Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 10 >> 

1Adapawn sedang Tuhan JESUS berangkatlah deri sana, berdatanglah Ija di bahagian tanah Jehuda, terus deri sa-belah Jordon.

2Maka berdatanglah kapa-danja awrang-awrang Farisi dan tanjalah padanja, kalu-kalu satu laki bawleh tjere deri bininja? itupawn akan mentjawai Dija.

3Maka menjahutlah Ija, kata pada marika itu: Apa-tah Musa sudah bertitah pada kamu?

4Katalah marika itu: Musa sudah ambil bajik, akan tulis satu surat tjere, dan mem-bowang dija.

5Menjahutlah Tuhan JE-SUS, dan katalah pada marika itu: Tagal kakarasan hati-hati kamu Musa sudah menjurat satu titah jang sabagitu pada kamu;

6Tetapi pada permula; an kadjadian Allah sudah dja-dikan marika itu, laki-laki dan parampuwan.

7"Tagal itu saharosnja sa-awrang laki-laki meninggal-kan bapanja dan ibunja, dan bertinggal sama-sama dengan bininja,

8"Dan kaduwa marika itu akan ada satu djuga daging" sampa dija awrang bukan lagi ada duwa tetapi sawatu djuga daging sadja.

9Sebab itu sabarang apa, jang Alah sudah taperhubong, djangan manusija bertere itu.

10Maka sampa di rumah, murid-muridnja bertanjalah Dija Komali akan itu djuga.

11Dan katalah Ija pada marika itu: Barang sijapa bo-wang isterinja dan kawin jang lajin, ija djuga bermukah akan dija;

12Dan kalu satu param-puwan bowang lakinja lalu kawin sa; awrang jang lajin, ija djuga bermukah.

13Maka bawalah marika itu anak kapadanja, so-paja Ija akan bawleh buboh tangan atas dija awrang. Te-tapi murid-murid togorlahaw-rang-awrang itu jang bawa datang anak-anak itu.

14Tetapi serta Tuhan JESUS lihat itu, gusarlah Ija dan katalah pada marika itu: Bejar ka; anak-ka; anak berdatang ka-padaku, dan djangan tagahkan marika itu! karana kapada jang demikijen ada karadja; an Allah.

15Songgoh=songgoh, Aku bilang pada kawu, barang sijapa tijada tarima karadja; an Allah, salaku satu anak, ija tijada da at masok dalamnja.

16Dan sedang Ija polok marika itu, Ija buboh tangan atas marika itu dan member-katilah marika itu.

17Adapawn manakala Ija sudahlah kaluwar di djalan, berdatang lah satu awrang dan berlututlah berhadapan Dija dan tanjalah: II/e Guru jang bajik! apatah haros b/eta bertowat, sopaja b/eta bawleh berpusaka; kahidopan kakal?

18Tetapi berkatakah Tuhan JESUS kapadanja: Apa sebab angkaw panggil B/eta bajik? Tijada barang sa; awrang jang bajik, melajinkan Allah seudiru sadja.

19Angkaw tahu segala titah ondang: "Djangan angkaw bermukak; djangan membu-noh djangan membu-noh; jjangan mentjuri; djang-an membawa kasaksian dusta; djangan angkaw bowat rugi pada berang sa; awrang kasi hormat pada bapamu dan pada ibumu"

20Maka menjahutlah ija, kata padanja Ja Guri! Sa-mowanja itu b/eta sudah ingat ikot, deri pada kamudahanku.

21Maka sedang Tuhan JE-SUS pandanglah dija, ija da-pat tjinta dija, dan katalah padanja: Satu perkara ada kurang padamu: Pergilah aw-lehmu, djuwal segala sasa-wata jang ada padamu dan kasi itu pada awrang miskin; bagitupawn akan ada bagimu satu mata-benda di dalam sawrga; lalu datang ikot Aku, dan angkat pikol tsalib.

22Tetapi berdukalah ija awleh karana perkata; an itu dan pergilah ija pulong dengan berausah hatimja; karana ada-lah, padanja harta banjak-banjak.

23Bagitu djuga melihatlah Tuhan JESUS kasini sana, dan katalah pada murid-muridnja: Dengan bagimana susah aw-rang jang kaja akan dapat ma-sok kadalam karadja; an Allah!

24Tetapi murid-murid itu heranlah awleh karana per-kata; annja. Tetapi kombali ka-talah Tuhan JESUS pada ma-rika itu, dan bersabdalah: H/e anak-anak! bagimana su-sah sakali, jang awrang-awrang itu, jang harap pada kakaja; an dapat masok kara-dja; an Allah!.

25Ada lebeh gampang sae-kor onta berdjalan-djalan te-rus satu mata djarom, deri satu awrang jang kaja masok karadja; an allah/

26Bagitu djuga dengan terleh lagi heranlah marika itu, dan katalah sa; awrang pada sa; awrang: Kalu bagitu, sija-pa akan bawleh dapat sala-mat?

27Tetapi Tuhan JESUS menamdanglah marika itu dan katalah: deri bahagian manusija, itu tijada bawleh, tetapi awleh Allah itu baw-leh djadi djuga: Karana Allah berkawasa segala sasawatu.

28Maka mulailah Petrus berkata kapadanja: Lihat, kami ini sudah kasi tinggal segala sasawatu dan sudah ikot Angkaw.

29Dan Tuhan JESUS me-njahut, kata: Aku bilang ka-pada kamu, tijada barang sa-awrang, jang sudah mening-galkan rumah, ataw sudara laki-laki, ataw sudara param-puwan, ataw bapa, ataw ibu, ataw tanah-duson, awleh ka-rana Aka dan awleh karana Indjil.

30Jang tijada tarima dengan saratus lapis kombali, pada wakta jang ada sakarang ini: rumah-rumah dan sudara-sudara laki-laki, dan sudara-sudara parampuwan, dan ibu-ibu dan anak-anak, dan du-son-duson itupawn antara su-sah-susah penindisan; dan di dalam alam jang nanti datang, kahidopan kakal!

31Tetapi banjak awrang jang pertama akan ada jang deri balakang, dan banjak jang deri balakang. akan ada jang pertama.

32Adapwan adalah marika itu antara djalan dan berang-katlah marika itu ka-Jeru-salem, sedang Tuhan JESUS berdjalanlah kamuka deri dija awrang, sampe marika itu h/eran, dan ikot dengan ta-kotan. Dan sedang Ija meng-ambil kombali kaduwa belas itu, Ija mulai bilang-bilang pada dija awrang, akan se-gala perkara itu jang nanti djadi dengan Dija.

33Katanja: Lihat, kami berangkat ka-Jerusalem, dan Anak manusija akan djadi de-sarahkan pada Kapala-kapala Iman dan pada Pengadjar-pengadjan Tawrat; dan marika itu akan putus hukum kama-tian atas Dija dan sarahkan Dija kapada awrang-awrang chalajik;

34Dan dija awrang itu akan bapergilakan dan sapukan, dan meludahkan dan membu-noh Dija; dan pada hari jang katiga Ija akan bangun hidop kombali.

35Bagitupawn pergilah ka-padanja Jakobus dan Joannes, anak-anak laki-laki Sebedeus, dan katalah: H/e Guru! kita awrang suka jang Angkaw bowat pada kawi, apatah ka-mi akan mawu minta deri padamu.

36Maka katalah Ija pada marika itu: Apatah kamu mawu, jang Aku bowat bagi kamu?

37Berkatalah marika itu padanja: Berilah bagi kami, jang kami berdudok sa; awrang pada tanganmu kanan dan sa; awrang pada tanganmu kiri di dalam kamulija; anmu.

38Tetapa katalah Tuhan JESUS pada marika tiu: Ti-jada kamu tahu, apatah ka-mu minta. Bawlehkah kamu minom tjawan minoman itu jang Aku minom, dan depar-mandikan dengan permandian, dengan jang mana Aku dapat depermandikan?

39Bertatalah marika itu kapadanja: Kami bawleh dju-ga. Tepapi bersabdalah Tuhan JESUS kapada marika itu: Tjawan minoman, jang Aku minom, kamu djuga akan mi-nom; dan dapat depermandi-kan dengan permandian deng-an jang mana Aku deperman-dikan.

40Tepapi akan dudok pada tangan kananku ataw kiri, tijada Aku berkawasa akan kasi itu; tetapi itu djuga, pada barang sijapa itu sudah detantukan.

41Dan manakala jang ka-sapuloh dija awrang akan Ja-kobus dan Joannes.

42Tepapi Tuhan JESUS panggillah marikaitu, dan katalah pada dija awrang: Kamu tahu, bahuwa segala awrang, jang terpandang sa-laku Panghulu-panghulu ba-la-bala, ada pegang parentah atas dija awrang; dan jang segala kapalanjja, depertuwan atas marika itu,

43Tepapi bagini rupa djang-an djadi antara kamu; tetapi barang sijapa mawu djadi be-sar di antara kamu, bejar ija djadi da; awrang hamba bagi kamu.

44Dan barang sijapa mawu djadi jang pertama di djadi hamba bagi kamu sakalijen.

45Katana lagi Anak ma-nusija sudah tijada datang sopaja awrang melajani pa-danja, tetapi sopaja Ija sen-diri melajani pada awrang lajin-lajin, dan sopaja Ija kasi dijiwanja akan harga tubus-an karana awrang banjak.

46Adapawn berdatanglah marika itu ka-Jericho. Dan manakala Ija kaluwarlah de-ri dalam Jericho bersama-sama dengan murid-muridnja dan satu kabanjakan awrang, bagitupawn anak laki-laki Timeus, ija itu Bartimeus, aw-rang buta itu, dudoklah di pinggir djalan, minta-minta.

47Maka serta ija dapat dengar, jang itu ada JESUS deri Nasaret, mulailah ija ba-tareak, kata: H/e Tuhan JESUS, Anak laki-laki Daud, sajang-lah b/eta!

48Bagitu djuga banjak aw-rang togorlah dija, jang ija haros dijam. Tetapi bersaru-lah ija dengan lebeh karas: H/e Anak Daud, sajanglah b/eta!

49Maka Tuhan JESUS ting-gallah berdiri dan suroh pang-gil dija. Bagitupawn awrang datang panggil awrang buta itu, dan katalah padanja: Djangan bersusah lagi, mari bangun, Ija ada panggil ang-kaw.

50Bagitu djuga membo-wanglah ija kajin selimotnja dan bangunlah ija berdiri; lalu datang pada tuhan JESUS.

51Maka menjahutlah Tu-han JESUS dan katalah pa-danja: Apatch angkaw mawujang Aku haros bowat pada-mu? Menjahutlah awrang bu-ta itu padanja: Ja Rabboini jang b/eta bawleh dapat lihat!

52Katalah Tuhan JESUS padania: Pergilah awlehmu itu djuga ija sudah bawleh lihat dan ikotlah Tuhan JESUS antara djalam.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran