Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 9 >> 

1Adapawn sedang Tuhan JESUS memanggil bakompol kaduwa belas itu, Ija kasi pada dija awrang kawasa atas samowa djin, dan akan som-bohkan kasakitan-kasakitan.

2Dan surohlah marika itu akan mengehotbatkan kara-dja; an Allah, dan akan som-bohkan awrang-awrang sakit.

3Maka katalah Ija pada marika itu: Djanganlah kamu bawa sabarang apa-apa antara djalan, tijada satu tongkat dan tijada tampat bakal, ti-jada rawti dan tijada keping; dan djangan sa; awrang berpunja duwa badju.

4Dan di mana-mana kamu masok barang rumah, hen-daklah kamu tinggal di sana, sampe kamu berangkat kom-bali deri sana.

5Dan di mana-mana aw-rang tijada tarima kamu, hendaklah kamu kaluwar deri dalam negeri itu, dan kabas-kanlah kamu abu tanah deri pada kaki-kaki kamu, akan sawatu kasaksian atas mari-ka itu.

6Bagitupawn kaluwarlah marika itu dan pergilah ku-liling-kuliling di kampong-kampong, dengan mengehotbatkan Indjil dan somboh-kanlah sini sana.

7Maka Herodes, Pamarentah tanah itu, dengarlah segala sasawatu jang sudah djadi, dan mendapatlah susah hati, awleh karana dekatakan aw-leh barang awrang, jang Jo-annes sudahlah bangun hidop kombali deri antara awrang-awrang mati;

8Dan awleh awrang lajin-lajin, jang Elia sudah kali-hatan; dan awleh awrang lajin, jang barang sa; awrang Nabi deri pada waktu pur-ba-kala sudahlah bangun hidop kombali.

9Maka katalah Herodes: Joannes itu, b/eta sudah po-tong kapalanja; tetapi sijapa-tah dija ini, akan sijapa b/eta dengar segala perkara ini? dan tjaharilah ija melihat Dija.

10Adapawn pulanglah Rasul-rasul itu dan bilang-bilang padanja, apatah marika itu sudahlah bowat. Maka ambil-lah Ija dija awrang itu, dan ondorlah dirinja sendiri-sendiri kasatu tampat jang sunji, berdekat satu negeri jang bernama Bethsa/ida.

11Maka manakala kaba-njakan awrang itu dapat tahu itu, dija awrang itu ikotlah Dija. Dan Tuhan JESUS ta-rimalah marika itu, dan adjar-adjarlah marika itu akan karadja; an Allah, dan som-bohkanlah barang sijapa jang adalah sakurang apa-apa.

12Adapawn mula; ilah hari sijang turon, mawu malam; bagitupawn berdatanglah ka-padanja kaduwa belas itu, dan katalah padanja: Suroh pulang awrang-awrang banjak itu sopaja marika itu bawleh pergi di negire-negeri dan kampong-kampong kuliling, sopaja marika itu bawleh tjahari tampat akan bawleh bermalam dan apa-apa akan makan: karana di sini kami ada pada satu tampat jang sunji.

13Maka katalah Ija pada marika itu: Kamu djuga kasi makan dija awrang. Katalah marika itu: Kami ini tijada lebeh deri lima bidji rawti sadja dan duwa ekor ikan; melajinkan kami pergi beli makanan pada awrang banjak-banjak ini.

14Karana adalah di situ-pawn sakira kira lima ribu laki-laki. Maka katalah Ija pada murid-muridnja: Surohlah dija awrang berdudok, dengan lima puloh lima puloh awrang sakompol!

15Dan dija awrang bowat-lah bagitu, sampe samowanja sudah berdudok.

16Maka sedang Tuhan JESUS ambillah kalima bidji rawti dan kaduwa ekor ikan itu, angkatlah Ija mata-mata-nja kalangit dan mengutjaplah berkat, dan pitjahlah itu, lalu kasi pada murid-murid akan berbahagi antara awrang-aw-rang banjak itu.

17Bagitu djuga dija awrang makanlah dan dapat kinnjang samowanja, dan djadilah ter-angkat sisa-sisa deri padanja, ija itu duwa belas bakol deng-an panggal-panggal.

18Adapawn djadilah ma-nakala Ija adalah sendiri-sendiri akan bersombajang, dan murid-muridnja baserta dengan Dija; dan bertanjalah Ija pada dija awrang, kata: Sijapatah, awrang bilang, jang B/eta ini ada sijapa?

19Maka menjahutlah ma-rika itu, kata: Joannes Permandi, dan jang lajin: Elia, dan jang lajin kombali, ba-huwa barang sa; awrang Nabi deri purba-kala sudah bangun hidop kombali.

20Katalah Ija pada marika itu: Tetapi kamu ini, sijapa kamu bilang, jang B/eta ada sijapa? Bagitu djuga menja-hutlah Petrus, kata: CHRISTOS jang punja Allah.

21Maka togorlah Ija pada dija awrang dengan sangat, akan djangan bilang itu pada barang sa; awrang.

22Dan katalah: Anak ma-nusija haros menahan banjak-banjak, dan djadi terbowang awleh Penatuwa-penatuwa, dan Kapala-kapala Imam, dan Pengadjar-pengadjar Taw-rat, dan djadi terbunoh, lalu bangun hidop kombali pada hari jang katiga.

23Bagitupawn bilanglah Ija pada dija awrang samo-wanja: Djikalaw barang sa-awrang mawu datang kaba-lakang Aku, hendaklah ija menjangkal sendirinja, dan sahari-sahari memowat tsalib-nja atas dirinja, lalu ikot B/eta!

24Karana barang sijapa mawu sajang djiwanja, ija djuga akan menghilangkan itu; tetapi barang sijapa hilang djiwanja awleh karana Aku, ija djuga akan simpan itu.

25Dan apa guna pada manusija, maski lagi ija ontong saganap dunja, tetapi mem-binasakan dirinja ataw meng-hilangkan dirinja?

26Karana barang sijapa bermalu akan Daku dan akan perkata-kata; anku, akan dija itu djuga Anak manusija akan bermalu pada waktu mana Ija datang dengan kamulija-annja dan Bapa punja, dan punja Mela; ikat-mela; ikat jang kudus.

27Dan B/eta bilang pada kamu dengan songgoh-song-goh, ada barang awrang deri jang ada berdiri di sini, jang tijada akan merasa kama-ti; an, sampe marika itu sudah melihat karadja; an Allah.

28Adapawn djadilah sakira-kira dulapan hari komedijen deri pada segala perkata; an ini, jang deambilnja Petrus dan Joannes dan Jakobus, lalu najiklah satu gunong akan bersombajang.

29Maka djadilah, sedang Ija adalah bersombajang, ba-huwa rupa mukanja djadilah lajin, dan pake; annja pawn putih menjala-njala.

30Maka takadjoh, duwa awrang laki-laki adalah ber-kata-kata dengan Dija, ija itu Musa dan Elias.

31Jang adalah kalihatan dengan kamulija; an dan jang kata-katakanlah deri pada penghabisan djalannja, jang Ija akan mengganapi di Jerusalem.

32Maka Petrus dan awrang itu jang basertanja adalah punoh mengantok. Dan mana-kala marika itu takadjoh bangun, melihatlah marika itu kamulija; annja, dan kaduwa laki-laki itu, berdiri sama-sama dengan Tuhan JESUS.

33Dan djadilah, sedang kaduwa itu adalah berangkat deri padanja, jang Petrus katalah pada Tuhan JESUS: H/e Guru, ada bajik jang kami ada di sini; bejarlah kami perusah di sini tiga pondok; satu padamu, satu pada Musa dan satu pada Elias; karana tijada tahulah ija, apatah ija bilang.

34Maka sedang ija adalah kata-katakan demikijen, tu-ronlah satu awan dan menu-donglah marika itu, dan takot-lah marika itu, sedang marika itu masoklah di dalam awan itu.

35Maka djadilah satu sa-wara deri dalam awan itu, jang katalah: Dija ini ada Anakku laki-laki jang tjinta, dengarlah akan Dija!

36Adapawn sedang sawara itu sudah djadi, Tuhan JESUS terdapat sendiri-sendiri. Dan marika itu berdijamlah dan tijada bilang pada barang sa-awrang pada hari-hari itu, apatah marika itu sudah melihat.

37Maka djadilah pada hari jang berikot, sedang marika itu turon deri pada gunong itu jang awrang banjak-banjak datanglah bertemu Dija.

38Dan, takadjoh! satu awrang antara kawm itu angkatlah sawara, kata: Ja Guru! b/eta minta padamu, lihat-lihat akan anak laki-laki; karana ijalah anakku laki-laki sa; awrangnja sadja.

39Dan banjak kali djadi, jang satu djin menangkap dija, bagitu djuga ija angkat batareak, dan ija dapat tatjigi, sampe ajer mulut malileh; dan kadang-kadang ija ondor deri dija, dan mengantjorkan dija.

40Dan b/eta sudah minta deri pada murid-muridmuakan membowangkan dija kaluwar, dan dija awrang sudah tijada bawleh.

41Maka menjahutlah Tuhan JESUS, kata: H/e bangsa jang tijada pertjaja dan ber-lawan-lawanan; barapa lama B/eta akan ada baserta dengan kamu dan bertsabar akan kamu? Bawalah kamari anak-mu itu.

42Maka sedang Ija mawu datang kapadanja, djin itu bantinglah dan tjigi-tjigilah dija. Tetapi Tuhan JESUS togorlah djin jang nedjis itu dan sombohkanlah anak laki-laki itu, dan kasi pulang dija pada bapanja.

43Dan marika itu samowa heran-heranlah awleh karana kamulija; an Allah. Maka se-dang marika itu samowa ba-gitu heran akan segala sa-sawatu, jang Tuhan JESUS sudah bowat, katalah Ija pada murid-muridnja:

44Taroh simpan bajik-bajik di dalam telinga-telinga kamu segala perkata; an ini, karana Anak manusija akan desarahkan di tangan-tangan manusija.

45Tetapi tijadalah marika itu mengarti perkata; an ini, dan adalah itu tersembunji deri padanja, awleh karana marika itu tijada mengarti; dan marika itu takotlah akan bertanjakan Dija akan arti perkata; an itu.

46Maka timbullah pada dija awrang satu kira-kira; an, sijapa-sijapa terbesar antara marika itu.

47Maka sedang Tuhan JESUS dapat lihat kira-kira; an itu di dalam hatinja, ambillah Ija satu anak, lalu kasi berdiri itu di pinggirnja,

48Dan katalah pada ma-rika itu: Barang sijapa tarima ka; anak ini dengan B/eta punja nama, ija djuga tarima B/eta; dan barang sijapa tarima B/eta, ija djuga tarima Dija itu, jang sudah suroh B/eta datang; tetapi barang sijapa jang ter-kitjil di antara kamu, ija djuga jang terlebeh besar.

49Maka menjahutlah pada-nja Joannes, kata: H/e Guru! kami sudah lihat satu awrang, membowang djin-djin dengan Angkaw punja nama, dan ka-mi sudah togor dija, deri se-bab ija tijada ikot bersama-sama dengan kami.

50Dan katalah Tuhan JESUS padanja: Djangan togor dija, karana barang sijapa tijada melawan kami, ija djuga ada baserta dengan kami.

51Adapawn djadilah, ma-nakala ganaplah hari-hari ka-angkatannja, jang Ija menu-djulah mukanja akan berang-kat ka-Jerusalem.

52Maka surohlah Ija ba-rang surohan berhadapannja. Maka pergilah marika itu ma-sok satu negeri awrang-aw-rang Samaria akan sadijakan tampat padanja.

53Tetapi dija awrang itu tijada tarima Dija, deri se-bab mukanja adalah sa; awleh-awleh Ija adalah berangkat pergi ka-Jerusalem.

54Maka sedang murid-muridnja, Jakobus dan Joannes, dapat lihat bagitu, katalah marika itu: Ja Tuhan, ma-wukah Angkaw, kami bilang jang api turon deri dalam langit, dan membinasakan dija awrang itu, sabagimana lagi Elias sudah bowat?

55Tetapi sedang Tuhan JESUS baliklah mukanja, Ija togorlah dija awrang, kata: Tijada kamu tahu deri roch mana kamu ada.

56Anak manusija sudah tijada datang akan merusak djiwa-djiwa manusija, tetapi akan paliharakan itu. Maka pergilah marika itu kasatu negeri jang lajin.

57Maka djadilah, sedang marika itu berdjalan-djalan, jang satu awrang berkatalah padanja: Ja Tuhan! b/eta ini akan ikot Angkaw, di mana-mana djuga Angkaw pergi.

58Bagitu djuga Tuhan JESUS katalah padanja: Pada ru-bah-rubah ada lijang-lijangnja, dan pada burong-burong di langit ada rumah-rumah, te-tapi Anak manusija tijada sa-barang apa-apa akan taroh kapalanja.

59Maka katalah Ija pada sa; awrang jang lahin: Ikotlah B/eta! Tetapi sabdalah: Ja Tuhan hendaklah Angkaw mengambil bajik padaku, jang lebeh di hulu b/eta pergi ku-burkan bapa b/eta.

60Tetapi katalah Tuhan JESUS kapadanja: Bejarlah awrang-awrang mati tanam dija awrang punja awrang-awrang mati; tetapi pergilah angkaw mengehotbatkan karadja; an Allah.

61Dan satu awrang lajin katalah: Ja Tuhan, b/eta ini akan ikot Angkaw, tetapi di hulu luluskanlah padaku, b/eta pergi ambil tabea deri pada awrang-awrang isi rumahku.

62Katalah Tuhan JESUS kapadanja: Barang sijapa taroh tangannja di gale-gale; an ta-nah, dengan lihat-lihat kabalakang, tijada berguna akan karadja; an Allah.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel