Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 6 >> 

1Adapawn kaluwarlah Ija deri sana dan berdatanglah di negeri kadjadi; annja; dan murid-muridnja ikotlah Dija.

2Dan manakala hari Sab-bat sudah datang mulailah Ija beradjar-adjar di Kanisa. Dan sedang banjak awrang dengarlah itu, heranlah ma-rika itu dan katalah: Deri mana Dija itu sudah menda-pat ini, dan kapande; an apa itu, jang deberikan kapada-nja, sampe lagi bowatan-bo-watan jang sabagitu djadi awleh tangan-tangannja.

3Bukankah Dija ini ada tukang kaju itu, anak laki-laki Maria sudara laki-laki Jakobus dan Joses dan Judas dan Simon? Dan bukankah Dija punja sudara-sudara par-ampuwan di antara kita aw-rang di sini? Maka bagitupawn marika itu sudah mengambil hati kasontohan akan Dija.

4Tetapi bersabdalah Tuhan JESUS pada marika itu: Sa-awrang Nabi tijada bagitu kurang hormat, melajin seperti di negeri kadjadiannja dan di antara atsalnja dan isi ru-mahnja.

5Maka sudah tijada Ija bawleh bowat di sana barang kowat; betul sadja tarohlah Ija tangan atas babarapa ba-njak awrang sakit, dan som-bohkanlah marika itu.

6Dan h/eranlah Ija awleh karana dija awrang punja ku-rang iman, lalu pergilah Ija di negeri-negeri kuliling dan beradjar-adjarlah.

7Maka panggillah Ija ka-padanja kaduwa belas itu dan mulailah suroh marika itu duwa-duwa awrang dan beri-lah pada dija awrang kawasa atas hantu-hantu jang nedjis.

8Dan bertitahlah Ija pada marika itu akan djangan ba-wa sabarang apa-apa antara djalan, melajinkan satu tong-kat sadja; djangan pondi-pondi, djangan rawti djang-an keping di pengikat ping-gangnja.

9Tetapi jang marika itu haros ikat tjapatu di kaki, dan djangan pake duwa badju.

10Dan katalah Ija pada marika itu: Manakala kamu masok barang rumah hen-daklah kamu tinggal di situ, sampe kamu berangkat deri sana.

11Dan di mana-mana aw-rang tijada tarima dan tijada dengar kamu, hendaklah kamu kaluwar deri situ, dan kabas-kanlah lagi abu tanah deri bawah kaki-kaki kamu, akan sawatu kasaksian lawan dija awrang. Songgoh-songgoh Aku bilang pada kamu; pada So-dom dan Gomorra akan ada lebeh aringan pada hari hu-kum, deri pada akan negeri jang demikijen.

12Dan manakala marika itu sudahlah kaluwar, dija aw-rang mengchotbat kuliling-kuliling, jang saharosnja aw-rang membawa tawbat.

13Dan marika itu membo-wanglah iblis-iblis banjak, dan banjak awrang sakit dija aw-rang sapu dengan minjak dan sombohkanlah marika itu.

14Dan radja Herodes da-pat dengar itu (karana nama Tuhan JESUS awrang sudah dapat dengar kuliling-kuliling) dan katalah ija: Joannes Per-mandi sudah bangun hidop kombali deri antara awrang-awrang mati, tagal itu segala kowat ini bakardja di da-lam Dija.

15Awrang lajin-lajin ka-talah: Ijalah Elia; awrang lajin-lajin katalah: Ijalah sa-awrang Nabi, sarupa segala Nabi deri waktu di hulu.

16Tetapi manakala Hero-des dapat dengar itu, katalah Ija: Joannes itu, jang b/eta sudah potong kapala sudah bangun hidop kombali.

17Karana Herodes sudah-lah suroh tangkap Joannes dan kuronglah dija di dalam pandjara; itupawn, awleh ka-rana Herodi; a, isteri sudaranja Filippus itu, awleh karana Ija sudahlah ambil dija akan isteri.

18Karana sudahlah Joan-nes berkata pada Herodes: Tijada patut angkaw berpu-nja isteri sudaramu.

19Adapawn Herodi; a tja-harti-tjaharilah akan Joannes, akan mawu bunoh dija; tetapi tijada bawleh.

20Karana Herodes takot-lah akan Joannes, deri sebab ija tahu bajik-bajik, jang Jo-annes ada satu laki-laki jang adil dan kudus, dan ija eling-eling akan dija; dan mana-kala ija dengar-dengar dija, ija ikot bowat banjak per-kara dan suka dengar akan dija.

21Tetapi manakala sudah datang satu hari senang jang bajik, pada jang mana Hero-des sudah sadijakan satu ma-kanan besar pada dija punja hari beranak, guna segala Kapala paparangannja dan panghulu-panghulunja dan sa-mowa awrang besar-besar di tanah Galilea;

22Bagitupawn masoklah anak parampuwan Herodi; a itu dan menari-menarilah, dan itu djadi akan satu kasedapan hati bagi Herodes dan pada aw-rang lajin-lajin itu, jang ber-dudok sama-sama di majida itu. Bagitupawn berkatalah radja pada anak parampuwan itu: Mintalah deri padaku, apa sadja angkaw suka, dan b/eta ini akan kasi itu padamu.

23Maka bersompahlah ija padanja: Apa djuga angkaw akan minta deri padaku, b/eta akan kasi padamu, sampe satengah bahagian deri pada karadja; anku.

24Maka kaluwarlah anak parampuwan itu, kata pada ibunja: Apa b/eta akan mawu minta? Dan ibunja bilang padanja: Kapala Joannes Per-mandi itu.

25Bagitupawn masoklah ija dengan lakas kapada radja itu dan mintalah, kata: B/eta maw jang pada sabantar ini, angkaw kasi padaku kapala Joannes Permandi, dalam satu dulang.

26Maka berdukalah radja itu; tetapi awleh karana som-pahan dan tagal segala awrang itu, jang adalah dudok di ma-jida, ija tijada mawu anggan dija.

27Bagitupawn pada saban-tar itu djuga, surohlah radja sa; awrang abantara, lalu suroh bawa kapala Joannes itu.

28Maka pergilah awrang itu potong kapala Joannes di dalam pandjara, lalu bawa kapala itu dalam satu dulang, dan kasi itu pada ka; anak parampuwan, dan ija bawa itu pada dija punja ibu.

29Dan manakala murid-muridnja dapat dengar itu, datanglah marika itu ambil bangkenja, dan tarohlah itu dalam satu kubur.

30Maka datanglah murid-murid pada Tuhan JESUS kasi chabar padanja akan segala sasawatu itu dan apatah ma-rika itu sudah bowat dan beradjar-adjar.

31Maka berkatalah Ija pada marika itu: Bejar kamu pergi sertaku di satu tampat jang sunji, dan berhenti sedi-kit; karana banjak-banjak awrang-awrang adalah datang pergi, sampe marika itu tijada dapat waktu akan bawleh makan.

32Bagitupawn berangkat-lah marika itu dalam satu parahu kapada satu tampat jang sunji-sunji, dija awrang sendiri-sendiri.

33Tetapi awrang-awrang dapat lihat, jang marika itu berlajar, sampe banjak aw-rang dapat mengenal Tuhan JESUS; bagitupawn dija aw-rang rame-rame lari pergi kasana berdjalan kaki deri negeri-negeri kuliling, dan segala awrang itu sampelah disana lebeh dihulu deri ma-rika itu, dan dija awrang rame-rame berdatanglah ka-pada Tuhan JESUS.

34Dan manakala Tuhan JESUS turon di darat, melihat-lah Ija awrang banjak-banjak itu, dan Ija sajanglah amat akan marika itu, awleh ka-rana marika itu ada salaku domba-domba jang tijada ada barang gombala. Bagitupawn mulailah Ija beradjar-adjar pada marika itu banjak adjaran.

35Tetapi sedang sakarang ada mawu malam berdatang-lah murid-muridnja kapada-nja, kata: Tampat ini ada sunji dan ada mawu malam;

36Surohlah dija awrang pulang, sopaja dija awrang bawleh pergi di negeri-negeri kuliling dan di kampong-kampong akan beli rawti, karana tijada barang bakal pada dija awrang.

37Tetapi menjahutlah Tu-han JESUS, dan katalah pada marika itu: Hendaklah kamu djuga kasi makan dija aw-rang! Maka katalah marika itu padanja: Haroskah kami pergi beli rawti barang duwa ratus dinar punja banjak dan kasi makan pada dija aw-rang?

38Tetapi bertanjalah Tu-han JESUS pada marika itu: Barapa banjak bidji rawti ada pada kamu? Tjawba pergi lihat itu! Dan manakala ma-rika itu sudahlah pariksa itu, katalah marika itu: ada lima bidji dan duwa ekor ikan.

39Bagitupawn surohlah Ija dija awrang dudok, sakom-pol dengan sakompol di rom-pot hidju di situ.

40Bagitu djuga pergilah marika itu dudok dengan kompolan deri saratus-sara-tus, dan lima puloh-lima pu-loh awrang.

41Maka mengambillah Ija kalima bidji rawti dan kaduwa ekor ikan itu, dan mengang-katlah mata kalangit lalu mengutjap sukur dan pitjah-kanlah rawti itu, dan kasi itu pada murid-murid akan bawa taroh itu berhadapan dija awrang lagi kaduwa ekor ikan itu berbahagilah Ija an-tara awrang banjak itu.

42Dan dija awrang samo-wanja makan dan djadilah kinnjang.

43Dan marika itu sudah angkat lagi duwa belas bakol punoh dengan sisa-sisa ma-kanan, lagipawn deri pada ikan-ikan itu.

44Maka samowa awrang, jang sudahlah makan rawti di situ, adalah lima ribu laki-laki.

45Dan pada sabantar itu djuga paksalah Ija murid-muridnja najik parahu dan berlajar kasabelah, ka-Beth-saida, sedang Ija sendiri ada mawu suroh pulang awrang-awrang banjak itu.

46Dan manakala Ija su-dahlah suroh palang samowa awrang itu, najiklah Ija di gunong akan bersombajang.

47Dan manakala sudah djadi malam, parahu itu ada-lah di sama-tengah lawut tasik itu dan Tuhan JESUS sendiri-sendiri djuga sudah tinggal di darat.

48Maka melihatlah Ija jang marika itu badajung-ba-dajung susah banjak akan bawa kamuka parahu itu: karana adalah angin deri muka. Dan sakira-kira pa-da bahagian djaga-malam jang ka; ampat berdatanglah Tuhan JESUS kapada marika itu, berdjalan-djalan di lawut ta-sik itu, dan Ija ada mawu berdjalan langgai dija awrang.

49Tetapi serta marika itu dapat lihat Tuhan JESUS, ber-djalan-djalan di lawut tasik, sangkalah marika itu, jang itu ada barang sumangan, dan angkatlah batareak.

50Karana dija awrang sa-mowa dapat lihat Dija dan sudah dapat takadjoh amat. Dan pada sabantar itu djuga berkatalah Ija dengan marika itu dan sabdalah pada dija awrang: Bertedohlah diri ka-mu, itu B/eta, djangan ka-mu takot!

51Maka najiklah Ija ber-sama-sama dengan dija aw-rang di dalam paahu itu, dan serta itu angin berhenti. Ma-ka takotlah marika itu dan heran-heran dengan terlalu amat sangat di dalam dirinja.

52Karana marika itu su-dahlah tijada mengarti akan hal rawti itu, karana hati marika itu adalah dengan ka-karasan.

53Dan manakala marika itu sudahlah menjabarang, berdatanglah marika itu di tanah Genesaret, dan di situ dija awrang singgah.

54Dan serta marika itu sudah turon deri dalam pa-rahu itu, bagitupawn pada sabantar itu djuga, dija aw-rang dapat mengenal Dija.

55Dan berlarilah marika itu kuliling bahagian tanah itu, dan mulailah dija awrang ba-wa pikol awrang-awrang sa-kit dengan tampat-tampat ti-dor, di mana-mana djuga aw-rang dapat dengar jang Tuhan ada di situ.

56Dan di barang soa ataw negeri ataw kampong Ija ma-sok, di situpawn dija aw-rang datang taroh awrang-awrang sakit di djalan besar, dengan minta jang marika itu bawleh pegang sadja ping-gir badjunja. Maka samowa awrang itu, jang dapat pegang Tuhan JESUS, djadilah bajik.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran