Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 7 >> 

1Make komedijen deri pa-da itu berdjalan-djalanlah Tu-han Jesus di Galilea; karantijada Ija mawu lagi berdja-lan-djalan di tanah Jehudi awleh karana awrang Jehudi adalah tjahara-tjahari mawu bunoh Dija.

2Maka adalah hampir ma-sa-raja awrang Jehudi; ija itu masa-raja pondok-pondok da-won-dawon hidju.

3Dan katalah padanja su-dara-sudaranja: Berangkatlah awlehmu deri sini, dan pergi ka-Jehuda, sopaja di sana lagi murid-muridmu bawleh melihat perbowat-bowatan itu, jang Angkaw adabowat;

4Karana barang sa; awrang pawn tijada bakardja di da-lam galap, sedang ija tjahari mawu djadi njata-njata. Dji-kalaw Angkaw bowat saba-gitu, Menjatakanlah sendiri-mu pada dunja.

5Karana lagi sudara-suda-ranja tijada pertjaja di da-lam Dija.

6Tuhan Jesus kata pada marika itu: Waktu B/eta bu-lom ada; tetapi waktu kamn santijasa djuga sadija.

7Dunja tijada bawleh bintji kamu; tetapi akan B/eta ini dunja bintji, awleh karana Aku bersaksi akan dija itu, jang bowat-bowatannja ada djahat.

8Berangkatlah kamu dju-ga pada masa-raja ini; B/eta tijada pergi pada masa-raja ini, awleh karana waktu B/eta bulom ganap.

9Maka manakala Ija sudah bilang itu pada marika itu, tinggallah Ija di Galilea.

10Tetapi pada tatkala su-daras-sudaranja sudahlah ber-angkat, bagitu djuga Ija sen-diri lagi pergilah pada masa raja itu; bukan dengan njata-njata, tetapi dengan sembu-nji-sembunji.

11AdapawnMen awrang-awrang Jehudi adalah tjahari Dija di masa-raja itu, dan katalah: Di mana Ija ada?

12Maka adalah rupa-rupa kata-kata; an akan Tuhan Je-sus aantara kawm itu. Barang awrang katalah: Ija bajik! Tetapi jang lajin bilang: Bu-kan, tetapi Ija mengharukan kawm itu.

13Tetapi tijada djuga ba-rang sa; awrang katakanlah dengan kaluwasan akan Dija, awleh karana takotan pada awrang Jehudi.

14Tetapi pada sama tengah masa-raja itu, pergilah Tu-han Jesus di Kaba, dan ber-adjar-adjar.

15Maka heranleh awrang Jehudi, kata: Bagimana Dija ini tahu Surat-suratan, di lu-war tarima adjaran?

16Menjahutlah Tuhan Je-sus pada marika itu dan ka-talah: B/eta punja adjaran bu-kan ada adjaran B/eta, tetapi deri jang sudah suroh B/eta.

17Djikalaw barang sa; aw-rang mawu bowat kahendak deri Dija itu, ija djuga akan dapat tahu akan pengadjaran ini, kalu-kalu itu ada deri pada Allah, ataw kalu-ka-lu B/eta katakan deri sendi-riku.

18Barang sijapa katakan deri sendirinja, ija djuga tja-hari hormatnja sendiri; teta pi barang sijapa tjahari hor-mat deri padanja itu, jang sudah suroh dija, ija djuga benar adanja, dan tijada per-dusta; an dalamnja.

19Bukankah Musa sudah kasi pada kamu ondang Taw-rat? dan sa; awrang pawn de-ri antara kamu tijada ikot bo-wat Tawrat! Apa sebab ka-mu tjahari bunoh B/eta!

20[(MISSING TEXT)]

21Menjahutlah Tuhan Je-sus, kata pada marika itu: Satu pakardja; an sudah Ku-bowat, dan kamu samowa dapat heran.

22A wleh karana Musa su-dah kasi sunat pada kamu, (bukan jang itu ada deri Mu-sa, tetapi deri pada bapa-ba-pa), bagitu djuga kamu ber-sunat manusija pada sabbat.

23Maka djikalaw pawn satu manusija tarima sunat pada sabbat, agar djangan terrombak Tawrat Musa, apa kurang kamu marah B/eta, deri sebab Aku sudah sombohkan saganap manusija pada sab-bat?

24Djang putus hukum turut lihat-lihat sadja, tetapi putuslah kamu satu hukum jang adil!

25Maka berkatalah barang awrang deri Jerusalem: Bu-kankah itu Dija, jang dija awrang tjahari bunoh?

26Tjawba lihat, Ija ber-kata-kata dengan njata-njata, dan marika itu tijada bilang apa-apa padanja. Djangan ba-rangkali Panghulu-panghu-lu sudah dapat tahu, jang Dija itu songoh-songgoh ada Christos?

27Tetapi kami tahu, Dija ini deri mana; tetaapi Chris-tos, manakala Ija datang, sa; awrangpawn tijada tahu de-ri mana Ija ada.

28Maka bersarulah Tuhan Jesus di dalam Kaba, dengan beradjar-adjar, kata: Kamu mengenal B/eta dan kamu ta-hu B/eta deri mana: dan deri sendiriku B/eta sudah tijada datang, tetapi song-song-goh ada satu, jang sudah su-roh B/eta datang, jang kamu tijada mengenal.

29Aku ini mengenal Dija, karana B/eta ini ada deri Dija, dan Ija sudah suroh B/eta datang.

30Maka tjaharilah marika itu menangkap Dija, tetapi sa; awrangpawn tijada tarohlah tangan atas Dija, awleh ka-rana bulom sampe kotikanja.

31Tetapi banjak awrang deri antara kawm itu pertja-jalah di dalam Dija, dan ka-talah: Manakala CHRISTOS datang, nantikah Ija bowat bowat-bowatan jang lebeh be-sar deri pada Dija ini sudah bowat?

32Dengarlah awrang-aw-rang Farisi, jang kawm itu baku-baku-bilang itu akan Dija, dan surohlah awrang-awrang Farisi dan Panghulu-panghulu barang hamba-ham-ba akan menangkap Dija.

33Maka berkatalah Tuhan Jesus pada marika itu: Se-dikit waktu B/eta ada lagi dengan kamu, dan B/eta pergi pada jang sudah suroh B/eta datang.

34Kamu akan tjahari B/eta dan tijada mendapat; dan di mana Aku ada, kamu tijada bawleh datang.

35Katalah awrang Jehudi sa; awrang pada jang laiin: Kamana Dija ini akan mawu pergi, jang kami tijada akan bawleh mendapat Dija? Djang-an barangkali Ija akan ma-wu pergi pada awrang Hellas itu, jang terhamburan sini-sana, dan adjar-adjar awrang Hellas itu?

36Perkata; an apa itu jang Ija katakan: Kamu akan men-tjahari B/eta dan tijada men-dapat, dan di mana Aku ada kamu tijada bawlch datang?

37Tetapi pada hari pengha-bisan, hari jang terlebeh mu-lija deri pada masa-raja itu, berdirilah Tuhan Jesus dan menjarulah, kata: Barang sija-pa berhawus bijar Ija datang kapadaku dan minom!

38Barang sijapa pertjaj di dalam Aku, sabagimana Suratan ada bilang: Deri da-lam purutnja akan memantjar pantjuran ajer jang hidop.

39(Maka katalah Ija bagitu akan Roch itu, jang samo-wanja akan tarima, jang pertjaja di dalam Dija; ka-rana Roch Kudus bulom su-dah ada, deri sebab Tuhan Jesus bulom demulijakan)

40Maka banjak awrang, sedang marika itu adalah dengar-dengar perkata; an ini, berkatalah: Songgoh-songgoh, Ijalah Nabi itu.

41Awrang lajij-lajin ka-talah: Ijalah CHRISTOS. Te-tapi bararang awrang bilang: Adakah CHRISTOS datang deri Galilea?

42Bukankah Suratan kata, jang deri dalam beneh Daud, dan deri dalam negeri Beth-lehem, di mana adalah Dand, CHRISTOS akan datang?

43Maka djadilah satu ba-kulawan antara kawm, aw-leh karana Dija.

44Tetapi barang awrang antara marika itu sudah ma-wu menangkap Dija; tetapi sa; awrang pawn tijada taroh tangan atas Dija.

45Maka berdatanglah ham-ba-hamba itu, pada Panghu-lu-panghulu dan awrang-aw-rang Farisi, jang katalah pada marika itu: Apa kurang ka-mu sudah tijada bawa Dija?

46Menjahutlah hamba-hamba itu: Bulom sakali sa-awrang manusija sudah ka-takan seperti manusija ini.

47Maka menjahutlah pada marika itu awrang-awrang Farisi: Sudahkah kamu dapat bingon djalan lagi?

48Sudahkah lagi barang sa; awrang deri antara Pang-hulu-panghulu, dan deri an-tara awrang-awrang Farisi pertjaja di dalam Dija?

49Tetapi kawm itu, jang tijada mengarti Tawrat, ter-kutok adanja.

50Katakanlah pada marika itu Nikodemus, jang sudah datang padanja pada waktu malam, sa; awrang deri antara marika itu:

51Adakah Tawrat kami putus hukum atas barang sa-awrang su-dah dengar dija, dan bawleh tahu apatah ija ada bowat?

52Menjahutlah marika itu, dan kata padanja: Djangan barangkali angkaw lagi deri dalam Galilea? Tjawna pa-riksa, dan lihat, jang deri dalam Gililea tijada kaluwar barang Nabi.

53Maka pulanglah sasa-awrang pada rumahnja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran