Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 26 >> 

1Adapwan djadilah mana-kala Tuhan JESUS sudahlah putus segala perkata; an ini, bersabdalah Ija pada murid-muridnja:

2Kamu ada tahu, bahuwa dalam duwa hari ada Pascha; dan Anak manusija akan de-sarahkan akan djadi detsalib-kan.

3Tatkala itu bakompol-lah Kapala-kapala Imam dan Pengadjar-pengadjar Taw-rat dan Penatuwa-penatuwa kawn di dalam balerong Imam besar, bernama Kajafa.

4Dan berbitjaralah sama-sama akan menangkap dan membunoh Tuhan JESUS deng-an tipu.

5Tetapi katalah marika itu; Djangan pada masa raja, a-gar djangan djadi hur hara antara kawm.

6Adapawn sedang Tuhan JESUS adalaj di Bethania, di rumah Simon, awrang bakus-ta itu,

7Berdatanglah kapadanja sa; awrang parampuwan, mem-bawa satu karafta minjak bobo, jang besar harganja, dan salin-lah itu di kapalanja, sedang Ija adalah dudok di majida.

8Maka sedang murid-mu-ridnja dapat lihat itu, gusar-lah marika itu, dan katalah: Apa guna karugi; an besar ini?

9Karana minjak ini sudah bawleh djadi terdjuwal ma-hal-mahal dan deberikan pa-da awrang miskin.

10Maka sedang Tuhan JESUS dapat tahu itu, kata-lah Ija pada marika itu: Apa kurang kamu mengadakan su-sah pada parampuwan ini? Karana satu pakardja; an jang bajik, ija sudah bowat kapa-daku.

11Karana awrang-awrang miskin santijasa waktu djuga kamu mendapat, tetapi B/eta ini kamu tijada mendapat pada santijasa waktu.

12Karana jang ija sudah menuwang minjak itu atas tubohku, itu sudah debowat aw; ehnja alam sadojalam N/e-ta djadi dekuburkan.

13Dengan songgoh-song-goh Aku biland pada kamu, di mana-mana djuga Indjil ini djadi dechotbatkan, atas saluroh muka bumi, akan di-katakan apatah ija suda bo-wat, akan satu pengingatan kapadanja.

14Tatkala itu sa; awrang deri kaduwa belas itu, berna-ma Judas Iskari; ot, pergilah kapada Kapala-kapala Imam,

15Dan katalah: Barapa kamu mawu kasi padaku, dan b/eta ini akan sarahkan Dija kapada kamu? Dan ma-rika itu timbanglah padanja tiga puloh keping perak.

16Maka mulangja deri pa-da itu mentjaharilah ija se-nang jang bajik, akan sarah-kan Dija.

17Adapawn pada hari jang pertama deri pada rawti-rawti manis, berdatanglah murid-murid kapada Tuhan JESUS, dan katalah padanja: Di mana Angkawa mawu, jang kami sadijakan bagimu sopaja ma-kan Pascha.

18Katalah Ija: Pergilah kamu di negeri kapada satu awrang jang ada di sana, dan katakanlagh padanja: Guru a-da bilang: Kotikaku sudah hampir: di dalam rumahmu B/eta makan Pascha dengan murid-muridku.

19Maka murid-murid itu bowatlah sabagimana Tuhan JESUS sudahlah berpasau pa-da marika itu, dan sadijakan-lah Pascha itu.

20Bagitupawn, manakala sudahlan djadi malam dudok-lah Ija bersama-sama deng-an kaduwa belas itu.

21Maka sedang marika itu dudok makan katalah Ija: Songgoh-songoh! Aku bi-lang pada kamu jang satu di antara kamu adkan sarahkan djuwal B/eta.

22Mak berdukalah marika itu amat sangat, dan mula; i-lah sasa; awrang deri pada ma-rika itu berkatakan padanja: Ja Tuhan, adakan b/eta itu?

23Menjahutlah Ija dan katalah: sa; awrang itu jang sudah tjolo tangannja bersa-ma-sama dengan B/eta di da-lam pinggan, itu dija, jang akan sarahkan djuwal B/eta.

24Songgojpawn, Anak ma-nusija berangkat pergi saba-gimana tersurat akan Dija, tetapi tjelaka-tjelaka! menu-sija itu, awleh sijapa Anak manusija djadi desarahkan; lebeh bajik padanja jang ma-nusija itu sudah tijada djadi deperanak.

25Bagitu djuga menjahut-lah Judas, jang adalah per-lente djuwal Dija, dan kata-lah: djangan barangkali b/eta ini Rabbi? Katalah Ija pa-danja: Angkaw sudah kata-kan itu.

26Maka sedang marika itu adalah makan-makan, ambil-lah Tuhan JESUS rawti itu, dan sedang Ija sudahlah meng-utjap sukur, Ija pitjahkanlah itu dan berilah itu pada mu-rid-murid, dan katalah: Am-billah, makanlah! itulah tu-bohku.

27Dan mengambillah Ija tjawan minoman itu, dan se-dang Ija sudahlah mengutjap sukur Ija berilah itu kapada marika itu, dan katalah: Mi-nomlah kamu samowa deri padanja itu!

28Karana inilah darahku, deri pada Perdjandji; an baharu itu, jang tartompah guna aw-rang banjak, akan ka; ampon-an dawsa-dawsa.

29Maka Aku bilang pada kamu, jang deri pada saka-rang ini, B/eta tijada akan minom lagi deri pada bowa-bowa pohon anggawr itu, sampe hari itu manakala Aku akan minom jang baharu itu, dengan kamu, di dalam Karadja; an. Bapaku.

30Maka manakala marika itu sudahlah menjanji njan-ji; an pudji-pudjian itu, pergilah marika itu daluwar di gunong pohon-pohon minjak itu.

31Tatkala itu bersabdalah Tuhan JESUS kapada marika itu: Pada malam ini, kamu samowa akan dapat hati ta-karuwan akan Daku. Karana ada tersurat: Aku akan pa-lukan gombala dan domba-domba sakawan itu adan djadi terhamburan.

32Tetapi komedijen deri pada kabangkitanku B/eta a-kan mendihuluwi kamu per-gi ka Galile; a.

33Tetapi menjahutlah Pe-trus, kata padanja: Maski lagi dija awrang samowanja dapat hati bingon akan Ang-kaw, punja umor b/eta ini tijada akan mendapat taka-ruwan.

34Bersabdalah Tuhan JESUS kapadanja: Dengan song-goh-gonggoh Aku bilang pa-damu, jang pada madam ini lebeh dijulu lagi ajam djan-tan bakukok, angkaw akan menjangkal Aku tiga kali.

35Petrus kata padanja: Maski lagi b/eta haros mati bersama-sama dengan Ang-kaw, b/eta tijada akan me-ngangkal Angkaw. Bagini ru-pa lagi katakanlah samowa murid-murid itu.

36Bagitupawn berdatanglah Tuhan JESUS dengan marika itu dalam satu duson, berna-ma Gethsemane, dan katalah pada murid-murid iut: Du-doklah kamu di sini, sedang B/eta pergi kasana akan ber-sombajang.

37Dan ambillah Ija Petrus dan kaduwa anak laki-laki Sebeda, maka mula; ilah Ija djadi amat berduka dan ba-lisah dengan sangat takotnja.

38Tatkala itu katalah Ija pada marika itu: Djiwaku berduka terlalu amat, sampe kamati; an, tinggallah kamu di sini, dan berdjaga-djaga dengan B/eta.

39Maka sedang Ija pergi kamuka sedikit, djatohlah Ija tijarap atas mukanja dan ber-sombajanglah, kata: Ja Ba-paku! djikalaw bawleh, be-jar tjawan minoman ini lalu lampoh deri padaku, tetapi djangan seperti B/eta kahen-daki, tetapi sabagimana Ang-kaw kahendaki.

40Maka berdatanglah Ija kapada murid-murid itu dan mendapatlah marika itu tidor sonok, dan katalah pada Pe-trus: Tijadakah kamu bawleh tinggal djaga sertaku satu djam lamanja?

41Berdjagalah dan bersom-banjanglah kamu, agar djang-an kamu djatoh dalam per-tjawba; an; djiwa sampe suka, tetapi daging ada lemah.

42Kombali pada jang ka-duwa kali pergilah Ija dan bersombajanglah, kata: Ja Ba-paku, djikalaw tijada bawleh, tjawan minoman ini lalu lampoh deri padaku, melajikan B/eta minom itu, djadilah kiranja kahendakmu!

43Maka berdatanglah Ija dan mendapatlah marika itu kombali tidoe sonok, karana mata-matanja adalah barat.

44Maka sedang Ija ting-galkanlah marika itu, pergi-lah Ina kombali dan bersom-bajanglah pada jang katiga kali, denga perkata; an itu djuga.

45Tatkala itu berdatang-lah Ija kapada murid-murid-nja dan katalah pada marika itu: Adakah sakarang kamu ada mawu tidor dan ber-henti? Lihat, djam sudah hampir, dan Anak manusija djadi desarahkan di tangan-tangan awrang-awrang ber-dawsa!

46Bangunlah kamu, bejar kami pergi! sudah hampir dija itu jang djuwal sarahkan B/eta.

47Maka sedang Ija ber-kata-kata lagi, takadjoh, ber-datanglah Judas, sawatu deri kaduwa belas awrang itu; dan bersama-sama dengan dija sawatu kabanjakan awrang dengan sindjata-sindjata dan tongkat-tongkat, tersuroh aw-leh Kapala-kapala Imam dan Penatuwa-penatuwa kawm.

48Maka perlentenja itu su-dahlah kasi pada marika itu satu tanda, kata: Dija itu, jang b/eta akan kasi tjium padanja, itu Dija: tangkap-lah Dija.

49Maka pada sabantar itu djuga berdatanglah ija pada Tuhan JESUS, kata: Tabe; a tuwan Rabbi! lalu kasi tijum padanja.

50Katalah Tuhan JESUS padanja: H/e tsobat! angkaw mawu apa di sini? Bagitupawn dija awrang itu berdatanglah dan tarohlah tangan atas Tu-han JESUS dan menangkap-lah Dija.

51Maka takadjoh, sawatu deri segala awrang itu jang adalah bersama-sama dengan Tuhan JESUS, lundjurlah ta-ngannja, mentjabot pedang-nja, lalu potong hamba Imam besar, dan putuslah telinganja.

52Tetapi katalah Tuhan JESUS padanja: Kasi masok kombali pedangmu pada tam-patnja; jarana samowanja itu, jang mengambil pedang, akan binasa awleh pedang.

53Ataw adakah angkaw sangka, jang sakarang ini djuga B/eta tijada bawleh minta pada Bapaku, dan Ija akan taroh di pinggirku lebeh deri duwa belas pasukan Mela; ikat?

54Tetapi bagimana surat-suratan akan bawleh djadi ganap? Ada haros jang djadi demikijen.

55Pada kotika itu djuga, katalah Tuhan JEUS pada kabanjakan awrang it: Sa-awleh-awleh pada sa; awrang pembunoh kamu sudah kalu-war dengan sindjata-sindjata dan tongkat-tongkat, akan menangkap B/eta. Hari-hari djuga, B/eta sudah dudok di dalam Kaba beradjar-adjar, maka kamu sudah tijada me-nangkap B/eta.

56Tetapi samown itu su-dah djadi sopaja surat-suratan Nabi-nabi djadi ganap. Bagi-tupawn larilah sakalijen mu-rid, meninggalkan Dija.

57Adapawn segala awrang itu, jang sudahlah menang-kap Tuhan JESUS, bawakan-lah Dija pada Imam besar, Kajafa, itu, kamana lagi segala. Pendadjar-pengadjar Tawrat dan segala Penatu-wa sudahlah pergi berjimpon.

58Tetapi Petrus ikotlah Dija deri djawoh, sampe di baranda Imam besar itu, dan masoklah ija, berdudok sama-sama dengan hamba-hamba di situ akan melihat pengha-bisan.

59Maka Imam besar dan Penatuwa-penatuwa dan sa-ganap saniri besar itu, men-tjaharilah kasaksian dusta, sopaja marika itu akan mem-bunoh Dija, dan tijada men-dapatlah.

60Dan maski lagi berda-tanglah saksi dusta banjak-banjak, dija awrang djuga tijada mendapatlah.

61Tetapi baharu deri bala-kang berdatanglah duwa saksi dusta, dan katalah: Dija ini sudah bilang: B/eta bawleh rombak Kaba Allah dan pe-rusah dija kombali dalam ti-ga hari.

62Maka banguulah berdiri Imam besar itu, dan katalah padanja: Tijadakah Angkaw menjahut apa-apa? Apatah itu, jang dija awrang bersaksi melawan Angkaw?

63Tetapi Tuhan JESUS ber-dijamlah djuga. Maka menja-hutlah Imam besar, dan ka-talah padanja: Aku berdjandi padamu atas sompahan dengan Allah jang hidop, jang Ang-kaw katakan pada kami kalu-kalu Angkaw ada CHRISTOS, Anak laki-laki Allah?

64Berkatalah Tuhan JESUS kapadanja: Angkaw sudah bilang itu. Bekan songgoh-songgoh Aku bilang pada kamu: deri pada sakarang ini kamu akan melihat Anak manusija berdudok sabelah kananderi jang maha kawasa itu dan berdatang atas awan-awan di langit.

65Bagitu djuga Imam be-sar itu merabilah pakeannja dan katalah: Ija sudah hodjat Allah, mawu apa lagi dengan saksi-saksi? Sakarangpawn, kamu sudah dengar dija punja hodjat allah:

66Apatah kamu sangka? Menjahutlah marika itu, kata: Patutlah Ija mati debunoh.

67Tatkala itu dija awrang lujdah mukanja, dan palukan Dija;

68Dan awrang lajin-lajin lagi tampeling Dija, kata: Nu-buwetlah pada kami CHRISTOS! sijapa itu jang sudah pukol Angkaw?

69Maka Petrus adalah dudok di luwar di baranda. Maka berdatanglah kapadanja satu hamba parampuwan dan datalah: Angkaw djuga sudah ada dengan JESUS awrang Galile; a itu.

70Tetapi di muka-muka sakalijen awrang itu menjang kallah ija, kata: Tijada ku-tahu, apa angkaw bilang.

71Maka sedang ija ada mawu kaluwar kapintu, satu jang lajin dapat lihat dija dan katalah pada awrang-awrang jang adalah di sana: Dija ini sudah ada lagi bersama-sama dengan JESUS, awrang Nasa-ret itu.

72Dan kombali menjang-kal ija dengan sompahan: B/eta tijada kenal manusija itu.

73Maka sabantar-sabantar sedikit berdatanglah barang awrang jang berdiri di situ, dan katalah pada Petrus: Songgoh-songgoh angkaw ada deri marika itu: karana lagi bahasamu ada tondjok itu.

74Bagitupawn mula; ilah ija berkutok dirinja dengan som-pah-sompah: B/eta tijada ke-nal manusija itu. Maku pada sabantar itupawn ajam djan-tan berkukoklah.

75Dan Petrus dapat ingat perkata; an Tuhan JESUS, jang Ija sudahlah katakan pada-nja: Dihulu deri ajam djan-tan berkukok, angkaw akan menjangkal B/eta tiga kali. Maka kaluwarlah ija, dan menangislah pedis-pedis.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 26 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran