Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 2 >> 

1Sebab itu angkaw tijada bawleh dekira-kirakan sutji deri salah, h/e manusija, sijapa-sijapa angkaw ada, jang bapersalahkan awrang-awrang lajin-lajin. Karana sedang ang-kaw kasi salah pada awrang jang lajin, angkaw djuga ba-persalahkan sendirimu, deri se-bab angkaw sendiri djuga ada bowat perkara-perkara itu, akan jang mana angkaw ka-si salah pada awrang-awrang jang lajin.

2Karana kami tahu, bahu-wa hukum Allah berdatang dengan sabenarnja atas se-gala awrang, jang bowat perkara-perkara jang sabagitu.

3Ataw adakah angkaw sang-ka, h/e manusija! jang ba-persalahkan awrang, jang ber-bowat perkara-perkara jang sabagitu, sedang angkaw sen-diridjuga bowat, bahuwa ang-kaw akan dapat lari berlepas deri pada hukum Allah?

4Ataw adakah angkaw menghinakan kakaja; an kamu-rahannja dan tsabarnja dan kapandjangan hatinja, deng-an tijada tahu, bahuwa ka-murahan Allah mawu mem-bawa angkaw kapada tawbat?

5Tetapi awleh angkaw pu-nja peri djumawa dan kaka-rasan hatimu, angkaw batam-bon morka bagimu, salaku satu harta besar, berdatang kapada hari morka dan pe-njata; an hukum Allah jangadil.

6Jang akan berbalaskan pada sasa; awrang manusija me-nurut perbowatan-perbowat-annja.

7Ija itu kahidopan kakal bagi segala awrang itu, jang berkandjang di dalam jang bajik, dan jang mentjahari kamulija; an, dan hormat dan peri ka; ada; an jang tijada ka-matian.

8Tetapi pada segala aw-rang itu, jang suka perban-tahan dan jang tijada dengar-dengaran pada kabenaran, ha-nja jang turut-turut kadjahat-an djuga, ka; amarahan dan morka.

9Anjaja dan kasusahan atas sasawatu djiwa manusija, jang mengardjakan djahat; perta-mapawn atas awrang Jehudi, berikot lagi atas awrang Helleni.

10Tetapi kamulija; an dan hormat dan dame atas sasa-awrang jang mengardjakan barang jang bajik; pertama pawn atas awrang Jehudi, berikot lagi atas awrang Helleni.

11Karana bukan ada ka; ang-katan muka awrang berha-dapan Allah.

12Karana awrang-awrang itu jang sudah berdawsa di-luwar Tawrat, di-luwar Tawrat djuga marika itu akan djadi hilang; dan awrang-awrang itu jang sudah berdaw-sa di bawah Tawrat, awleh Tawrat djuga marika itu a-kan dapat dehukumkan.

13Karana bukan penengar-penengar Tawrat ada adil ber-hadapan Allah, tetapi pembowatan-pembowatan Tawrat a-kan de; adilkan.

14Karana djikalaw awrang chalajik, jang tijada berpunja Tawrat, deri dalam tabi; et dju-ga ada bowat barang jang punja Tawrat, bagitupawn awrang-awrang ini, jang tija-da berpunja Tawrat, ada a-kan Tawrat bagi sendirinja;

15Sedang marika itu ber-tondjok, bahuwa bowatan-bowatan Tawrat tersurat di da-lam hatinja, awleh karana sa-tahu hatinja sama-bersaksi pa-da marika itu, dan bagitupawn segala kira-kira; an bapersalah-kan sawatu pada jang lajin, ataw lagi mengutjap sutji de-ri salah.

16Pada hari itu, manaka-la Tuhan Allah akan meng-hukumkan segala rahasija jang ada di dalam hati manusija, menurut indjilku, awleh Tu-han JESUS CHRISTOS.

17Tjawba lihat! Angkaw pake nama awrang Jehudi, dan berharap pada Tawrat, dan pudji dirimu awleh karana Allah;

18Dan angkaw tahu ka-hendaknja, dan deri sebab angkaw sudah tahu itu aw-leh Tawrat, angkaw timbang-menimbang, apa jang betul dan apa jang tijada betul;

19Dan angkaw sangkakan sendirimu, jang ada sa; awrang pemimpin bagi segala awrang buta, sawatu tarangbagi awrang jang ada di dalam galap;

20Sa; awrang pengadjar pa-da segala awrang bodoh; sa-watu guru bagi segala awrang jang kurang berilmu, sedang di dalam Tawrat itu ada, ada padamu satu pohon pe-ngenalan dan kabenaran.

21Bagimana itu, angkaw jang ada adjar awrang lajin-lajin, tijadakah angkaw adjar sendirimu? Angkaw jang mengehotbatkan: Djangan mentjuri! adakah angkaw sen-diri mentjuri?

22Angkaw jang katakan: Djangan bermukah! adakah angkaw sendiri bermukah? Angkaw jang ada geli deri berhala-berhala; adakah angkaw merampas barang jang kudus?

23Angkaw jang memudji sendirimu deri karana Tawrat, adakah angkaw rampas hor-mat Allah, dengan langgar Tawrat?

24Karana, deri sebab ka-mu, nama Allah djadi de-hodjatkan di antara chalajik, sabagimana ada tersurat.

25Karana tantu djuga: sunat ada berguna, djikalaw ang-kaw ingat ikot Tawrat, tetapi djikalaw angkaw langgar Tawrat, angkaw punja sunat sa-rupa djuga dengan tijada sunat.

26Dan djikalaw awrang, jang tijada sudah dapat tersu-nat, ada ingat segala titah Tawrat, bukankah dija awrang punjatijada sunat, akan djadi terhitong padanja sa; aw-leh-awleh sunat duga?

27Maka sa; awrang itu, jang tijada depersunat, tetapi jang melakukan Tawrat, ija djuga akan menghukumkan angkaw, jang berpunja huruf dan sunat, dan melanggar Tawrat djuga.

28Karana dija itu bukan ada sa; awrang Jehudi, jang ada itu tjara di luwar, di da-lam daging djuga;

29Tetapi dija itu, jang ada awrang Jehudi di dalam sembunji-sembunji dan sunat di dalam hati, jang ada menu-rut Roch, dan bukan menu-rut huruf; jang kapudjiannja tijada ada deri dalam manusija-manusija, tetapi deri da-lam Allah.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran