Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 18 >> 

1Adapawn, manakala Tu-han JESUS sudahlah bilang bagitu, kaluwarlah Ija deng-an murid-muridnja kasabelah ajer batang K/edron, di mana adalah satu duson, dalam jang mana Ija masoklah bersama-sama dengan murid-muridnja.

2Tetapi Judas, jang men-djuwal semukanlah Dija, ta-hulah lagi tampat itu, deri sebab Tuhan JESUS banjak kali datang bakompol di sana dengan murid-muridnja.

3Maka ambillah Judas pa-sukan itu, dan segala hamba Kapala-kapala Imam, dan aw-rang-awrang Farisi, dan per-gilah kasana dengan lobe-lobe dan damar-damar dan sindja-ta-sindjata.

4Maka sedang Tuhan JE-SUS tahulah segala sasawaut jang akan berdatang atas Dija, pergilah Ija kaluwar, kata pa-da marika itu: Sijapatah ka-mu tjahari.

5Menjahutlah marika itu padanja: JESUS deri Nasareth. Tuhan JESUS kata pada dija awrang: B/eta ada dija itu! Tetapi Judas jang adalah dju-wal semukan Dija, berdirilah lagi sama-sama dengan dija awrang.

6Maka serta ija kata pada dija awrang: B/eta ada dija itu, ondorlah marika itu ka-balakang dan djatoh di tanah.

7Bagitupawn bertanjalah lja kombali pada dija awrang: Sijapa kamu tjahari? Maka katalah marika itu: JESUS deri Nasareth.

8Menjahutlah Tuhan JE-SUS: Sudah Ku-bilang pada kamu, jang Aku ada dija itu; sebab itu, djikalaw kamu tja-hari B/eta, bejar dija awrang ini pergi berdjalan!

9Sopaja djadi ganap per-kata; an itu: jang Ija sudahlah katakan: Deri pada, jang Angkaw sudah kasi padaku, tijada sa; awrangpawn sudah Ku-hilang.

10Adapawn Simon Petrus, pada sijapa adalah satu pe-dang, tjabotlah itu, dan po-tonglah hamba Imam besar, dan putuslah talinganja ka-nan. Maka nama hamba laki-laki itu Malchus.

11Maka katalah Tuhan JESUS pada Petrus: Kasi ma-sok pedang di dalam sarong; tjawan minoman itu, jang Bapa sudah kasi padaku, tija-dakah B/eta akan mawu mi-nom itu?

12Bagitupawn pasukan, dan Panghulu itu dan hamba-hamba awrang-awrang Jehudi menangkaplah Tuhan JESUS, dan ikatlah Dija.

13Maka dija awrang mem-bawakanlah Dija terdi-hulu kapada Annas; karana dija itu adalah bapa-mantu deri Kaja-fas, jang adalah Imam bsar pada tahon itu djuga.

14Adapawn Kajafas ada dija itu, jang sudah kasi kira pada awrang-awrang Jehudi, lebeh bajik, jang satu manu-sija mati awleh karana kawm itu.

15Tetapi Simon Petrus dan satu murid jang lajin, ikotlah Tuhan JESUS. Maka mu-rid itu adalah sa; awrang ka-kenalan deri pada Imam be-sar; dan masoklah bersama-sama dengan Tuhan JESUS di dalam baranda Imam be-sar.

16Tetapi Petrus adalah ber-diri di pintu, sabelah di lu-war. Bagitupawn kaluwarlah murid jang lajin itu, jang ka-kenalan Iman besar, dan ka-ta-katalah dengan parampu-wan pendjaga pintu dan ba-wakanlah Petrus masok.

17Maka hamba parampu-wan, pendjaga pintu itu, ka-talah pada Petrus: Djangan barangkali angkaw ada deri antara murid-murid manusija itu? Katalah ija: B/eta tijada!

18Tetapi hamba-hamba dan awrang-awrang pendjaga ada-lah berdiri-diri, dan sudahlah kampong satu tambonan ba-ra api, karana adalah dingin; dan dija awrang berdijanglah dirinja; maka Petrus adalah berdiri sama-sama dengan dija awrang tjahari panas.

19Adapawn Imam besar bertanja-tanjalah Tuhan JE-SUS akan murid-muridnja dan akan pengadjarannja.

20Menjahutlah Tuhan JE-SUS kapadanja: Dengan njata-njata Aku sudah berkata-ka-takan berhadapan dunja; san-tijasa B/eta sudah adjar di Kanisa-kanisa dan di dalam Kaba, di mana samowa aw-rang Jehudi datang berhim-pon, dan di dalam galap-galap B/eta sudah tijada bilang sa-barang apa-apa.

21Apa sebab angkaw tanja B/eta? Bertanjakanlah awrang-awrang itu, jang sudah deng-ar, apa B/eta sudah bilang pada dija awrang. Lihat, dija aw-rang itu tahu, apatah B/eta sudah bilang.

22Tetapi sedang Ija kata-kanlah itu, sa; awrang deri an-tara hamba-hamba itu, jang adalah berdiri sama-sama, berilah pada Tuhan JESUS satu tampeling, kata: Bagini rupa Angkaw kasi menjahut pada Imam besar?

23Menjahutlah Tuhan JE-SUS kapadanja: Djikalaw B/eta sudah bilang salah, tondjoklah di mana salah, tetapi djikalaw B/eta sudah bilang betul, apa kurang angkaw pukol B/eta?

24(Maka Annas sudahlah suroh Tuhan JESUS terikat kapada Kajafas, Imam besar itu.)

25Tetapi Simon Petrus ada-lah berdiri-berdiri berdijang dirinja. Maka katalah marika itu padanja: Bukankah ang-kaw djuga deri antara mu-rid-muridnja? Menjangkallah ija, dan katalah: B/eta tijada.

26Sa; awrang deri antara hamba-hamba Imam besar, jang beratsal dengan dija itu, jang Petrus sudahlah potong talinganja, berkatalah: Bu-kankah b/eta sudah lihat ang-kaw di duson itu, baserta dengan Dija?

27Maka kombali menjang-kallah Petrus, dan sabantar-sabantar djuga berkukoklah ajam djantan.

28Adapawn membawakan-lah marika itu Tuhan JESUS deri Kajafas karumah bitjara. Maka adalah hampir-hampir sijang. Dan tijada masoklah marika itu di rumah bitjara, agar djangan marika itu de-nedjiskan, tetapi sopaja ma-rika itu akan bawleh makan Pascha.

29Maka Pilatus pawn da-tanglah kaluwar kapada ma-rika itu, dan katalah: Peng-adohan apa kamu membawa-kan lawan manusija ini?

30Menjahutlah marika itu dan katalah padanja: Djika-law Dija ini bukan sa; awrang djahat, tantu kami sudah tija-da sarahkan Dija kapadamu.

31Maka berkatalah Pilatus pada marika itu: Bejarlah kamu sendiri ambil Dija, dan menurut Tawrat kamu, pu-tuslah hukum atas Dija. Maka katalah awrang-awrang Je-hudi kapadanja: Kita awrang tijada kawasa membunoh ba-rang sa; awrang.

32Sopaja ganaplah perka-ta; an Tuhan JESUS, jang Ija sudahlah katakan, dengan ande-andekan dengan kama-tian bagimana Ija akan mati.

33Maka masoklah Pilatus kombali di rumah bitjara itu, dan panggillah Tuhan JESUS, dan katalah kapadanja: Ada-kah Angkaw radja awrang Jehudi?

34Menjahutlah Tuhan JE-SUS kapadanja: Adakah ang-kaw katakan itu deri sendi-rimu, ataw sudahkah awrang lajin-lajin bilang itu padamu akan Daku?

35Menjahutlah Pilatus: Adakah B/eta sa; awrang Je-hudi? Bengsamu sendiri dan Kapala-kapala Imam sudah sarahkan Angkaw kapadaku; apatah Angkaw sudah bowat?

36Menjahutlah Tuhan JE-SUS: Karadja; anku bukan ada deri pada dunjaj ini; djikalaw karadja; anku adalah deri pada dunja ini, tantu djuga hamba-hambaku sudahlah baku-pa-rang, agar djangan B/eta de-sarahkan kapada awrang-aw-rang Jehudi; tetapi sakarang karadja; anku bukan ada deri sini.

37Maka katalah Pilatus kapadanja: Bagitu djuga Ang-kaw songgoh-songgoh sa; aw-rang radja? Menjahutlah Tu-han JESUS: Angkaw katakan itu: Karana B/eta ada Radja. Akan itu, B/eta sudah deper-anak; dan akan itu, B/eta su-dah masok dunja, sopaja B/eta bersaksi kabenaran. Sasa; aw-rang jang ada deri dalam ka-benaran, dengar sawaraku.

38Pilatus berkatalah kapa-danja: Apatah kabenaran? Dan sedang ija sudahlah ka-takan itu, kaluwarlah ija kom-bali kapada awrang-awrang Jehudi, dan katalah pada ma-rika itu: Sabarang salah apa-apa tijada ku-dapat di dalam Dija;

39Tetapi ada satu bijasa pada kamu, jang b/eta mele-paskan pada Pascha barang sa; awrang bagi kamu; mawu-kah kamu, jang b/eta mele-paskan bagi kamu, radja aw-rang Jehudi?

40Maka batare; aklah mari-ka itu ram/e-ram/e, kata: Bu-kan ini, tetapi Barabbas; te-tapi Barabbas adalah sa; aw-rang pembunoh.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran