Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 10 >> 

1Adapawn panggillah Tu-han JESUS kaduwa-belas mu-rid-muridnja, dan berilah ka-wasa pada marika itu atas djin-djin jang nedjis, akan membowang itu kaluwar dan akan sombohkan sasawatu ka-sakitan dan sasawatu sang-sara.

2Maka nama-nama segala rasul ada jang berikot ini: jang pertama Simon, jang de-nama; i Petrus dan Andreas sudaranja laki-laki; Jakobus anak laki-laki Sebeda dan Jo-annes sudaranja laki-laki;

3Filippus dan Bartholo-me; us; Thomas dan Matthe; us, pendjaga bea itu; Jakobus, anak laki-laki Alfe; us dan Leb-be; us jang denama; i Thadde; us.

4Simon sa; awrang negeri Kana; dan Judas Iskariot, jang lagi sudah djuwal semu-kan Dija.

5Kaduwa belas awrang ini surohlah Tuhan JESUS dan bertitahlah pada marika itu, kata: Djanganlah kamu pergi di djalan kapada awrang Cha-lajik dan djangan masok ne-geri awrang Samaria.

6Tetapi lebeh bajik hen-daklah kamu pergi kapada domba-domba jang terhilang deri pada rumah Isra; el.

7Tetapi hendaklah kamu pergi mengchotbatkan dan ka-takan: Karadja; an sawrga su-dah hampir.

8Sombohkanlah awleh ka-mu awrang sakit-sakit, sutji-kanlah awrang-awrang ber-kusta, menghidopkan awrang-awrang mati, membowangkan djin-djin. Diluwar pembajar-an kamu sudah tarima, di-luwar pembajaran hendaklah kamu kasi itu.

9Djanganlah membawa amas ataw perak ataw tam-baga di dalam pengikat ping-gang kamu;

10Dan djangan tampat ba-kal, djangan duwa badju, djangan sapatu, djangan tong-kat; karana sa; awrang bakar-dja berguna risikinja.

11Maka manakala kamu masok barang negeri ataw kampong, hendaklah kamu pariksa sijapa ada musta-hak di dalamnja itu; dan ting-gal disitu sampe kamu kalu-war kombali.

12Tetapi djikalaw kamu masok barang rumah, hen-daklah kamu minta salamat padanja.

13Maka djikalaw rumah itu mustahak, bagitupawn hen-daklah perdamean kamu ber-datang atas itu, tetapi dji-kalaw itu bukan ada musta-hak, hendaklah perdamean ka-mu balik pulang pada kamu.

14Dan djikalaw barang sa-awrang tijada tarima kamu dan tijada dengar perkata; an kamu, kaluwarlah kamu deri dalam rumah ataw negeri itu djuga, dan kabaskanlah abu tanah deri pada kaki-kaki kamu.

15Songgoh-songgoh Aku bilang bagi kamu, terlebeh ringan akan ada pada So-doma dan Gomorra pada hari hukum deri pada negeri itu.

16Lihat, Aku suroh kamu se-perti domba-domba pada sama-tengah gurk-gurk; bagitupawn hendaklah kamu ada bidjak-sana seperti ular-ular, dan tu-lus seperti merpati-merpati.

17Tetapi hendaklah kamu berdjaga-djaga diri kamu de-ri manusija-manusija; karana dija awrang akan sarahkan kamu pada saniri-saniri dan didalam Kanisa-kanisanja ma-rika itu akan mentjomokkan kamu.

18Dan berhadapan Panghu-lu-panghulu dan Radja-radja kamu akan debawakan awleh karana Aku, akan kasaksian pada marika itu dan pada segala Chalajik.

19Tetapi manakala marika itu sarahkan kamu, djangan-lah kamu bersusah hati apa dan bagimana kamu akan berkata-katakan, karana pa-da djam itu djuga akan djadi deberikan pada kamu apatah kamu akan haros ka-takan.

20Karana itu bukan ada kamu jang berkatakan, tetapi Roch Bapa kamu, jang ka-takan di dalam kamu.

21Tetapi sudara akan sa-rahkan sudaranja akan kama-tian, dan bapa anaknja laki-laki; dan anak-anak akan bowat perlawanan pada ibu bapanja dan membunoh ma-rika itu.

22Dan kamu akan dapat bintji awleh sakalijen awrang tagal namaku. Tetapi barang sijapa tinggal tatap sampe ha-bis, ija djuga akan mendapat salamat.

23Tetapi djikalaw awrang ada bowat djahat pada kamu dalam satu negeri, berlarilah kapada jang lajin. Karana songgoh-songgoh, Aku bilang pada kamu, kamu bulom akan sampe habis pada segala ne-geri awrang Isra; el sampe Anak manusija ada datang.

24Murid bukan lebeh deri pada gurunja, dan hamba tijada lebeh deri pada tu-wannja.

25Sampe djuga pada mu-rid, djikalaw ija djadi saru-pa gurunja, dan hamba sa-rupa tuwannja. Sudahkah ma-rika itu panggil tuwan rumah Be; elsebul, barapa lebeh sa; isi rumahnja!

26Sebab itu, djanganlah takot dija awrang; karana tijada sabarang apa-apa ter-tutop jang tijada akan djadi njata, dan tersembunji jang tijada akan dekatahuwi.

27Barang jang Aku kata-kan pada kamu di dalam ka-galapan, hendaklah kamu ka-takan itu dalam tarang; dan barang jang kamu dapat deng-ar bisik-bisik di talinga, hen-daklah kamu mengehobatkan itu di atap-atap rumah.

28Dan djanganlah kamu takot akan awrang itu, jang membunoh tuboh, tetapi tija-da bawleh bunoh djiwa; hanja hendaklah kamu takot terle-beh akan Dija itu, jang baw-leh merusak djiwa dan tuboh di dalam naraka.

29Bukankah duwa ekor burong pipit terdjuwal pada sakepeng djuga? maka sawa-tu deri padanja itu tijada akan djatoh di tanah di lu-war Bapa kamu.

30Tetapi lagi urat-urat rambot di kapala kamu su-dah terhitong samowanja.

31Sebab itu, djanganlah kamu takot! kamu ada lebeh berguna deri burong pipit banjak-banjak.

32Sebab itu, barang sijapa mengakaw Beta berhadapan manusija-manusija, Aku djuga mawu mengakaw dija berha-dapan Bapaku di dalam sawrga.

33Tetapi barang sijapa menjangkal Aku berhadapan manusija-manusija, Aku dju-ga akan menjangkal dija berhadapan Bapaku di dalam sawrga.

34Djangan kamu sangka jang Aku sudah datang mem-bawa dame di dunja; Aku sudah tijada datang akan membawa dame tetapi pe-dang.

35Karana sudah Ku-da-tang akan bertjere sa; awrang manusija deri bapanja, dan anak parampuwan deri ibu-nja, dan anak mantu param-puwan deri dija punja ibu mantu.

36Dan sataru-sataru sa-awrang manusija, itu akan ada dija punja isi rumah sen-diri.

37Barang sijapa tjinta bapanja ataw ibunja lebeh deri akan B/eta, tijada mus-tahak akan Daku, dan ba-rang sijapa tjinta anak laki-laki ataw anak parampuwan lebeh deri akan Daku, tijada mustahak akan Daku.

38Dan barang sijapa tijada angkat pikol tsalibnja lalu ikot Aku, tijada mustahak akan Daku.

39Barang sijapa mendapat kahidopannja ija djuga akan hilang itu, dan barang sijapa hilang kahidopannja awleh karana Aku, ija djuga akan mendapat itu.

40Barang sijapa tarima kamu ija djuga tarima B/eta, dan barang sijapa tarima B/eta ija djuga tarima jang sudah suroh B/eta datang.

41Barang sijapa tarima sa; awrang Nabi di dalam nama Nabi, upahan Nabi ija akan tarima, dan barang sijapa tarima sa; awrang mutaki di dalam nama awrang mutaki, upahan sa; awrang mutaki ija akan tarima.

42Dan barang sijapa kasi minom satu tampuron ajer djuga di dalam nama sa; aw-rang murid, songgoh-songgoh, B/eta bilang pada kamu, ija tijada akan hilang upahannja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran