Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 14 >> 

1Adapawn komedijen deri pada duwa hari adalah Pascha dan masa raja rawti-rawti ma-nis; maka Kapala-kapala Imam dan Pengadjar-pengadjar Taw-rat adalah tjahari-tjahari ba-gimana marika itu akan baw-leh tangkap dan membunoh Dija, dengan barang daja.

2Tetapi katalah marika itu: Djangan pada masa raja, agar djangan barangkali djadi hu-ru-hara antara kawm!

3Maka sedang Tuhan JE-SUS adalah di Bethania, di rumah Simon, awrang kusta itu, sedang Ija adalah dudok di majida makan, berdatang-lah satu parampuwan, mem-bawa satu karafta, punoh dengan minjak nardus jang sutji dan besar harganja; maka pitjahlah ija tampat itu, lalu salin itu atas kapala Tuhan JESUS.

4Maka adalah di situ ba-rang awrang, jang gusarlah sama sendirinja, dan katalah: Apa guna kabowangan minjak bobo itu?

5Karana minjak bobo ini sudah bawleh djadi djuwal, pada lebeh deri tiga ratus dinar, dan sudah bawleh djadi kasi itu pada awrang-awrang miskin; bagitupawn marika itu amaralah sangat akan par-ampuwan itu.

6Tetapi katalah Tuhan JE-SUS: kasi tinggal dija dengan dame! Apa kurang kamu ber-susahkan dija? Satu pakardja-an jang bajik ija sudah bowat padaku.

7Karana awrang miskin pada santijasa waktu djuga ada di antara kamu, dan dji-kalaw kamu mawu, kamu bawleh bowat bajik pada ma-rika itu; tetapi Aku ini bu-kan ada bersama-sama dengan kamu padu santijasa waktu.

8Apa sadja ija sudah baw-leh, ija sudah bowat; ija sudah sadijakan tubohku akan djadi dekuburkan.

9Songgohpawn Aku bilang pada kamu, di mana-mana djuga Indjil ini djadi dechot-batkan, di dalam saganap dunja, di situ djuga akan dekatakan akan itu, jang ija sudah bowat, itupawn akan sawatu pengingatan padanja.

10Adapawn Judas Iskariot, sawatu deri kaduwa belas itu, pergilah kapada Kapala-kapala Imam, akan djuwal sarahkan Tuhan JESUS kapada dija aw-rang.

11Maka serta marika itu dengarlah itu, bersuka-suka-lah marika itu, dan djandji-lah mawu kasi keping padanja. Maka tjaharilah ija, bagimana ija akan dapat djuwal sarahkan Dija pada senang jang bajik.

12Adapawn pada hari raja jang pertama deri pada rawti-rawti manis, pada jang mana Pascha itu djadi terpotong bunoh, katalah murid-murid pada Tuhan JESUS: Di mana-tah Angkaw kahendaki jang kami pergi sadijakan itu, so-paja Angkaw bawleh makan Pascha itu?

13Maka surohlah Ija deri pada murid-muridnja duwa awrang, dan katalah pada ma-rika itu: Masoklah kamu di dalam negeri itu, maka akan baku dapat dengan kamu satu awrang jang memikol satu balangan ajer; ikotlah dija!

14Dan di mana ija masok, hendaklah kamu katakan pada tuwan rumah: Guru bilang: Di mana ada bilik makan, dalam jang mana Aku baw-leh makan Pascha dengan murid-muridku?

15Bagitu djuga ija akan tondjok pada kamu satu bilik besar, jang terlangkap dan tersadija; di situpawn hen-daklah kamu sadijakan itu pada kami.

16Maka kaluwarlah murid-muridnja, lalu masok negeri dan mendapatlah marika itu sabagimana Tuhan JESUS su-dahlah bilang pada dija aw-rang; dan di situpawn dija aw-rang sadijakanlah Pascha itu.

17Maka manakala sudah-lah djadi malam, berdatang-lah Tuhan JESUS dengan ka-duwa belas itu.

18Dan sedang marika itu adalah dudok di majida ma-kan berkatalah Ija: Songgoh-songgoh! Aku bilang pada kamu, jang satu awrang deri pada kamu, jang makan deng-an Aku, akan djuwal sarah-kan Aku.

19Bagitu djuga mula; ilah marika itu djadi berduka, dan katalah padanja, satu habis satu: adakah b/eta ini? dan jang lajin: adakah b/eta ini?

20Menjahutlah Tuhan JE-SUS dan katalah pada marika itu: Sa; awrang deri kaduwa belas ini, jang tjoloh sama-sama dengan Aku di dalam pinggan.

21Songgohpawn Anak ma-nusija berangkat pergi saba-gimana tersurat akan Dija; tetapi tjilaka! pada manusija itu, awleh sijapa Anak manu-sija djadi desarahkan! Lebeh bajik padanja, jang manusija itu tijada deperanak!

22Adapawn sedang marika itu adalah makan, ambillah Tuhan JESUS rawti itu, dan tatkala Ija sudahlah mengutjap sukur, Ija pitjahlah itu; lalu kasi pada marika itu, dan katalah: Ambillah! makanlah! inilah tubohku.

23Dan ambillah Ija tjawan minoman, dan manakala Ija sudahlah mengutjap sukur, Ija berilah itu pada marika itu; dan samowa marika itu minomlah deri padanja.

24Dan bersabdalah Ija pada marika itu: Itulah darahku deri pada Perdjandjian ba-haru, jang tertumpah awleh karana awrang banjak.

25Songgoh-songgoh, Aku bilang pada kamu, jang B/eta tijada akan minom lagi deri pada bowa-bowa pohon ang-gawr, sampe hari itu, mana-kala Aku akan minom jang baharu itu, di dalam karadja-an Allah.

26Maka manakala marika itu sudahlah menjanji mas-mur pudji-pudjian itu, kalu-warlah marika itu pergi ka-gunong pohon-pohon minjak.

27Maka berkatalah Tuhan JESUS kapada marika itu: Pada malam ini kamu samowa akan mendapat kabimbangan hati awleh karana Aku; ka-rana ada tersurat: "Aku akan palukan Gombala itu, maka domba-domba akan djadi ter-hambur."

28Tetapi manakala Aku sudah bangun hidop kombali, Aku akan pergi kahadapan kamu ka-Galilea.

29Maka berkatalah Petrus kapadanja: maski lagi dija awrang samowa dapat hati bimbang, b/eta ini tijada!

30Maka berkatalah Tuhan JESUS kapadanja: Songgoh-songgoh, Aku bilang padamu, pada hari ini, pada ini malam djuga, di hulu lagi deri ajam djantan berkukok duwa kali, angkaw akan menjangkal Aku tiga kali.

31Tetapi berkatalah Petrus dengan lebeh sangat lagi: Maski lagi b/eta haros mati bersama-sama dengan Ang-kaw, tijada b/eta akan me-njangkal Angkaw. Dan bagini rupa berkatalah samowa mu-rid jang lajin itu.

32Adapawn berdatanglah marika itu di satu duson, jang bernama Gethsemane. Maka berkatalah Tuhan JESUS pada murid-muridnja: Ting-gal dudok di sini, sampe B/eta pergi bersombajang di hulu.

33Dan imbillah Ija ser-tanja Petrus dan Jakobus dan Joannes, dan mula; ilah Ija gomitar dan mendapat takot-an jang sangat;

34Dan katalah pada ma-rika itu: Djiwaku ada ber-duka terlalu amat sangat, sampe kamati-matian; ting-gallah kamu di sini, dan berdjaga-djagalah kamu!

35Maka sedang Ija pergi-lah kamuka sedikit bertija-raplah Ija di tanah, dan min-talah, kalu-kalu bawleh, djam itu bawleh lalu lampoh deri padanja,

36Dan katalah: Bapa! Ia Bapa B/eta! Angkaw berka-wasa segala sasawatu: mele-paskanlah B/eta deri pada tja-wan minoman ini; tetapi bu-kan B/eta punja suka, tetapi Bapa punja djuga!

37Maka berdatanglah Ija, dan mendapatlah dija awrang tidor sonok, dan katalah pada Petrus: Simon! adakah ang-kaw tidor? tijadakah angkaw bawleh tinggal djaga satu djam lamanja?

38Berdjagalah dan bersom-bajanglah agar djangan kamu djatoh dalam pertjawba; an; roch sampe suka, tetapi da-ging ada lemah!

39Maka pergilah Ija kom-bali dan bersombajanglah, dan katalah segala perkata; an itu djuga.

40Dan berdatanglah Ija kombali, dan mendapatlah dija awrang tidor sonok djuga; karana mata-matanja adalah barat, dan tijada dija awrang tahu, apatah marika itu akan mawu menjahut padanja.

41Maka berdatanglah Ija pada jang katiga kali dan katalah pada marika itu: Ba-jiklah, sakarang kamu bawleh tidor dan berhenti! Sudah sampe! Djam sudah ada! Lihat, Anak manusija djadi desarahkan di tangan awrang berdawsa!

42Mari bangun! bejar kami pergi! Lihat, sa; awrang itu, jang djuwal sarahkan B/eta, sudah hampir.

43Maka pada sabantar itu djuga, sedang Tuhan JE-SUS berkata-kata lagi, ber-datanglah Judas, sa; awrang deri kaduwa belas itu, ber-sama-sama dengan awrang-awrang sakawan besar, dengan pedang-pedang, dan tongkat-tongkat, tersuroh awleh Ka-pala-kapala Imam dan Peng-adjar-pengadjar Tawrat, dan Penatuwa-penatuwa.

44Maka dija itu, jang mendjuwal Tuhan JESUS, su-dahlah kasi satu tanda pada marika itu, kata: Dija itu, jang b/eta akan kasi tjium padanja, itu Dija; tangkaplah Dija, dan membawa Dija dengan berdjaga bajik-bajik.

45Maka serta ija sampe di situ, pada sabantar djuga, ber-datanglah ija kapada Tuhan JESUS, dan katalah: Rab-bi! Rabbi! Lalu kasi tjium padanja.

46Bagitu djuga awrang-awrang itu taroh tangan atas Tuhan JESUS, dan menang-kaplah Dija.

47Tetapi satu awrang, jang berdiri sama-sama di situ, tjabotlah pedangnja, dan po-tonglah hamba Imam besar itu, dan putuslah talinganja.

48Maka menjahutlah Tu-han JESUS, dan katalah pada marika itu: Sa; awleh-awleh kapada sa; awrang pembunoh kamu sudah kaluwar dengan sindjata-sindjata dan tongkat-tongkat akan menangkap B/eta;

49Sedang pada segala hari djuga Aku sudah ada bersama dengan kamu di dalam Kaba dengan beradjar-adjar, dan kamu sudah tijada tangkap B/eta; tetapi saharosnja djuga, jang segala suratan djadi deganapi!

50Bagitupawn murid-mu-rid samowanja, sudah kasi tinggal Dija, dan berlarilah.

51Tetapi adalah satu aw-rang muda, jang ikotlah Dija, jang sudahlah berselimot ba-dannja talandjang dengan satu kajin, tetapi awrang muda lajin-lajin itu menangkaplah dija.

52Tetapi ija talutjut deri dalam kajin itu, dan larilah dengan badan talandjang deri pada marika itu.

53Adapawn membawakan-lah marika itu Tuhan JESUS kapada Imam besar; dan di situ djuga datanglah bakom-pol segala Kapala Imam dan Penatuwa-penatuwa dan Peng-adjar-pengadjar Tawrat.

54Tetapi Petrus ikotlah Dija deri djawoh sampe di dalam baranda Imam besar itu. Maka adalah ija di sana bersama-sama dengan hamba-hamba, akan tjahari panas di api.

55Maka Kapala-kapala I-mam dan saganap saniri besar tjaharilah kasaksian melawan Tuhan JESUS, akan membu-noh Dija; tetapi dija awrang tijada mendapatlah sabarang apa-apa.

56Karana adalah sampe banjak awrang, jang bersak-silah dengan dusta melawan Tuhan JESUS, tetapi dija aw-rang punja kasaksian tijada satu rupa.

57Bagitu djuga berdirilah barang awrang membawa ka-saksian dusta, melawan Dija, kata:

58Kami sudah dengar jang Dija ini bilang: Aku akan rombak Kaba ini, jang dekar-djakan dengan tangan-tangan, dan Aku akan perusah satu jang lajin, jang tijada dekar-djakan dengan tangan, dalam tiga hari lamanja.

59Tetapi kasaksiannja dju-ga bukan satu rupa.

60Bagitu djuga berdirilah Imam besar di tengah-tengah, dan tanjalah pada Tuhan JE-SUS, kata: Tijadakah Angkaw kasi barang penjahutan atas itu, jang dija awrang ini bersaksi melawan Angkaw?

61Tetapi berdijamlah Ija dan tijada menjahut sabarang apa-apa. Bagitu djuga berta-njalah Imam besar kombali kapadanja, kata: Adakah Ang-kaw CHRISTOS, Anak laki-laki deri Jang maha kapudjian itu?

62Maka menjahutlah Tu-han JESUS: Aku ada Dija itu, dan kamu akan melihat Anak manusija berdudok sa-belah kanan deri Jang maha kawasa itu, dan berdatang dengan awan-awan di langit.

63Bagitu djuga marabelah Imam besar badjunja, kata: Mawu apa lagi dengan saksi-saksi?

64Kamu sendiri sudah dengar hodjat itu; apatah kamu kira? Maka dija aw-rang samowanja putuslah hu-kum atas Dija, jang saha-rosnja Ija mati debunoh.

65Bagitupawn mula; ilah barang awrang meludahi Dija, lalu tutop mukanja dan fa-lunku Dija, lalu kata padanja: Bernubuwetlah! Dan hamba-hamba itu tampelinglah Dija.

66Maka adalah Petrus di bawah, di baranda itu; dan berdatanglah sa; awrang hamba parampuwan Imam besar itu,

67Maka melihatlah ija Petrus, jang adalah tjahari-tjahari panas di api di situ, dan angkatlah ija muka pa-danja, dan katalah: Angkaw djuga sudah ada dengan JE-SUS deri Nasareth itu.

68Tetapi menjangkallah ija, dan katalah: B/eta tijada tahu dan tijada mengarti angkaw kata apa. Maka kaluwarlah ija, pergi kapintu muka, dan ajam djantan berkukoklah.

69Berikot hamba param-puwan melihatlah dija kom-bali dan mula; ilah ija berka-ta pada awrang-awrang itu, jang adalah berdiri sama-sama di situ: Dija ini ada sawatu deri segala awrang itu.

70Tetapi menjangkallah ija kombali. Dan sabantar-saban-tar djuga, awrang itu, jang adalah berdiri sama-sama, katalah kombali pada Petrus: Songgoh-songgoh, angkaw djuga ada deri dija awrang, dan angkaw ada sa; awrang Galil/ea, karana angkaw punja lagu bahasa ada mawu bagitu.

71Tetapi mula; ilah ija ber-kutok dirinja dan angkat som-pah: B/eta tijada kenal ma-nusija itu, akan sijapa kamu katakan.

72Antara itu ajam djan-tan berkukoklah pada jang ka-duwa kali. Bagitupawn ingat-lah Petrus akan perkata; an itu, jang Tuhan JESUS su-dahlah katakan padanja: Le-beh di hulu ajam djantan ber-kukok duwa kali, angkaw akan menjangkal B/eta tiga kali; maka kaluwarlah ija deri sana dan bertangis-ta-ngislah.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran