Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 8 >> 

1Adapawn pada hari-hari itu, sedang awrang banjak-banjak sakali sudah datang, dan tijada sabarang apa-apa akan makan, panggillah Tu-han JESUS murid-muridnja datang kapadanja da kata-lah pada marika itu:

2Aku sajang akan kawm itu, karana sakarang dija aw-rang sudah tinggal dengan B/eta tiga hari punja lama, dan tijada sabarang apa-apa pada dija awrang akan makan;

3Dan djikalaw Aku suroh pulang dija awrang karumah-nja, dengan bulom makan, marika itu akan dapat lom-bot di djalan; karana satengah deri pada marika itu sudah datang bagitu djawoh.

4Menjahutlah murid-mu-ridnja padanja: Deri mana awrang akan mawu dapat rawti di dalam hutan ini, a-kan kinnjangkan dija awrang?

5Maka tanjalah Tuhan JESUS pada marika itu: Bara-pa banjak bidji rawti kamu ada? Katalah marika itu: ada tudjoh bidji.

6Bagitu djuga surohlah Ija kawm itu berdudok di tanah. Dan sedang Ija sudahlah ambil katudjoh bidji rawti itu dan sudah mengutjap su-kur, Ija patahkanlah itu, lalu kasi pada murid-murid, bawa taroh itu padanja; bagitu dju-ga murid bawa taroh itu pada kawm itu.

7Lagi adalah sedikit ikan kitjil. Dan manakala Ija su-dahlah mengutjap sukur, ber-sabdalah Ija akan bawa taroh itu lagi pada marika itu.

8Dan samowa marika itu makanlah dan djadilah kin-njang; dan angkatlah dija awrang panggal-panggal jang sisa, tudjoh bakol.

9Maka adalah sakira-kira ampat ribu awrang, jang su-dahlah makan; habis itu Ija suroh dija awrang pergi pu-lang.

10Maka pada sabantar itu pawn najiklah Ija satu parahu dengan murid-muridnja, lalu berdatanglah di bahagian ta-nah Dalmanutha.

11Bagitupawn kaluwarlah awrang-awrang Farisi baku-tanja dengan Tuhan JESUS, akan mawu mentjawbai Dija, dan menontulah marika itu satu tanda deri dalam langit.

12Maka Tuhan JESUS he-lah-ausah pedis-edis di dalam rochnja, dan katalah: Ba-gimana bangs ini bawleh tontut satu tanda? Songgoh-songgoh, B/eta bilang pada kamu, djikalaw barang tanda akan deberikan pada bangsa ini!

13Bagitu djuga Ija kasi tinggal dija awrang, dan na-jiklah Ija kombali di dalam parahu, dan menjabaranglah kasabelah.

14Maka sudahlah marika itu lupa membawa bakal rawti, dan betul sadja ada satu bidji, jang marika itu sudah bawa di parahu.

15Dan bertitahlah Ija pada dija awrang, kata: llendaklah kamu pariksa bajik-bajik, dan djaga-djaga diri kamu, deri ragi-asam awrang-awrang Farisi dan deri ragi-asam IIe-rodes.

16Bagitu djuga murid-mu-rid berbitjara sama-sama, ka-ta: Itu, deri sebab kami sudah tijada membawa rawti.

17Dan sedang Tuhan JE-SUS dapat tahu bagitu, ber-sabdalah Ija pada dija aw-rang: Apatah itu, jang kamu berbitjara sama-sama, jang kamu sudah tijada membawa rawti? Kamu djuga bulom tahu dan bulom mengarti? Adakah hati kamu kakarasan djuga?

18Adakah pada kamu ma-a-mata dan tijada kamu me-lihat, dan talinga-talinga, dan tijada kamu dengar?

19Dan tiadakah kamu ingat, pada tatkala Aku sudah pa-tahkan kalima bidji rawti itu, antara lima ribu itu, ba-rapa banjak bakol dengan sisa-sisa makanan kamu su-dah angkat? Katalah marika itu padanja: duwa belas.

20Dan manakala Aku su-dah pitjah katudjoh bidji itu antara ampat ribu, barapa banjak bakol kamu sudah angkat? Katalah marika itu: tudjoh.

21Katalah Ija pada marika itu: Bagimana, kamu djuga bulom mengarti?

22Adapawn berdatanglah Ija di Bethsaida; dan awrang bawalah kapadanja sa; awrang buta; dan mintalah marika itu padanja, kalu-kalu Ija bawleh sapu-pejang dija.

23Bagitu djuga Tuhan JESUS pegang awrang buta itu deri tangan, lalu memba-wa dija di luwar negeri, dan ludah dija di mata, lalu taroh tangan atas dija, dan tanjalah dija, kalu-kalu ija lihat apa-apa?

24Tatkala itu angkatlah ija mukanja, kata: B/eta lihat manusija, sama pohon-pohon, jang berdjalan-djalan.

25Tatkala itu tarohlah Tu-han JESUS kombali tangan-tangannja atas kaduwa ma-tanja, dan suroh dija angkat muka kombali. Bagitu djuga ija sudah djadi bajik, dan melihat segala sasawatu deng-an tarang deri djawoh.

26Maka surohlah Tuhan JESUS sa; awrang itu pulang ka-rumahnja, dan katalah:Djang-an masok kombali di dalam ne-geri dan djangan kasi tahu itu pada barang sa; awrang jang ada di dalamnja.

27Adapawn kaluwarlah Tuhan JESUS bersama-sama dengan murid-muridnja pergi kanegeri-negeri Kaisaria Fi-lippus. Maka antara djalan bertanjalah Ija pada murid-muridnja, dan katalah pada marika itu:Sijapatah awrang-awrang bilang, jang B/eta ini ada sijapa?

28Maka menjahutlah ma-rika itu: Joannes Permandi; dan jang lajin: Elia; dan jang lajin kombali: Sawatu deri segala Nabi itu.

29Maka katalah Tuhan pada marika itu: Tetapi kamu ini, sijapatah kamu bilang, jang B/eta ini ada sijapa? Bagitu djuga menjahutlah Petrus, kata padanja: Ang-kaw ada CHRISTOS.

30Tetapi berdjandjilah Ija pada marika itu dengan sa-ngat, djangan katakan itu pada barang sa; awrang akan Dija.

31Dan mulailah Ija ber-adjar-adjar dija awrang, jang Anak manusija itu haros me-nahan sangsara banjak-ba-njak, dan djadi terbowang aw-leh Penatuwa-penatuwa dan kapala Imam-imam dan Peng-aljar-pengadjar Tawrat; dan haros mati debunoh dan ko-medijen deri pada tiga hari bangun hidop kombali.

32Maka perkata; an ini ka-talah Ija dengan njata-njata. Bagitu djuga Petrus ambillah Tuhan JESUS sendiri-sendiri dan mulailah togor Dija.

33Tetapi Tuhan JESUS baliklah mukanja dan meng-angkatlah mata pada murid-murid, dan menghardiklah Ija Petrus, dan katalah: Pergilah kabalakang B/eta, h/e Setan! Angkaw tijada mengirai ba-rang jang punja Allah, tetapi jang punja manusija-manu-sija.

34Dan sedang Ija pang-gillah kawm itu bersama-sama dengan murid-muridnja, katalah Ija pada marika itu: Barang sijapa suka ikot B/e-ta, bejar ija menjangkal di-rinja dan mengangkat tsalib-nja, lalu ikot B/eta.

35Karana barang sijapa mawu sajang simpan kahi-dopannja, ija djuga akan hi-lang itu; dan barang sijapa hilang kahidopannja, tagal Aku dan tagal Indjil, ija dju-ga akan mengontongkan itu.

36Apa guna pada manu-sija, maski lagi ija ontong sagenap dunja, dan kena rugi pada djiwanja?

37Ataw apatah manusija akan mawu kasi akan harga tubusan djiwanja?

38Tetapi barang sijapa ber-malu akan Daku dan akan segala perkata; anku antara bangsa jang bermukah dan berdawsa ini, Anak manusija djuga bermalu akan dija itu manakala Ija nanti datang di dalam kamulija; an Bapanja ba-serta dengan Melaikat-melai-kat jang kudus.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran