Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BABA]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 26 >> 

1Dan sudah jadi, bila Isa sudah habis ini perkata'an smoa, dia kata sama murid-murid-nya,

2"Kamu tahu yang lpas dua hari jadi hari Paska, dan Anak-manusia nanti di-srahkan spaya kna salib."

3Kmdian sgala kpala-kpala imam sama itu bangsa punya ktua-ktua berhimpon dalam rumah imam-bsar, yang bernama Kayafa;

4dan dia-orang smoa berpakat mau tangkap Isa dngan tipu-daya, dan bunoh dia.

5Ttapi dia-orang kata, "Jangan tempo hari-bsar, takot nanti jadi gadoh antara bangsa kita."

6Waktu Isa ada di Bait-Ani dalam rumah Simon orang tai-ko,

7satu prempuan datang sama dia, bawa satu botol berisi minyak wangi, yang bsar herga-nya, dan tuangkan atas kpala Isa, waktu dia ada dudok makan.

8Ttapi bila murid-murid tengok, dia-orang naik gram, dan kata, "Apa buat buangkan barang bgitu?

9Kerna ini minyak boleh jual dngan herga bsar, dan wang-nya boleh kasi orang miskin."

10Ttapi Isa tahu itu hal, dan kata sama dia-orang, "Knapa kamu kasi susah sama ini prempuan? kerna dia sudah buat satu baik punya kerja atas sahya.

11Kerna slalu kamu ada orang miskin sama-sama kamu; ttapi sahya ini t'ada slalu sama kamu.

12Kerna dalam hal dia tuangkan ini minyak atas badan sahya, dia sudah buat itu kerna sahya punya tanam.

13Dngan sunggoh sahya kata sama kamu, di mana-mana ini injil nanti di-khabarkan dalam suroh dunia, apa yang ini prempuan sudah buat nanti di-chakapkan, mnjadi satu peringatan kerna dia."

14Habis itu, satu orang deri-pada itu dua-blas murid, bernama Yudas Iskariot, pergi sama kpala-kpala imam,

15dan kata, "Apa kamu mau kasi sahya, dan sahya nanti srahkan dia sama kamu?" Dan dia-orang timbang tiga-puloh kping punya wang perak kasi sama dia.

16Dan deri itu tempo, dia chari ktika yang baik mau srahkan Isa.

17Pada hari yang nombor satu deri-pada hari-bsar makan roti yang ta'ragi, murid-murid datang sama Isa, dan kata, "Di mana Tuhan mau kita siapkan kerna Tuhan spaya makan Paska?"

18Dan Isa kata, "Masok negri, pergi sama satu orang, dan kata sama dia, 'Guru bilang, "Sudah dkat sahya punya waktu; sahya makan Paska dalam angkau punya rumah sama-sama sahya punya murid-murid."'"

19Itu murid-murid buat sperti Isa sudah psan; dan dia-orang siapkan Paska.

20Bila sudah ptang, Isa ada dudok makan sama-sama itu dua-blas anak-murid;

21dan sambil dia-orang makan, dia kata, "Dngan sunggoh sahya kata sama kamu, satu orang antara kamu nanti srahkan sahya."

22Dan dia-orang sangat-lah susah hati, dan masing-masing mula'i kata sama Isa, "Ya Tuhan, sahya-kah?"

23Dan dia jawab kata, "Dia itu yang tadi chlopkan tangan-nya dalam pinggan sama-sama sahya, dia-lah nanti srahkan sahya.

24Anak-manusia pergi, sperti ada tersurat fasal dia: ttapi susah-lah pada itu orang yang oleh-nya Anak-manusia kna srah! lagi baik kerna dia jikalau dia t'ada di-beranakkan."

25Dan Yudas yang srahkan dia, jawab kata, "Rabbi, sahya-kah?" Isa kata sama dia, "Angkau sudah katakan."

26Dan waktu dia-orang ada makan, Isa ambil roti, minta berkat, dan pchahkan; habis itu, dia kasi sama murid-murid, dan kata, "Ambil, makan: ini-lah badan sahya."

27Dan dia ambil mangkok, dan mnguchap shukor, dan kasi sama dia-orang, serta kata, "Kamu sklian minum-lah deri-pada ini mangkok;

28kerna ini-lah darah sahya, ia'itu darah perjanjian, yang di-churahkan kerna banyak orang, spaya mmbawa ampunan dosa.

29Ttapi sahya kata sama kamu, deri-pada ini waktu t'ada-lah sahya nanti minum ini ayer buah anggor, sampaikan itu hari bila sahya minum dia bharu sama-sama kamu dalam kraja'an Bapa sahya."

30Bila dia-orang smoa sudah nyanyi puji-pujian, dia-orang kluar pergi Bukit Zaitun.

31Kmdian Isa kata sama dia-orang, "Kamu sklian nanti terantok sbab sahya ini malam: kerna ada tersurat, 'Sahya nanti pukol gombala, dan domba-domba yang s-kawan nanti chrai-brai.'

32Ttapi bila sahya sudah di-bangkitkan, sahya nanti pergi Galil lbeh dhulu kamu."

33Ttapi Petrus jawab kata sama dia, "Jikalau smoa-nya terantok sbab Tuhan, sahya ini t'ada skali-kali nanti terantok."

34Isa kata sama dia, "Dngan sunggoh sahya kata sama angkau, ini malam juga, s-blum ayam berkokok, angkau nanti sangkalkan sahya tiga kali."

35Petrus kata sama dia, "Jikalau sahya msti mati pun sama-sama Tuhan, t'ada juga sahya nanti sangkalkan Tuhan." Bgitu juga smoa murid-murid kata.

36Kmdian deri-pada itu, Isa sampai sama-sama dia-orang dalam satu kbun yang bernama Gatsemani, dan dia kata sama murid-murid-nya, "Dudok-lah di sini, waktu sahya pergi di situ minta do'a."

37Dan Isa bawa sama-sama dia Petrus dngan dua-dua anak Zabdi, dan mula'i mnjadi susah-hati, dan sangat-lah terkachau.

38Kmdian Isa kata sama dia-orang, "Jiwa sahya sangat-lah susah, bagai mau mati bgitu: tunggu-lah di sini, dan berjaga sama-sama sahya."

39Dan dia jalan dpan sikit, dan jatoh tertiarap minta do'a bgini, "Ya Bapa sahya, jikalau boleh, biar-lah ini chawan lalu deri-pada sahya: ttapi bukan-nya sperti kahandak sahya, ttapi sperti kahandak Bapa."

40Dan dia datang sama murid-murid, dan jumpa dia-orang tertidor, dan kata sama Petrus, "Bagimana ini; kamu smoa t'ada-kah kuasa berjaga satu jam sama-sama sahya?

41Berjaga-lah dan minta do'a, spaya kamu jangan masok pnchoba'an: btul roh itu suka, ttapi badan ada lmah."

42Dan lagi nombor dua kali dia pergi minta do'a, dan kata, "Ya Bapa sahya, jikalau ini ta'boleh lalu, mlainkan sahya msti minum, biar-lah jadi kahandak Bapa."

43Dan lagi skali dia datang, dan jumpa dia-orang tertidor, kerna mata dia-orang sudah rasa brat.

44Dan lagi skali dia tinggalkan dia-orang, dan pergi minta do'a nombor tiga kali, dan kata itu perkata'an juga.

45Habis itu, dia datang sama murid-murid, dan kata sama dia orang, "Skarang tidor-lah dan snangkan diri: sudah-lah dkat waktu-nya, dan Anak-manusia sudah di-srahkan sama tangan orang berdosa.

46Bangun, mari-lah kita berjalan: tengok, itu orang yang srahkan sahya sudah dkat."

47Dan s-tngah dia ada lagi berchakap, Yudas, ia'itu satu orang deri-pada itu dua-blas, ada datang, dan sama-sama dia ada banyak orang dngan pdang dan tongkat, datang deri-pada kpala-kpala imam dan ktua-ktua bangsa itu.

48Itu orang yang srahkan Isa sudah kasi satu tanda sama itu orang smoa, dan kata, "Barang-siapa yang sahya chium, itu-lah dia: tangkap sama dia."

49Dan itu juga, dia datang dkat Isa, dan kata, "Tabek, Rabbi;" dan chium sama dia.

50Dan Isa kata sama dia, "Hei kawan, buat-lah apa yang angkau datang mau buat." Kmdian itu orang-orang datang taroh tangan atas Isa, dan tangkap sama dia.

51Dan antara orang yang sama-sama Isa ada satu orang hulorkan tangan-nya chabot pdang, dan ttak imam-bsar punya hamba, sampai kratkan kuping-nya.

52Kmdian Isa kata sama dia, "Masokkan angkau punya pdang dalam sarong-nya: kerna sgala orang yang ambil pdang nanti binasa dngan pdang juga.

53Atau ya-kah angkau fikir yang sahya ta'boleh minta sama Bapa sahya dan dia nanti ini jam juga hantarkan sahya lbeh dua-blas ligion punya mla'ikat?

54Jikalau bgitu, bagimana pula boleh kitab-kitab di-bnarkan yang kata ini smoa msti jadi bgini?"

55Itu jam Isa kata sama orang-orang-banyak, "Ada-kah kamu kluar sperti mau mlawan orang pnyamon, dngan pdang sama tongkat mau tangkap sahya? Hari-hari sahya sudah dudok mngajar dalam ka'abah, dan kamu t'ada tangkap sahya.

56Ttapi smoa ini sudah jadi spaya surat nabi-nabi boleh di-bnarkan." Kmdian smoa murid-murid lari tinggalkan dia.

57Itu orang-orang yang tangkap Isa bawa dia pergi k-pada Kayafa, imam-bsar itu, dan di sana orang-orang pnulis sama ktua-ktua sudah sdia berhimpon.

58Ttapi Petrus sudah ikut sama dia deri jauh sampai rumah imam-bsar, dan dia masok dalam, dan dudok sama mata-mata mau tengokkan pnghabisan-nya.

59Kpala-kpala imam sama sgala orang majlis chari saksi yang bohong mlawan Isa, spaya boleh bunoh dia;

60dan dia-orang ta'boleh dapat, sunggoh pun banyak saksi bohong yang datang. Ttapi kmdian dua saksi datang,

61yang kata, "Ini orang sudah kata, 'Sahya ada kuasa rubohkan Allah punya ka'abah, dan naikkan dalam tiga hari.'"

62Itu imam-bsar berdiri, dan kata sama Isa, "T'ada-kah angkau jawab apa-apa? apa ini yang ini orang smoa saksikan atas angkau?"

63Ttapi Isa diam saja. Dan imam-bsar itu kata sama dia, "Sahya suroh angkau bersumpah dmi Allah yang hidop, bilang sama kita, ya-kah angkau Almaseh, Anak-Allah itu?"

64Isa kata sama dia, "Angkau sudah bilang: ttapi sahya kata sama kamu smoa, deri-pada ini waktu kamu nanti tengok Anak-manusia dudok di sblah kanan Kuasa itu, dan datang di atas awan-awan langit."

65Habis itu, imam bsar koyakkan pakaian sndiri, dan kata, "Dia sudah mnghujat: apa guna sama saksi lagi? tengok skarang kamu smoa sudah dngar itu hujatan:

66apa kamu punya fikir?" Dia-orang jawab kata, "Dia patut mati."

67Kmdian dia-orang ludahkan muka-nya, dan tumbok dia: yang ada spak sama dia,

68dan kata, "Hei Almaseh, nabuat-lah sama kita: siapa pukol angkau?"

69Petrus dudok di luar dalam hlaman, dan satu tman prempuan datang kata sama dia, "Angkau pun sudah ada sama-sama Isa orang Galil itu."

70Ttapi dia bersangkal di dpan smoa orang, dan kata, "Sahya ta'tahu 'ntah apa-kah angkau ini ada bilang."

71Dan bila dia kluar di srambi, lain prempuan pula tengok dia, dan kata sama orang yang ada di situ, "Ini orang pun sudah ada sama-sama Isa orang Nasarat itu."

72Dan lagi skali dia bersangkal dngan sumpah pula, "Sahya t'ada knal sama itu orang."

73Dan lagi s-kjap orang-orang yang berdiri dkat-dkat situ datang kata sama Petrus, "Btul skali angkau s-bhagian sama dia-orang smoa; kerna angkau punya chakap nyatakan angkau."

74Itu waktu dia mula'i berkutok dan bersumpah, "Sahya t'ada knal sama itu orang." Dan itu juga ayam pun berkokok.

75Dan Petrus ingat perkata'an yang Isa sudah kata, "S-blum ayam berkokok, angkau nanti sangkalkan sahya tiga kali." Dan dia kluar mnangis tersdeh-sdeh.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 26 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran