Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 23 >> 

1Adapawn saganap per-himponannja bangunlah dan bawakanlah Tuhan JESUS kapada Pilatus.

2Dan mulailah marika itu mengadoh Dija, kata: Kami sudah dapat sa; awrang ini, jang Ija mengharukan kawm dan togor, djangan kasi harga kapala pada Kaisar, sedang Ija katakan, jang Ija ada CHRISTOS, Radja itu.

3Bagitupawn Pilatus pariksa tanjalah Dija, kata: Adakah Angkaw Radja aw-rang Jehudi? Menjahutlah Ija padanja, kata: Angkaw ada bilang itu.

4Maka berkatalah Pilatus pada Kapala-kapala Imam dan pada kawm itu: Tijada ku-dapat persalahan di dalam manusija ini.

5Tetapi dija awrang lebeh tindis paksa, kata: Ija meng-harukan kawm, dengan ber-adjar-adjar kuliling-kuliling di tanah Jehuda, mulanja deri Galil/ea sampe di sini.

6Serta Pilatus dapat deng-ar akan Galil/ea, bertanjalah ija, kalu-kalu manusija itu ada sa; awrang Galil/ea?

7Dan tatkala ija dapat dengar jang Ija ada deri ba-wah parentah Herodes, suroh-lah ija Tuhan JESUS kapada Herodes, jang pada hari-hari itu djuga adalah di Jerusalem.

8Maka manakala Herodes dapat lihat Tuhan JESUS, ber-sukalah ija amat; karana la-ma-lama djuga ija sudah suka mawn lihat Dija, harana su-dahlah ija dengar banjak-ba-njak akan Dija, dan harap-lah, jang ija akan dapat lihat barang tanda h/eran, jang a-kan debowat awlehnja.

9Bagitu djuga bertanjalah ija rupa-rupa perkara pada-nja, tetapi Ija tijada kasi ba-rang menjahut padanja.

10Maka Kapala-kapala I-man dan Pengadjar-pengadjar Tawrat adalah derdiri di situ, dan bawakanlah pengadohan jang sangat-sangat melawan Tuhan JESUS.

11Maka Herodes, bersa-ma-sama dengan panghulu-panghulunja menghinakanlah dan bapergilakanlah Dija, dan kasi pake padanja satu badju menjala-njala, lalu suroh bawa pulang Dija pada Pilatus.

12Dan pada hari itu djuga Pilatus dan Herodes sudah djadi tsobat, karana lebeh di hulu dija awrang bersataru; an sawatu dengan jang lajin.

13Adapawn bakompollah Pilatus Kapala-kapala Imam, dan Panghulu-panghulu dan kawm itu.

14Dan berkatalah pada ma-rika itu: Kamu sudah bawa manusija ini sa; awleh-awleh Ija mengharukan kawm, maka lihat, b/eta sudah pariksa Dija berhadapan kamu, tetapi tijada ku-kapat pada manusija ini sabarang salah deri jang mana kamu bapersalahkan Dija.

15Dan Herodes djuga tija-da, karana b/eta sudah suroh kamu pergi kapadanja; maka lihat, tijada subarang apa-apa debowat awlehnja, jang saharosnja Ija mati debunoh.

16Sebab itu b/eta akan men-tjomokkan Dija, dan kasi lepas Dija.

17Maka haroslah ija me-lepaskan pada marika itu, ba-rang sa; awrang pada masa-raja.

18Bagitu djuga saganap pa-kompolan angkat batar/eak ra-m/e-ram/e, kata: Angkat bo-wang ini, dan kasi kepas Bar-abba bagi kami!

19Jang awleh karana satu huru-hara, jang sudah djadi di negeri itu, dan awleh ka-rana satu hal kabunohan, su-dah terbowang di pandjara.

20Bagitupawn Pilatus me-njarulah kombali pada dija awrang, jang ija mawu kasi lepas Tuhan JESUS.

21Tetapi dija awrang itu angkat batare; ak, kata: Tsa-libkanlah! tsalibkanlah Dija!

22Maka pada jang katiga kali berkatalah ija pada ma-rika itu: Djahat apa Ija su-dah bowat? Sudah tijada ku-dapat barang pohon-sebab ka-matian dalamnja; sebab itu b/e-ta mawn mentjomokkan Dija dan kasi lepas Dija.

23Tetapi dija awrang na-na-nanalah dengan batare; ak besar-besar, dan dija awrang mawu djuga, jang Ija djadi detsalibkan; dan dija awrang punja batare; ak dan kapala-ka-pala Imam punja, sudah djadi lebeh sangat.

24Bagitupawn Pilatus bo-watlah putusan, jang penon-tutannja haros djadi.

25Dan melepaskanlah dija itu, jang awleh karana huru-hara dan hal pembunohan ter-bowang di dalam pandjara, dan Tuhan JESUS sarahkanlah ija akan dija awrang punja kahendak djunga.

26Dan manakala dija aw-rang adalah antar bawa Dija, menangkaplah marika itu sa-awrang, bernama Simeon deri Kirene, jang pulang deri du-son, dan dija awrang taroh-tsalib itu atas dija, so-paja ija pikol itu di balakang Tuhan JESUS.

27Dan satu dabanjakan awrang besar-besar, dan par-ampuwan-parampuwan, ikot, lah Dija, jang bersijoh dan bertangis-tangislah akan Dija.

28Maka Tuhan JESUS mem-baliklah muka pada dija aw-rang, dan sabdalah: H/e anak-anak parampuwan Jerusalem, djangan bertangis awleh ka-rana Aku, tetapi bertangislah kamu akan sendiri kamu, dan akan anak-anak kamu!

29Karana songgoh-songgoh, hari akan datang pada jang mana awrang akan bilang: Berontong-ontong awrang-aw-rang itu jang sudah tijada dapat anak, dan gandongan-gandongan itu jang tijada bonting, dan susu-susu itu, jang sudah tijada kasi isap!

30Pada tatkala itu dija awrang akan mulai kata pada gunong-gunong: Djatohlah ka-atas kami! dan pada bukit-bukit: Tutoplah kami!

31Karana djikalaw awrang bowat itu pada kaju jang hidop, apa akan djadi pada jang kering itu?

32Maka djadilah debawaw-kan sertanja duwa awrang jang lajin, ija itu duwa aw-rang djahat, akan djadi ter-bunoh sama-sama dengan Tu-han JESUS.

33Dan manakala marika itu sudah sampe tampat itu, jang denamai Tengkorak, dija awrang mentsalibkanlah Tu-han JESUS di situpawn, dan awrang-awrang jang djahat itu, sa; swrang pada kanan-nja, dan jang lajin itu pada kirinja.

34Maka berkatalah Tuhan JESUS: Ja Bapa! kasi ampon dija awrang! karana marika itu tijada tahu, apatah dija awrang ada bowat. Dan dija awrang itu bergahagilah pa-kean-pakeannja dan membo-wanglah onde akan itu.

35Adapawn kabanjakan awrang itu adalah berdiri-berdiri di situ dan lihat-lihat itu. Maka Panghulu-panghu-lu bersama-sama dengan dija awrang itu, bapergilakanlah Dija, kata: awrang lajin Ija sudah tulong, bejar Ija tu-long sendirinja, kalu Ija ada CHRISTOS, Pilehan Allah itu.

36Maka Iagi awrang-aw-rang paparangan itu bapergi-lakanlah Dija, dan dija aw-rang bawakanlah tjuka pa-danja,

37Dan bersabdalah: Kalu-kalu angkaw ada Radja aw-rang Jehudi, tulonglah sen-dirimu.

38Maka adalah tersurat la-gi ka; atas Tuhan JESUS satu alamat, tersurat dengan hu-ruf-huruf Ilelleni, dan Raw-mawi dan Ibrani: INILAH RADJA AWRANG JEHUDI.

39Lagipawn sa; swrang deri pada awrang-awrang djahat itu, jang tergantong itu, ho-djatlah Dija, kata: Djikalaw angkaw ada CHRISTOS, tu-longlah sendirimu dan kita awrang.

40Tetapi menjahutlah jang lajin itu, dan togorlah dija, kata: Tijadakah angkaw ta-hu takot akan Allah, sedang angkaw ada dalam satu rupa hukum?

41Dan kita awrang atas kabenaran; karana kami ta-rima menurut bowat-bowatan kami, tetapi Dija ini sudah tijada bowat salah sabarang apa-apa.

42Dan katalah ija pada Tuhan JESUS: Ja Tuhan, it-ugat b/eta, manakala Angkaw sudah masok karadja; anmu!

43Maka berkatalah Tuhan JESUS kapadanja: Songgoh-songgoh B/eta biland padamu, hari ini djuga angkaw akan ada sertaku di dalam Firdaus.

44Adapawn sudahlah sa-kiri-kiri djam jang ka; anam, dan berdatanglah satu kaga-lapan atas saganap bumi, sam-pe djam jang kasembilan;

45Dan mata hari djadilah galap dan kalambu dindingan di dalam Kaba djadilah ter-rabe bahagi duwa.

46Maka bersarulah Tuhan JESUS dengan sawara karas-karas, kata: Ja Bapa, di da-lam tanganmu, Aku sarahkan djiwaku! Dan manakala Ija sudah bilang itu, putuslah Ija.

47Maka manakala Pengra-tus itu dapat lihat, apatah sudah djadi, ija memudjilah Allah, kata:Songgoh-songgoh adil adanja manusija ini!

48Dan kabanjakan awrang itu, jang sudahlah bakompol akan lihat-lihat itu, sedang dija awrang dapat memandang segala sasawatu itu, jang su-dah djadi, menamparlah da-danja, lalu balik pulang.

49Maka samowa kakenal-an maha Tuhan adalah ber-diri deri djawoh, lagipawn parampuwan-parampuwan itu, jang sudahlah ikot Dija deri Galile; a, dan melihatlah sega-la sasawatu itu.

50Maka lihat, satu aw-rang, bernama Josef, satu anggawta saniri besar, satu laki-laki jang bajik dan adil,

51(Dan jang sudah tijada bersama-sama hati dengan dija awrang punia bitjara dan bo-wat-bowatannja) deri Ari-mathe; a, satu negeri awrang-awrang Jehudi, dan jang sen-diri lagi adalah bernanti ka-radja; an Allah;

52Dija ini pergilah pada Pilatus, minta bangke Tuhan JESUS.

53Dan manakala ija su-dahlah kasi turon itu, ija bungkuslah itu dangan kajin jang halus, dan tarohlah itu di dalam satu kubur, terpa-hat dalam karang, di mana bulom sakali barang-barang awrang detarohkan.

54Maka adalah itu hari persadija; an, dan sabbat ham-pir mulia.

55Adapawn parampuwan-parampuwan itu, jang sudah-lah datang sertanja deri da-lam Galile; a, ikotlah deri ba-lakang, dan lihat-lihat kubur itu, dan bagimana tubohnja djadi detarohkan.

56Dan manakala marika itu sudah pulang, dija aw-rang sadijakanlah rampah-rampha dan minjak bobo, maka antara hari sabbat ber-hentilah marika itu, menurut Tawrat.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 23 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran