Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 14 >> 

1Maka aku melihatlah, takadjoh! Anak domba itu adalah berdiri di atas gunong Sion, dan baserta dengan Dija saratus ampat puloh ampat ribu, pada sijapa adalah ter-surat Dija punja nama, dan nama Bapanja di testa-testa-nja.

2Dan dengarlah aku satu sawara deri dalam langit, se-perti sawara deri ajer-ajer banjak, dan seperti sawara guntor besar-besar; maka bu-nji sawara itu adalah seperti awrang bermajin ketjapi, jang bermajin-majin pada ketjapi-ketjapinja.

3Dan marika itu adalah menjanji seperti sawatu nja-njian baharu berhadapan tach-ta, dan berhadapan ka; ampat ka; ada; an machluk dan pena-tuwa-penatuwa itu. dan sa-awrang pawn tijada bawleh dapat adjar njanjian itu, melajinkan kasaratua ampat puloh ampat ribu, jang sudah tertubus deri pada bumi.

4Marika ini ada awrang-awrang itu, jang sudah tijada menedjiskan dirinja dengan parampuwan-parampuwan, ka-rana parawan-parawan ada-nja, dan marika itu ikot Anak domba, di mana-mana djuga Ija berdjalan pergi. Marika ini sudah tertubus deri antara manusija-manusija akan hulu-huluwan bagi Allah dan bagi Anak domba.

5Dan di dalam mulutnja ti-jada terdapat barang perdu-sta; an, karana marika itu ada di luwar barang itu ada di luwar barang noda ber-hadapan tachta Allah.

6Maka melihatlah aku ter-bang sawatu melaikat jang lajin pada sama-tengah langit, pada sijapa adalah Indjil ka-kal akan mengchotbatkan pa-da segala padudok dunja; dan pada sakalijen chalajik, dan bangsa, dan bahasa, dan kawm.

7Katanja dengan sawara besar: Takotlah akan Allah, dan berilah hormat kapadanja, karana sudah datang hari hu-kumnja, dan menjombahlah pada Dija itu, jang sudah dja-dikan langit dan bumi dan lawutan dan segala mata ajer.

8Dan satu melaikat jang lajin ikot deri balakang, katanja: Sudah djatoh, sudah djatoh Babilon, negeri besar itu, karana deri anggawr-morka persondalannja ija su-dah kasi minom pada sakalijen chalajik.

9Dan satu melaikat jang katiga ikotlah dija awrang ini, katanja dengan sawara besar: Djikalaw barang sawrang menjombah binatang dan patongja, dan djikalaw ija tarima satu tanda tjap di testa ataw di tangannja,

10Ija akan dapat minom deri pada ajer anggawr morka Allah, jang sudah djadi salin dengan tijada terjampor di dalam tjawan minoman mor-kanja; dan ija akan dapat desangsarakan dengan api dan balirang berhadapan sakalijen melaiakt dan berhadapan A-nak domba itu.

11Dan api sangsaranja a-kan najik deri kakal sampe kakal; dan tijada pada ma-rika itu barang perhentian mawu sijang mawu malam, jani segala awrang itu, jang sudah menjombah binatang itu dan patongnja, dan jang su-dah tarima tanda tjap namanja.

12Di sinilah peri tsabar se-gala awrang mutaki, jang ta-hu ingat segala ondang Allah dan perjaja; an di dalam Tu-han JESUS.

13Maka dengarlah aku sa-watu sawara deri dalam sawr-ga, jang katalah kapadaku: Tulislah awlehmu: Salamat berontong segala awrang mati itu, jang mati di dalam maha besar Tuhan, deri pada sa-karang ini! Bekan, katakan Roch: marika itu akan ber-henti deri pada segala lelah-nja, dan bowatan-bowatannja ada ikot marika itu.

14Dan b/eta melihatlah, takadjoh, sawatu awan jang putih-putih, dan di atas awan itu adalah dudok sa; awrang, rupanja seperti satu Anak la-ki-laki manusija, pada sijapa adalah satu makota amas di kapalanja, dan satu pisoh-sa-dop jang tadjam di tangannja.

15Dan satu melaikat jang lajin kaluwarlah deri dalam Kaba, dan bersarulah dengan sawara besar kapada Dija itu, jang adalah dudok di atas awan itu: Surohlah awlehmu Angkaw punja pisoh-sadop, karana waktumu akan potong bowa-bowa sudah sampe, ka-rana penuwian dunja sudah masak!

16Bagita djuga, Dija itu jang adalah dudok di atas awan itu, bowanglah pisoh-sadopnja di bumi, bagitupawn bowa-bowa dunja sudah djadi potong.

17Dan sawatu melaikat jang lajin kaluwarlah deri dalam Kaba, jang ada di dalam sawrga, dan padanja djuga adalah sawatu pisoh-sadop jang tadjam.

18Dan sawatu melaikat jang lajin kaluwarlah deri da-lam medsbeh, dan padanja itu adalah kawasa atas api, dan ija menjarulah dengan tarijak besar-besar, kapada dija itu, jang memeganglah pisoh-sadop jang tadjam, dan po-tonglah rangke bowa-bowa anggawr di dunia, karana bi-dji-bidjinja sudah masak!

19Bagitupawn melaikat itu bowanglah pisoh-sadopnja di dunja, dan potonglah pohon-pohon anggawr di dunia, lalu membowanglah itu kadalam tampat ramasan anggawr jang besar deri pada morka Allah.

20Maka tampat ramasan itu djadilah deramaskan di luwar negeri; dan deri dalam tampat ramasan itu kaluwar-lah darah sampe di kakang-kakang kuda-kuda, djawoh-nja saribu anam ratus ista-dion.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel