Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 16 >> 

1Aku sarahkan pada kamu F/ebe, sudara parampuwan kami, sa; awrang penulong de-ri djama; et di Kenchr/ea;

2Sopaja kamu tarima dija di dalam maha besar Tuhan, sabagimana patut pada aw-rang-awrang mutaki, dan hen-daklah kamu tulong dija, di dalam segala sasawatu, ija kaharosan dengan kamu. Ka-rana ija lagi sudah tahu tu-long pada banjak awrang, lagi-pawn pada b/eta sendiri.

3Kasi tabe; a pada Priskilla dan Akila, sama-pengardjaku di dalam Tuhan CHRISTOS JESUS,

4Jang sudah hagah-hagah batang lehernja ganti djiwaku, dan pada sijapa, bukan b/eta sendiri tahu tarima kasi, te-tapi lagi sakalijen djama; et awrang-awrang chalajik.

5Kasi tabe; a lagi pada dja-ma; et, jang ada di rumah marika itu. Kasi tabe; a lagi pada E-penetus, kekasehku itu, jang ada jang pertama di Asia di dalam Tuhan CHRISTOS.

6Kasi tabe; a pada Maria, jang sudah bersusah banjak-banjak karana kami.

7Kasi tabe; a pada Andro-nikus dan Junias, b/eta punja bersudara itu dan sama-pan-djaraku, dan jang ada nama bajik di antara Rasul-rasul, dan jang sudah ada lebeh di-hulu deri padaku di dalam Tuhan CHRISTOS.

8Kasi tabe; a pada Ampli; as, kekasehku itu, dalam maha Tuhan.

9Kasi tabe; a pada Urbanus, sama-pengardjaku di dalam Tuhan CHRISTOS, dan Stachis, kekasehku itu.

10Kasi tabe; a pada Apelles awrang jang tertjawba di da-lam Tuhan CHRISTOS. Kasi tabe; a pada awrang isi rumah Aristobulus.

11Kasi tabe; a pada Hero-dion, jang bersudara dengan b/eta. Kasi tabe; a pada isi ru-mah Narkissus, barapa-barapa ada dalam maha Tuhan.

12Kasi tabe; a pada Trif/ena dan Trifosa, jang ada bakar-dja di dalam maha Tuhan. Kasi tabe; a pada Persida, ke-kasehku itu, jang sudah ber-lelah banjak-banjak dalam maha Tuhan.

13Kasi tabe; a pada Rufus, awrang pilehan di dalam ma-ha Tuhan, dan pada ibunja, jang ada djuga b/eta punja ibu.

14Kasi tabe; a pada Asin-kritus, Flegon, Hermas, Pa-trobas, Hermes, dan pada su-dara-sudara itu, jang ada ba-serta dengan marika itu.

15Kasi tabe; a pada Filolo-gus dan Julia, pada Nereus dan pada sudaranja parampu-wan, pada Olimpas dan saka-lijen awrang mutaki, jang ada baserta dengan marika itu.

16Berilah salam sa; awrang pada sa; awrang dengan satu tjium jang sutji. Segala dja-ma; et Tuhan CHRISTOS kirim tabe; a pada kamu.

17B/eta natsihetkan kamu, h/e sudara-sudara! hendaklah kamu taroh kira akan segala awrang itu, jang mengadakan perbantahan melawan penga-djaran, jang kamu sudah ad-jar; dan hendaklah kamu ge-ser-geser diri kamu deri pada marika itu.

18Karana awrang jang demikijen, tijada ingat pakar-dja; an Tuhan kami JESUS CHRISTOS, tetapi dija awrang punja purut djuga; dan me-njasatkan dengan budjok-bu-djok dan pudji-pudji, jang tijada tahu fikir djahat.

19Karana warta kabaktian kamu sudah terdengar kuli-ling-kuliling. Bagitupawn b/eta bersuka-suka awleh karana kamu; tetapi b/eta mawu, jang kamu pande mengarti di da-lam jang bajik, hanja bodoh djuga dalam jang djahat.

20Maka Allah segala per-dame; an, dengan segra-segra djuga, akan mengantjorkan s/etan itu kabawah kaki-kaki kamu. Nimet maha besar Tu-han kami JESUS CHRISTOS, adalah kiranja baserta dengan kamu!

21Timotheus, sama-pengar-djaku, kirim tabea kapada ka-mu, lagi Lusius dan Jason dan Sosipater, awrang-awrang bersudaraku.

22B/eta ini Tertios, jang sudah tulis surat ini, kirim tabea kapada kamu, di dalam maha Tuhan.

23Gajus, dengan sijapa b/eta ini dan saganap djama; et tinggal menompang, kirim ta-bea kapada kamu. Lagi Eras-tos, bendahara negeri, dan Kuartos, sudara itu, kirim tabea kapada kamu.

24Nimet maha besar Tu-han kami, JESUS CHRISTOS, adalah kiranja baserta deng-an kamu sakalijen! Amin.

25Adapawn pada Dija itu, jang bawleh berkowatkan ka-mu, menurut Indjilku dan chotbat Tuhan JESUS CHRIS-TOS, awleh sijapa sudah dja-di njata rahasija itu, jang de-ri permula; an dunja sudah ting-gal tertutop;

26Tetapi jang sakarang sudah denjatakan, dan deba-ritakan awleh surat-suratan Nabi-nabi itu, atas titah Allah jang kakal, antara sakalijen chalajik, itupawn akan meng-upajakan dengar-dengaran ka-pada iman,

27Pada Allah itu, jang sendiri djuga ada maha tahu, adalah kiranja hormat, aw-leh JESUS CHRISTOS, sampe segala kakal. Amin.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran