dan jang berkawasa a-tas dija awrang, denamai tu-wan-tuwan jang berhormat mulija.

26Tetapi di antara kamu djangan sabagitu; hanja jang terbesar di antara kamu, bi-jar ija djadi sama jang terle-beh kitjil, dan jang terle-beh mulija sarupa sa; awrang hamba.

27Karana sijapatah jang terlebeh besar? Sa; awrang itu, jang ada dudok di majida, ataw jang djaga majida? Bu-kankah dija itu, jang ada du-dok di majida? Maka Aku ini djunga ada pada sama tengah kamu, salaku sa; awrang jang berdjaga-djaga.

28Tetapi kamu djuga ada itu, jang sudah menahan ba-sertaku di dalam segala per-tjawba; anku.

29Maka bagitupawn Aku bertantukan bagi kamu ka-radja; an, sabagamana Bapaku sudah tantukan itu bagiku;

30Sopaja kamu makan dan minom di majidaku di dalam karadja; anku, dan kamu akan berdudok pada tachta-tachta karadja; an, akan menghukum-kan kadawa belas hulu-bang-sa Israel.

31A dapawn berkatalah ma-ha Tuhan: h/e Simeon! Sime-on! Lihat! S/etan sudah su-ka-suka sekali akan kamu, mawu tapis kamu seperti gendom;

32Tetapi Aku sudah me-mohon awleh karana angkaw, agar djangan imanmu djadi hilang: dan angkaw, manakala sakali angkaw sudah ba-wah tawbat, hendaklah ang-kaw berkowatkan sudara-su-daramu!

33Maka katalah Petrus pa-danja: Ja Tuhan! b/eta tersa-dija, dengan Angkaw b/eta masok di pandjara dan di dalam kumatian.

34Berkatalah Tuhan pada=nja: Aku bilang padamu, h/e Petrus! ajam-djantan tijada a-kan berkukok pada hari ini, samep angkaw sudah me-njangkal tiga kali, jang ang-kaw mengenal B/eta.

35Adapawn berkatalah Ija pada marika itu: Pada tatkala Aku sudah suroh kamu, di-luwar barang pondi, dan tam-pat bakal, dan tjapatu-tjapatu, sudahkah ada sakurang apa-apa pada kamu? Menjahutlah marika itu: Tajada sakurang apa-apa.

36Bagitu djuga berkatalah Ija pada marika itu: Tetapi pada sakarang ini, barang sijapa jang ada satu pon-di, hendaklah ija ambil itu, dan bagitu lagi tampat ba-kal; dan barang sijapa jang tijada pedang, hendaklah ija djuwal badjunja, akan baw-leh beli satu!

37Karana Aku bilang pada kamu, jang lagi havos djadi nagap padaku, barang jang tersurat ini: "Dan Ija sudah terhitong di antara awrang-awrang jang djahat" Karana barang jang keena Aku, su-dah hampir ganap.

38Maka berkatalah marika itu: Ja Tuhan, lihat di sini, duwa pedang! Menjahutlah Ija pada dija awrang: Sampe itu.

39Adapawn pergilah Ija kulawar, menurut bijasanja, kagumong pohon=pohon mi-njak, dan murid-muridnja ikotlah Dija.

40Dan manakala Ija su-dahlah sampe di tampat itu, berkatalah Ija pada dija aw-rang: Hendaklah kamu min-ta-minta, agar djangan kamu djatoh dalam pertjawba; an!

41Maka mendjawohkanlah Ija sendirinja deri dija aw-rang, sakira-kira satu limpar batu punja djawoh, lalu ber-lututlah, dan b4rsombajang-lah,

42Kata: Ja Bapa! kkalu-kalu bawleh, berilah tjawan minoman ini lalu lampoh deri padaku! Tetapi djangan B/eta punja, tetapi Angkaw punja kahendak djadi!

43Maka kalihatanlah pa-danja satu Melaikat deri da-lam sawrga, jang berkowat-kanlah Dija.

44Maka djadilah, sedang Ija balisah dangan katakotan kamatian, jang Ija bersom-bajanglah dengan lebeh sa-ngat. Maka djadilah suarnja seperti tiris-tiris darah kantal, djatoh di tanah.

45Maka sedang Ija berdiri bangun deri sombajang, berda-tanglah Ija pada murid-mu-ridnja, dan mendapatlah dija awrang sonok-tidor, awleh ka-rana kaduka; an;

46Dan katalah pada ma-rika itu: Bagimana kamu tidor? bangunlah dan ber-sombajanglah, agar djangan kamu djatoh dalam pertjaw-ba; an!

47Maka sedang Ija adalah berkata-kata lagi, takadjoh! satu pasukan; dan satu aw-rang deri antara kaduwa be-las itu, berdjalanlah kamu-ka deri dija awrang, dan berdatanglah hampir pada Tu-han JESUS, akan kasi tjium padanja.

48Maka katalah Tuhan JESUS padanja: Ile Judas! adakah angkaw djuwal se-mukan Anak manusija deng-an satu tjium?

49Tetapi manakala aw-rang-awrang itu, jang kuli-ling Tuhan JESUS, dapat li-hat apa mawu djadi, katalah padanja: Ja Tuhan! kita aw-rang potong djuga dengan pe-dang?

50Maka sa; awrang deri an-tara marika itu potonglah hamba Imam besar, dan pu-tuslah teliganja kanan.

51Menjahutlah Tuhan JESUS, kata: kasi tinggal dija awrang sampe di situ djuga; maka peganglah Ija telinga-nja itu, dan sombohkanlah dija.

52Adapawn bersabdalah Tuhan JESUS, pada kapala-kapala Iman, dan pada Pang-hulu Kaba, dan kapada Pe-natuwa-penatuwa itu, jang sudahlah datang lawan Dija: Sa; awleh-awleh mealwan sa-awrang pembunoh, kamu su-dah berdatang dengan pe-dang-pedang dan tongkat-tongkat:

53Pada sedekala hari djuga B/eta sudah ada dangan kamu di dalam Kaba, dan kamu su-dah tijada menangkap B/eta! Tetapi inilah kamu punja djam dan kawasa kagalapan.

54Adapawn sedang marika itu menangkaplah Dija, dija awrang antar bawa Tuhan JESUS di rumah Imam besar. Dan Petrus ikotlah deri dja-woh.

55Maka sedang awrang su-dahlah kampong api di tengah-tangah baranda, dan berdu-doklah di sana, bagitu djuga berdatanglah lagi Petrus, du-dok pada sama tengah ma-rika-ita.

56Di situpawn satu hamba parampuwan dapat lihat dija di tarang, dan angkatlah mata atas dija dengan tadjam-ta-djam, dan katalah padanja: Sa; awrang ini djunga sudah ada bersama-sama dengan Dija.

57Tetapi ija menjagkal Dija, kata: Il/e parampuwan! b/eta tijada kenkal Dija.

58Dan sabantar-sabantar sedikit, satu jang lajin dapat lihat dija, dan katalah: Ang-kaw djuga ada deri dija aw-rang iut. Maka berkatalah Petrus: Il/e manusija, b/eta ini bukan.

59Maka sakira-kira kome-dijen deri satu djam lamanja, sa; awrang jang lajin songgoh-kanlah itu, dan berkatalah: Dengan sabenarnja, jija nin sudah ada baserta dengan Dija, dan ija djuga ada satu awrang Galil/ea.

60Tetapi berkatalah Petrus: Il/e manusija, tijada ku-tahu apatah angkaw bilang. Maka pada sabantar itu djuga, se-dang ija adalah kata-kata lagi, berkukoklah ajam djantan.

61Bagitupawn Tuhan balik muka, lalu angkat mata pada Petrus; maka Petrus ingatlah akan perkata; an maha, Tuhan, jang Ija sudah katakan pa-danja: Lebeh di hulu adam djantan kukuruku hari ini, angkaw djuga akan menjang-kal B/eta tiga kali.

62Maka pergilah Petrus kaluwar, dan menangislah pedis=pedis.

63Adapawn segala laki-laki itu, jang berdjaga-dja-galah akan Tuhan JESUS, bapergilakanlah Dija dan pu-kol Dija;

64Dan dija awrang tutop-lah mukanja dan menampar-lah Dija, dan abis itu, dija awrang tanja Dija, kata: Tjawba nubewet, sijapa-sija-pa itu, jang sudah pukol Ang-kaw?

65Dan banjak hodjat lajin-lajin berkatalah marika itu padania.

66Dan manakala sudah djadi sijang, bakompollah Pe-natuwa-penatuwa kawm itu, dan Kapala-kapala Imam dan Pengadjar-pengadjar Tawrat, dan membawakanlah Dija ber-hadapan dija awrang punja saniri,

67Dan berkatalah: Djika-law Angkaw ada CHRISTOS, bilanglah itu pada kami. Ber-katalah Ija pada dijaawrang: Djikalaw Aku bilang itu pada kamu, kamu djuga tijada per-tjaja itu.

68Dan djikalaw B/eta akan tanja apa-apa, kamu tijada akan kasi menjahut padaku, dan kamu tijada akan kasi lepas B/eta.

69Maka deri pada sakarang ini, Anak manusija itu akan dudok sabelah kanan deri pada maha kawasa Allah.

70Bagitu djuga berkatalah dija awrang samowanja: Ada-kah Angkaw songgoh-song-gob Anak laki-laki Allah? Berkatalah Ija pada marika itu: Kamu ada bilang itu, karana B/eta ini ada Dija itu.

71Bagitupawn bersabdalah marika itu: Kami mawu apa lagi dengan kasaksian? Sa-karang kami sendiri sudah dengar itu deri dalam nu-lutnja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel