Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 3 >> 

1Adapawn adalah sa; aw-rang manusija deri antara aw-rang-awrang Farisi, Nikode-mus namanja, satu Panghulu awrang-awrang Jehudi.

2Dija itu berdatanglah pa-da Tuhan JESUS pada waktu malam, dan katalah padanja: Rabbi! kami tahu, jang Ang-kaw ada sa; awrang pengadjar, jang sudah datang deri pada Allah, karana sa; awrang pawn tijada bawleh berbowat tanda-tanda itu, jang Angkaw ada bowat, djika Allah tijada ba-sertanja.

3Menjahutlah Tuhan JE-SUS, kata padanja: Songgoh-songgoh, Aku bilang padamu: djikalaw sa; awrang manusija tijada deperanak kombali, tija-da ija akan bawleh melihat karadja; an Allah.

4Nikodemus katalah pa-danja: Bagimana sa; awrang manusija bawleh dapat deper-anak, manakala ija sudah tuwa? Bawlehkah ija masok kombali di gandongan ibu-nja, dan deperanak?

5Menjahutlah Tuhan JE-SUS: Songgoh-songgoh, Aku bilang padamu: kalu-kalu ba-rang sa; awrang tijada deper-anak deri dalam ajer dan roch, tijada ija bawleh masok ka-radja; an Allah.

6Sabarang apa, jang de-peranak deri dalam daging, itu djuga daging adanja; dan sabarang apa jang deperanak deri dalam Roch, itu djuga Roch adanja.

7Djanganlah kaw h/eran, jang B/eta sudah bilang pa-damu. Saharosnja kamu de-peranak pula.

8Angin bertijop kamana ija mawn, dan bunjinja angkaw dengar, tetapi tijada angkaw tahu deri mana ija datang dan kamana ija pergi; bagitu lagi ada dengan sasa-awrang jang deperanak deri dalam Roch.

9Menjahutlah Nikodemus dan katalah padanja; Bagi-mana bawleh djadi itu?

10Menjahutlah Tuhan JE-SUS, dan sabdalah padanja: Adakah angkaw sa; awrang pengadjar Isra; el, dan tijada tahu itu?

11Songgoh-songgoh, B/eta bilang padamu: Apatah kami tahu, kami bilang; dan apa-tah kami sudah lihat, kami bersaksi; dan kami ini tijada tarima kasaksi; an kami.

12Djikalaw Ku-bilang pa-da kamu perkara dunjawi, dan kamu tijada pertjaja itu, bagimana, djikalaw Aku bi-lang pada kamu perkara-per-kara samawi, kamu akan per-tjaja?

13Dan barang sa; awrang pawn sudah tijada najik ka-sawrga, melajinkan Dija itu, jang sudah turon deri dalam sawgra; Anak manusija itu, jang ada di dalam sawgra.

14Dan sabagimana Musa sudah meninggikan ular itu di hutang pasunji; an, bagitu lagi Anak manusija haros de-tinggikan;

15Sopaja sasa; awrang jang pertjaja di dalam Dija, djang-an binasa, tetapi sopaja ada padanja kahidopan kakal.

16Karana sasangat Allah sudah tjinta dunja, sampe Anakuja jang tonggal itu, Ija sudah kasi; sopaja sasa; aw-rang, jang pertaja di dalam Dija, djangan binasa, tetapi sopaja ada padanja kahidopan kakal.

17Karana Allah sudah tija-da suroh Anaknja di dunja, sopaja Ija menghukumkan dunja, tetapi sopaja dunja depaliharakan awlehnja.

18Barang sijapa pertjaja di dalam Dija, tijada djadi dehukumkan; tetapi, jang tijada pertjaja, memam dju-ga ija sudah dehukumkan, awleh karana ija sudah tijada pertjaja akan nama Anak laki-laki Allah, jang tonggal itu.

19Maka inilah hukum, jang penagaran itu sudah masok dunja, dan jang manusija-manusija sudah suka lebeh akan kagalapan deri akan penarangan, karana bowat-bowatannja adalah djahat.

20Karana barang sijapa bo-wat djahat, ija membintji ta-rang dan tijada berdatang ka-pada tarang, agar djangan bowat-bowatannja dapat de-hardikkan.

21Tetapi barang sijapa bo-wat kabenaran, ija berdatang kapada tarang, sopaja deri dalam bowat-bowatannja itu djadi njata, jang itu sudah debowat di dalam Allah.

22Berikot deri padanja itu, berdatanglah Tuhan JESUS dan murid-muridnja di tanah Jehuda; maka di situpawn tinggallah Ija bersama-sama dengan marika itu dan per-mandikanlah.

23Dan lagi Joannes per-mandikanlah di Enon, dekat Salem, awleh karana adalah banjak ajer di sana; maka awrang berdatanglah kasana dan berilah dirinja deperman-dikan.

24Karana Joannes bulom terbowang di pandjara.

25Maka djadilah satu per-tanja; an antara murid-murid Joannes dan awrang-awrang Jehudi, awleh karana hal persutjian.

26Dan berdatanglah ma-rika itu pada Joannes, dan katakanlah padanja: Rabbi! Dija itu, jang adalah baser-tamu di sabelah Jordan, akan sijapa angkaw sudah kasi ka-saksian, sakarang Ija perman-dikan, dan samowanja berda-tang kadapanja.

27Menjahutlah Joannes dan katalah: Tijada bawleh, ba-rang sa; awrang manusija meng-ambil apa-apa, melajinkan itu deberikan padanja deri dalam sawgra.

28Kamu sendiri ada saksi-saksiku, jang aku sudah ka-takan: B/eta ini bukan ada CHRISTOS, tetapi, jang b/eta sudah dapat tersuroh kamuka deri padanja.

29Sijapa jang ampunja mampile parampuwan, ijalah mampile laki-laki; tetapi tsa-habet mampile laki-laki, jang berdiri-diri dan dengar dija, bersuka-suka amat, awleh ka-rana sawara mampile laki-laki itu. Bagitupawn kasuka; anku ini sudah djadi ganap.

30Dija itu haros bertam-bah-tambah dan b/eta ini on-dor-ondor.

31Jang datang deri atas, ijalah djuga ka; atas samowa-nja; jang datang deri dunja, deri dunja djuga ija ada dan deri dunja ija katakan; jang datang deri dalam sawrga, ka; atas samowanja Ija ada.

32Dan apatah Ija sudah lihat dan sudah dengar, itu djuga Ija bersaksi. dan ka-saksiannja sa; awrang pawn tijada tarima.

33Barang sijapa tarima kasaksi; annja, ija djuga meng-akaw songgoh, jang Allah ada benar.

34Dija itu, jang Allah su-dah suroh datang, Ija djuga berkatakan perkata-kata; an Al-lah; karana Allah tijada mem-beri Roch itu dengan ukor-ukor.

35Bapa tjinta Anak laki-laki dan sudah surahkan sa-mowanja di dalam tangannja.

36Barang sijapa pertjaja di dalam Anak laki-laki, ija djuga berpunja kahidopan ka-kal; tetapi barang sijapa dur-haka pada Anak laki-laki, tijada akan memandang kahi-dopan, tetapi morka Allah bertinggal atasnja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel