Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 15 >> 

1Adapawn pada sabantar itu djuga, pada pagi-pagi hari, segala Kapala Imam, bersama-sama dengan Penatuwa-pena-tuwa dan Pengadjar-pengadjar Tawrat dan saganap saniri be-sar itu sudah bowat bitjara; dan marika itu ikatlah dan bawa-kanlah Tuhan JESUS, dan sa-rahkanlah Dija kapada Pilatus.

2Maka Pilatus tanjalah Tuhan JESUS: adakah Angkaw Radja awrang Jehudi? Maka menjahutlah Ija, kata kapada-nja: Angkaw ada bilang itu.

3Maka Kapala-kapala Imam mengadohlah Tuhan JESUS dengan sangat; tetapi Ija tijada menjahutlah sabarang apa-apa.

4Dan Pilatus tanjalah Dija kombali, kata: Tijadakah Angkaw menjahut apa-apa? Tjawba dengar bagimana sangat dija awrang mengadoh Angkaw!

5Tetapi Tuhan JESUS tija-da menjahutlah sabarang apa-apa, sampe Pilatus dapat heran.

6Adapawn pada masa-raja bijasa ija kasi lepas satu aw-rang terpandjara, sijapa-sijapa dija awrang mawu.

7Maka adalah satu awrang terpendjara bernama Barab-bas, jang tertangkap bersama-sama dengan segala awrang itu, jang sudahlah meng-adakan huru-hara, dan jang pada huru-hara itu sudahlah bunoh-bunoh awrang.

8Tetapi kabanjakan awrang itu mula; i angkat batareak akan haros bowat sama bija-sa pada dija awrang.

9Bagitu djuga menjahut-lah Pilatus pada dija awrang, kata: Adakah kamu mawu jang aku melepaskan bagi ka-mu Radja awrang Jehudi itu?

10Karana tahulah ija, jang Kapala-kapala Imam sudah-lah sarahkan Tuhan JESUS awleh karana kadangke; an.

11Tetapi Kapala-kapala I-mam bertusuk-tusuklah kawm itu, jang lebeh bajik ija haros melepaskan pada marika itu Barabbas itu.

12Tetapi Pilatus menja-hutlah kombali dan bersab-dalah pada marika itu: Kalu-kalu bagitu, apatah kamu mawu, jang b/eta haros bowat dengan Dija ini, jang kamu katakan, Ija ada Radja aw-rang Jehudi?

13Bagitu djuga batareak-lah marika itu kombali: Tsa-libkanlah Dija!

14Tetapi berkatalah Pila-tus: apa djahat Ija sudah bo-wat? Tetapi marika itu bata-reaklah dengan lebeh karas-karas: Tsalibkanlah Dija!

15Adapawn Pilatus itu, jang adalah mawu turut-turut suka kawm itu, melepaskan-lah bagi marika itu Barabbas itu, dan sarahkanlah Tuhan JESUS, sedang di hulu ija su-dah mentjomokkan Dija, a-kan detsalibkan.

16Bagitupawn awrang-aw-rang paparangan itu, bawa-kanlah Tuhan JESUS di dalam baranda itu, ija itu di dalam rumah bitjara, lalu dija aw-rang panggil bakompol saga-nap pasukan awrang papa-rangan.

17Dan dija awrang kasi pake padanja satu selimot radja, dan kardjakanlah satu makota duri-duri dan taroh-lah itu di kapalanja.

18Dan mula; ilah marika itu tondok kapala berhadapan Dija, (katanja): Tab/ea, h/e radja awrang Jehudi!

19Dan dija awrang pukol kapalanja dengan satu bulu, dan meludahi Dija, dan dija awrang berlutut padanja dan menjombah Dija.

20Dan manakala marika itu sudahlah bapergilakan Dija, dija awrang kasi kaluwar se-limot radja itu dan kasi pake padanja pakeannja sendiri dan bawakanlah Dija kaluwar a-kan mentsalibkan Dija.

21Maka paksalah marika itu satu awrang jang langgar di situ, bernama Simon deri Kir/ene, jang datang deri pada dusonnja, ija itu bapa deri Aleksander dan Rufus, sopaja ija pikol tsalib padanja.

22Bagitupawn dija awrang bawakanlah Tuhan JESUS di tampat Golgotha, jang tersa-lin artinja: Tampat tingkorak.

23Maka dija awrang kasi minom padanja ajer anggawr tertjampor dengan mirre; te-tapi tijada Ija ambil itu.

24Dan marika itu men-tsalibkanlah Dija dan berba-hagilah pakeannja dengan membowang onde atas itu, apa sasa; awrang akan menda-pat.

25Maka adalah djam jang katiga pada tatkala marika itu mentsalibkanlah Dija.

26Maka satu surat alamat adalah tersurat di atasnja: RADJA AWRANG JEHUDI.

27Maka bersama-sama dengan Tuhan JESUS marika itu mentsalibkanlah duwa aw-rang pembunoh, sa; awrang pada kanannja dan sa; awrang pada kirinja.

28Bagitupawn sudah djadi ganap suratan itu jang kata-kan: "Dengan awrang-aw-rang jang djahat ija sudah djadi terhitong."

29Maka awrang-awrang itu jang berdjalan langgar di situ, menghodjatlah Tuhan JESUS, dan gojang-gojang ka-pala, kata: Ha; a, napa Dija, jang merombak Kaba, dan perusah kombali dalam tiga hari!

30Sakarang, tulong diri-mu, dan turon deri atas tsalib.

31Demikijen lagi bapergi-lakanlah Dija, Kapala-kapala Imam bersama-sama dengan Pengadjar-pengadjar Tawrat, katanja sa; awrang pada jang lajin: Awrang lajin-lajin Ija sudah tahu tulong; dija punja diri sendiri Ija tijada bawleh tulong.

32Bejar sakarang CHRIS-TOS, Radja awrang Isra; el tu-ron deri atas tsalib sopaja kami bawleh lihat itu dan pertjaja. Lagipawn awrang-awrang itu jang detsalibkan bersama-sama dengan Dija, bertjelalah Dija.

33Maka manakala sudah sampe djam jang ka; anam berdatanglah satu kagalapan atas saganap bumi, sampe djam jang kasembilan.

34Maka pada djam jang kasembilan bersarulah Tu-han JESUS dengan sawara besar-besar: "Elo; i, Elo; i lam-ma sabachtani?" jang tersalin artinja: Ja, Ilahku, ja, Ilah-ku, karana apa Angkaw su-dah meninggalkan Aku?

35Dan barang awrang jang berdiri di situ, sedang dija awrang dengar itu, berkata-lah: Lihat, Ija panggil Elia.

36Maka larilah satu aw-rang dan mengisilah satu bu-nga karang dengan tjuka, dan tarohlah itu pada satu tong-kat bulu kasi minom padanja, katanja: Nanti, b/ejar kami li-hat kalu-kalu Elia datang kasi turon Dija!

37Tetapi Tuhan JESUS bersarulah dengan sawara be-sar dan putuslah njawa.

38Dan serta itu, kalambu pertjerean di Kaba terrabelah djadi duwa, deri atas sampe di bawah.

39Maka pengratus itu, jang sudahlah berdiri di situ tangada Tuhan JESUS, sedang dengan sawara demikijen Ija sudahlah putus, berkatalah: Songgoh-songgoh, manusija ini adalah Anak Allah!

40Maka adalah di sana la-gi parampuwan-parampuwan jang lihat-lihat itu deri dja-woh, antara jang mana ada-lah Maria Magdal/ena, dan Maria ibu Jakub kitjil dan Joses, dan Salome,

41Jang lagi, pada tatkala Ija adalah di Galil/ea, sudah ikot Tuhan JESUS dan mela-jani Dija, dan banjak awrang lajin-lajin, jang sudahlah ber-angkat sama-sama dengan Tuhan ka-Jerusalem.

42Adapawn manakala su-dah djadi malam, awleh ka-rana adalah persadija; an, ija itu permula; an sabbat;

43Berdatanglah Josef deri Arimathea, satu tuwan sa-niri jang berhormat, jang ija sendiri lagi adalah ber-nanti karadja; an Allah; ma-ka membaranikanlah ija di-rinja, dan masoklah pada Pilatus, minta bangke Tu-han JESUS.

44Tetapi heranlah Pilatus, jang Ija sudah mati bagitu lakas, dan panggillah ija peng-ratus itu dan tanjalah dija, kalu-kalu Ija sudahlah mati lama-lama?

45Dan manakala ija sudah dapat dengar penjahutan peng-ratus itu, berilah ija bangke itu pada Josef.

46Bagitu djuga belilah ija kajin putih halus-halus, lalu kasi turon Dija, dan bung-kuslah Dija dengan kajin itu, dan tarohlah Dija dalam satu kubur, jang terpahat dalam satu batu karang; lalu gu-linglah satu batu di muka pintu kubur itu,

47Tetapi Maria Magdalena dan Maria ibu Joses itu, ada-lah lihat-lihat di mana Ija djadi detarohkan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel