Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 16 >> 

1Adapawn Aku sudah bilang itu pada kamu, agar djangan kamu dapat bingong.

2Marika itu akan membo-wang kamu deri dalam Ka-nisa; behkan, djam ada datang, jang barang sijapa membunoh kamu akan sangka jang ija membawa satu persombahan pada Allah.

3Dan samowanja itu dija awrang akan bowat pada ka-mu, awleh karana marika itu tijada kenal Bapa, dan tija-da pawn B/eta.

4Tetapi B/eta sudah bilang itu pada kamu, sopaja, ma-nakala datang djam itu, kamu ingat, jang B/eta sudah bilang pada kamu. Tetapi deri mu-lanja B/eta sudah tijada bilang itu pada kamu, awleh karana B/eta adalah bersama-sama dengan kamu.

5Tetapi sakarang pawn Aku berangkat pergi, kapada jang sudah suroh B/eta datang, dan sa; awrang pawn deri antara kamu tijada tanja B/eta: Ka-mana Angkaw pergi?

6Tetapi deri sebab Aku su-dah bilang itu pada kamu, kaduka; an sudah memunohi hati kamu.

7Tetapi B/eta bilang kabe-naran kapada kamu: ada ber-guna pada kamu, jang B/eta pergi. Karana djikalaw tijada Ku-pergi, Panghibor itu tija-da akan datang kapada kamu; tetapi djikalaw Ku-pergi, B/eta akan suroh Dija datang ka-pada kamu.

8Dan manakala Dija itu datang, Ija akan menampelek dunja deri dawsa, deri adalet dan deri hukum.

9Deri dawsa pawn, awleh karana marika itu tijada per-tjaja di dalam Aku.

10Deri adalet, awleh ka-rana Aku pergi kapada Bapa, dan tijada lagi kamu lihat B/eta.

11Dan deri hukum, awleh karana panghulu dunja ini sudah dehukumkan.

12Ada lagi banjak padaku akan bilang pada kamu; te-tapi, pada sakarang ini, ka-mu tijada bawleh tanggong itu.

13Tetapi manakala Dija itu datang, Roch kabenaran itu, Ija djuga akan membawa kamu di dalam saganap ka-benaran; karana tijada Ija akan katakan deri sendirinja, tetapi sabarang apa Ija dengar, itu djuga Ija akan katakan; dan perkara-perkara jang nan-ti djadi, Ija akan njatakan pada kamu.

14Ija djuga akan memu-lijakan Aku, karana deri da-lam kapunja; anku Ija akan mengambil, dan kasi tahu pa-da kamu.

15Segala sasawatu jang am-punja Aku; tagal itu Aku su-dah bilang, jang Ija akan mengambil itu deri jang punja Aku, dan kasi tahu pada kamu.

16Sakotika lamanja lagi, dan kamu tijada akan melihat B/eta; kombali satu kotika, dan kamu akan melihat B/eta; karana B/eta pergi kapada Bapa.

17Maka deri antara murid-muridnja, katalah sa; awrang akan sa; awrang: apa itu jang Ija katakan pada kami: Sa-kotika lamanja lagi dan kamu tijada akan melihat B/eta; dan kombali satu kotika, dan ka-mu akan lihat B/eta, dan: Karana B/eta pergi kapada Bapa?

18Maka katalah marika itu: Apa itu, jang Ija katakan: Sakotika lamanja? Tijada ka-mi tahu apa Ija bilang.

19Maka tahulah Tuhan JE-SUS, jang dija awrang mawu tanja Dija, dan katalah Ija pada marika itu: adakah ka-mu tanja sa; awrang akan sa-awrang, jang B/eta sudah ka-takan: Sakotika lamanja lagi, dan kamu tijada akan meli-hat B/eta; dan sakotika kom-bali, kamu akan melihat B/eta?

20Songgoh, songgoh! B/eta bilang pada kamu: Kamu akan menangis-menangis dan mera-tah, tetapi dunja akan ber-suka-suka, hanja kamu akan berduka; tetapi kaduka; an kamu akan djadi akan ka-suka; an.

21Satu parampuwan, ma-nakala ija beranak, ada deng-an berduka, awleh karana kotikanja sudah datang; te-tapi manakala ija sudah ber-anak ka; anak itu, tijada ija ingat lagi balisahnja, awleh karana kasuka; an, jang satu manusija sudah masok di da-lam dunja.

22Maka bagitupawn saka-rang ada kaduka; an pada ka-mu; tetapi B/eta akan melihat kamu kombali, dan hati kamu akan bersuka-suka; dan ka-suka; an kamu sa; awrang pawn tijada mengambil deri pada kamu.

23Dan pada hari itu kamu tijada akan tanja apa-apa pa-daku. Songgoh, songgoh! Aku bilang pada kamu: Djika ka-mu minta sabarang apa-apa dengan namaku deri pada Bapa, Ija djuga akan kasi itu pada kamu.

24Sampe sakarang kamu sudah tijada minta sabarang apa dengan namaku; minta-lah! dan kamu akan tarima, sopaja kasuka; an kamu djadi dengan sapunoh-punohnja.

25Tjara perupama; an, Aku sudah bilang itu pada kamu; tetapi djam ada datang, jang B/eta tijada lagi katakan pada kamu tjara perupama; an, te-tapi dengan punoh-punoh ka-luwasan, Aku akan mewar-takan pada kamu deri pada Bapa.

26Pada hari itu djuga ka-mu akan minta dengan nama B/eta; dan tijada Ku-bilang, jang Aku akan memohon pada Bapa, karana kamu.

27Karana Bapa sendiri tjin-ta kamu, awleh karana ka-mu sudah tjinta B/eta, dan sudah pertjaja, jang Aku su-dah kaluwar datang deri pada Bapa.

28B/eta sudah kaluwar da-tang deri pada Bapa, dan su-dah masok dunja. Kombali B/eta meninggal dunja, pergi kapada Bapa.

29Katalah padanja murid-muridnja: Lihat, sakarang Angkaw katakan dengan te-rus-tarang, dan tijada kata-kan dengan perupama; an.

30Sakarang kami tahu, jang Angkaw tahu segala sasawa-tu, dan tijada usah jang ba-rang sa; awrang tanja Ang-kaw; tagal itu kami pertja-ja, jang Angkaw sudah ka-luwar deri pada Bapa.

31Menjahutlah pada ma-rika itu Tuhan JESUS: adakah sakarang kamu pertjaja?

32Lihat, djam ada datang, dan sudah datang sakarang, jang kamu akan djadi terham-buran, sasa; awrang pada ru-mahnja, dan kasi tinggal B/eta sendiri-sendiri; tetapi tijada djuga B/eta sendiri, karana Bapa ada bersama-sama deng-an B/eta.

33Itu B/eta sudah bilang pada kamu, sopaja ada pada kamu dame di dalam Aku. Di dunja kamu mendapat susah: tetapi bertatapkanlah hati-hati kamu, Aku sudah ontong dunja!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran