Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 1 >> 

1Permula; an Indjil JESUS CHRISTOS, Anak laki-laki Allah.

2Sabagimana tersurat di dalam Nabi-nabi itu: "Lihat Aku suroh surohanku surohanku berhadapan Angkaw, jang akan sadijakan djalanmu di mukamu."

3"Sawara sa; awrang pengchotbat di hutan pasunjian: Sadijakanlah djalan maha besar Tuhan, membetulkanlah lurong-lurongnja!"

4Adapawn adalah Joannes Permandi di hutan pasunjian, dan mengchotbatkanlah ka; amponan dawsa-dawsa.

5Maka kaluwarlah datang kapadanja saganap tanah Jehuda dan awrang isi Jerusalem, dan samowa marika itu berilah dirinja depermandikan awlehnja di dalam ajer Jordan, sedang marika itu mengakaw dawsa-dawsanja.

6Maka Joannes adalah terpake dengan bulu onta dan satu pengikat kulit di pinggangnja, dan dija punja makanan bilalang-bilalang dan madu hutan djuga.

7Dan ija mengchotbatkanlah, kata: Komedijen deri padaku datang sa; awrang, jang lebeh kowat deri padaku, jang b/eta ini tijada mustahak tondok diri berhadapan Dija, akan membuka pengikat-pengikat tarompa-tarompanja.

8B/eta ini sudah permandikan kamu dengan ajer djuga, tetapi Dija ini akan permandikan kamu dengan Roch kudus.

9Adapawn djadilah pada waktu itu, jang Tuhan JESUS berdatanglah deri pada Nasaret di tanah Galilea, lalu berilah dirinja depermandikan awleh Joannes, di dalam ajer Jordan.

10Maka pada sabantar itu djuga, sedang Ija najik deri dalam ajer, melihatlah ija langit terbuka, dan Roch itu turon atasnja seperti saekor merpati.

11Maka turonlah sawatu sawara deri dalam langit: "Angkawlah Anakku laki-laki jang tjinta, akan sijapa Aku suka-suka"!

12Maka pada sabantar itu djuga, Roch itu paksalah Tuhan JESUS pergi kaluwar di hutan jang sunji.

13Maka adalah Ija di hutan jang sunji itu ampat puloh hari lamanja, dan djadilah detjawbai awleh Setan; maka adalah Ija di sana dengan binatang-binatang hutan, dan Melaikat-melaikat melajani Dija.

14Adapawn manakala Jo annes sudahlah desarahkan, berdatanglah Tuhan JESUS di Galilea dan mengchotbatkanlah Indjil karadja; an Allah.

15Dan katalah Ija: Waktu sudah ganap, dan karadja; an Allah sudah hampir, hendaklah kamu membawa tawbat dan pertjaja akan Indjil.

16Maka sedang Ija adalah berdjalan-djalan di pante lawut tasik Galilea, melihatlah Ija Simon dau Andarija, sudaranja laki-laki, membowang djala di lawut tasik itu, karana tanase-tanase adanja.

17Maka bersabdalah Tuhan JESUS pada marika itu: Ikotlah Aku! Aku mawu djadikan kamu tanase-tanase manusija-manusija.

18Bagitupawn, pada sabantar itu djuga, dija awrang kasi tinggal dija awrang punja pukat-pukat, dan ikotlah Tuhan JESUS.

19Maka sedang Ija adalah berdjalan-djalan kamuka sedikit, melihatlah Ija Jakobus, anak laki-laki Sebedeus dan Joannes, sudaranja laki-laki, dudok di dalam satu parahu, menampal pukat-pukatnja.

20Maka pada sabantar itu djuga, Ija panggillah dija awrang. Bagitupawn marika itu kasi tinggal dija awrang punja bapa, baserta dengan parahu dan awrang-awrang upahan, lalu ikotlah Dija.

21Adapawn masoklah marika itu di Kapernaum; maka pada sabantar itu djuga, pada hari Sabbat, pergilah ija di Kanisa dan beradjar-adjarlah.

22Maka heran-heranlah marika itu awleh karana pengadjarannja, karana beradjar-adjarlah Ija seperti saawrang berkawasa dan bukan salaku pengadjar-pengadjar Tawrat.

23Dan pada sabantar itu djuga, adalah di Kanisa di situ satu awrang jang terkena awleh sawatu hantu jang nedjis, jang angkat batareak,

24Kata: Ha! Angkaw mawu apa dengan kami, h/e JESUS Nasiri? Sudahkah Angkaw datang, mawu bowat tjilaka pada kami? B/eta tahu Angkaw sijapa: Jang maha sutji deri pada Allah!

25Maka Tuhan JESUS togorlah dija, dan katalah: berdijamlah awlehmu, dan kaluwarlah deri padanja!

26Maka djin jang nedjis itu bertjigi-tjigilah dija, dan batareaklah dengan sawara besar-besar, lalu kaluwarlah deri padanja.

27Maka samowa awrang itu heran-heranlah amat, sampe marika itu baku-tanja, kata: Bagimana itu? Pengadjaran apa ini, sampe Ija kasi titah pada djin-djin jang nedjis, dan marika itu dengar Dija?

28Bagitupawn wartanja, dengan lakas-lakas djuga, sudah terhamburan kuliling di sipat-sipat tanah Galilea.

29Maka sedang pada sabautar itu djuga, marika itu kaluwar deri dalam Kanisa, lalu datang di rumah Simon dan Andareas, bersama-sama dengan Jakobus dan Joannes.

30Adapawn ibu mantu deri Petrus adalah tidor-tidor dengan sakit damam. Maka pada sabantar itu djuga, marika itu katakanlah akan dija pada Tuhan JESUS.

31Bagitu djuga Tuhan JESUS datang pergi kapadanja, kasi bangun dija dengan berpegang tangannja; maka pada sakitjap itu djuga damam sudah berhenti deri dija, lalu bangunlah ija melajani dija awrang.

32Adapawn manakala sudah djadi malam dan matahari sudah masok, awrang sudah bawa datang kapadanja samowa awrang sakit dan awrang jang terkena awleh djin-djin,

33Sampe saganap isi negeri datang bakompol di muka pintu.

34Bagitu djuga Tuhan JESUS sudah sombohkan banjak awrang sakit, jang ada dengan rupa-rupa sakitan dan membuwanglah kaluwar banjak djin; tetapi Tuhan JESUS tijada ambil bajik, jang djin-djin itu berkata apa-apa, awleh karana marika itu mengenal Dija.

35Adapawn bangunlah Tuhan JESUS, pagi-pagi hari galap-galap lagi dan pergilah Ija kaluwar, datang di satu tampat jang sunji, dan bersombajanglah di sana.

36Maka Simon, dan segala awrang itu jang bertaman dija, ikotlah Tuhan JESUS.

37Dan manakala marika itu sudah dapat Dija, dija awrang kata padanja: Samowa awrang ada tjahari Angkaw.

38Tetapi berkatalah Tuhan JESUS pada marika itu: Bejar kami pergi di negeri-negeri jang kuliling-kuliling di sini, sopaja di sana lagi Aku mengchotbatkan Indjil, karana akan itu Aku sudah kaluwar.

39Bagitu djuga mengchotbatkanlah Ija di Kanisa-kanisanja, di dalam saganap tanah Galilea dan membuwanglah djin-djin.

40Maka berdatanglah kapadanja sa; awrang sakit kusta, jang bowat minta; an padanja dan polok kaki-kakinja, kata: Djikalaw Angkaw kahendaki, Angkaw djuga sampat sutjikan aku.

41Maka Tuhan JESUS sajanglah dija amat, dan lundjurlah tangannja, dan perganglah dija, kata padanja: Aku kahendaki, djadilah angkaw sutji.

42Dan serta Ija sudahlah berkata bagitu, pada sabantar itu djuga, penjakit kusta itu sudah hilang deri dija, dan adalah ija sutji.

43Dan manakala Tuhan JESUS sudah bowat djandjian padanja dengan sangai, surohlah Ija dija pulang pada sabantar itu djuga,

44Dan katalah padanja: Djaga bajik-bajik, djangan angkaw bilang itu pada barang sa; awrang; tetapi pergilah awlehmu tondjok dirimu pada Imam, dan membawa persombahan awleh karana kasutjianmu, sabagimana Musa sudah bertitah, akan kasaksian bagi marika itu.

45Tetapi manakala ija sudahlah pergi kaluwar, ija mulai kasi tahu itu kuliling-kuliling dan berkata akan hal itu, sampe Tuhan JESUS tijada bawleh masok barang negeri lagi dengan njata-njata; tetapi adalah Ija di luwar di tampat-tampat jang sunji, dan kasitu djuga awrang berdatanglah kapadanja deri kuliling-kuliling tampat.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran