Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 20 >> 

1Adapawn, pada hari mu-la; i dominggo, berdatanglah Maria Magdalena, pagi-pagi sedang adalah galap lagi, ka-pada kubur, lalu lihat jang batu itu sudah terangkat ge-ser deri pada kubur.

2Maka larilah ija berda-tang kapada Simon Petrus, dan pada murid jang lajin itu, jang Tuhan JESUS ada-lah tjinta dija, dan kata-kanlah pada marika itu: aw-rang sudah angkat bawa Tu-han deri dalam kubur, dan tijada kami tahu, di mana dija awrang sudah taroh Dija!

3Maka berdatanglah Petrus dan murid jang lajin itu, dan pergilah marika itu kakubur.

4Maka pergilah kaduwa itu bersama-sama; tetapi mu-rid jang lajin itu berdjalan-lah kamuka, lebeh ladju deri Petrus, dan berdatanglah lebeh di-hulu di kubur.

5Dan sedang ija tondoklah dirinja, delihatnja kajin-ka-jin itu tertaroh di situ; te-tapi tijada ija masoklah di dalamnja.

6Maka Simon Petrus ikot-lah dija, dan berdatanglah lagi lalu turon di dalam ku-bur, dan melihatlah ija kajin-kajin itu tertaroh di situ.

7Dan linsu, jang sudah ada di kapalanja, tijada tertaroh bersama-sama dengan kajin-kajin itu, tetapi sendiri tagu-long pada satu tampat jang lajin.

8Bagitupawn masoklah lagi murid jang lajin itu, jang ter-dihulu sudahlah sampe di ku-bur, dan melihatlah dan per-tjajalah.

9Karana bulom katahuwi-lah marika itu Suratan itu, jang saharosnja Ija bangun hidop kombali deri antara aw-rang-awrang mati.

10Bagitupawn murid-mu-rid itu pergilah pulang.

11Adapawn Maria adalah berdiri di luwar, dekat kubur itu, menangis-menangis. Ma-ka sedang ija adalah menangis-menangis, tondoklah ija akan mengenteh di dalam kubur;

12Maka melihatlah ija du-dok duwa Mela; ikat, terpake dengan putih, satu di hudjong kapala dan satu di hudjong kaki, di mana sudah ada ter-taroh bangke Tuhan JESUS.

13Dan katalah marika itu padanja: H/e parampuwan, a-patah angkaw menangis? Ka-talah ija pada marika itu: Deri sebab awrang sudah angkat bawa Tuhanku, dan tijada ku-tahu di mana dija awrang sudah taroh Dija!

14Dan sedang ija katakan itu, baliklah ija mukanja, dan melihatlah Tuhan JESUS ber-diri, dan tijada tahulah ija, jang itu ada Tuhan JESUS.

15Tuhan JESUS kata pa-danja: H/e parampuwan, apa-tah angkaw menangis? Sija-patah angkaw tjahari? Sang-kalah ija, jang dija itu adalah pendjaga uson itu, dan ka-talah padanja: Tuwan, djika-law angkaw sudahangkat Dija, bilang b/eta di mana angkaw sudah taroh Dija, dan b/eta akan angkat bawa Dija.

16Tuhan JESUS bersabda-lah padanja: Maria! Maka baliklah ija mukanja, kata padanja: Rabbuni! jang ar-tinja: h/e Guru.

17Tuhan JESUS kata pa-danja: Djangan pegang B/eta, karana B/eta bulom sudah na-jik kapada Bapaku; tetapi pergilah awlehmu pada su-dara-sudaraku, dan katakan pada marika itu: B/eta najik kapada Bapaku dan kapada Bapa kamu, dan kapada Ilah-ku dan Ilah kamu.

18Bagitupawn pergilah Ma-ria Magdalena, kasi tahu pa-da murid-murid jang ija su-dah lihat Tuhan, dan jang Ija sudahlah bilang itu padanja.

19Adapawn manakala su-dah djadi malam, pada hari jang pertama itu deri pada usbu, dan sedang pintu-pintu sudahlah terkontji, di mana murid-murid adalah berkom-pol, awleh karana takot pada awrang-awrang Jehudi, ber-datanglah Tuhan JESUS, dan berdirilah pada sama tengah marika itu, dan katalah pa-da marika itu: Dame bagi kamu!

20Dan dengan bilang ba-gitu, tondjoklah Ija pada ma-rika itu tangan-tangannja dan lambongnja. Maka bersuka-suka; anlah murid-murid itu sedang marika itu dapat lihat Tuhan.

21Maka kombali katalah Tuhan JESUS pada marika itu: Dame bagi kamu! Sabagimana Bapa sudah suroh B/eta, ba-gitu lagi B/eta suroh kamu.

22Dan dengan bilang ba-gitu, bertijoplah Ija atas ma-rika itu, dan katalah pada marika itu: Tarimalah Roch Kudus!

23Pada sijapa kamu kasi ampon dija punja dawsa, pa-danja djuga djadi deamponi itu; bagi sijapa kamu kasi tinggal, padanja djuga ber-tinggal itu.

24Tetapi Thomas, sawatu deri kaduwa belas itu, jang denama; i Didimos, tijada ber-sama-sama dengan marika itu, pada tatkala berdatanglah Tu-han JESUS.

25Katakanlah padanja mu-rid-murid jang lajin itu: Kami sudah lihat Tuhan. Tetapi ka-talah ija pada marika itu: Djikalaw tijada ku-lihat di dalam tangan-tangannja, tan-da-tanda paku, dan taroh djari b/eta di tanda-tanda paku itu, dan taroh tangan b/eta di da-lam lambongnja, b/eta tijada akan pertjaja.

26Dan komedijen deri pada dulapan hari, murid-murid-nja adalah berhimpon kom-bali, dan Thomas bersama-sama dengan dija awrang; maka berdatanglah Tuhan JE-SUS, sedang pintu-pintu ada-lah terkontji, dan berdirilah Ija pada sama-tengah marika itu, dan katalah: Dame bagi kamu!

27Habis itu katalah Ija pada Thomas: Kasi kamari djarimu, dan lihat tangan-tangan B/eta, dan kasi kamari tanganmu, dan taroh itu di lambong B/eta, dan djangan tinggal kafir, tetapi pertjaja djuga!

28Makak menjahutlah Tho-mas, dan katalah padanja: Ja Tuhanku! dan Ilahku!

29Kata padanja Tuhan JE-SUS: Awleh karana angkaw sudah lihat B/eta, Thomas! angkaw pertjaja: salamat ber-ontong dija itu, jang tijada melihat dan pertjaja djuga!

30Adapawn banjak tanda lajin-lajin lagi Tuhan JESUS sudah bowat berhadapan mu-rid-muridnja, jang tijada ter-surat di dalam kitab ini.

31Tetap ini ada tersurat, sopaja kamu pertjaja, jang JESUS ada CHRISTOS, Anak laki-laki Allah, dan sopaja dengan pertjaja ada bagi ka-mu, kahidopan di dalam na-manja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel