Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BABA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 14 >> 

1Lagi dua hari nanti jadi hari-bsar Paska, dan hari-bsar makan roti ta'ragi: dan kpala-kpala imam sama orang pnulis chari jalan bagimana mau tangkap sama Isa dngan tipu-daya, dan bunoh dia:

2kerna dia-orang kata, "Jangan tempo hari-bsar, takot nanti jadi gadoh antara bangsa kita."

3Tempo Isa ada di Bait-Ani, dalam rumah Simon orang tai-ko, bila dia dudok makan, ada satu prempuan datang sama dia, bawa satu botol berisi minyak wangi yang t'ada champur, dan yang herga bsar punya; dia pchahkan itu botol, dan tuangkan di atas kpala Isa.

4Ttapi ada orang yang naik gram dalam diri-nya, dan kata, "Apa buat buangkan minyak bgini?

5Kerna ini minyak boleh jual lbeh deri-pada tiga-ratus dinar, dan wang-nya boleh kasi orang miskin." Dan dia-orang bersungut-sungut sama itu prempuan.

6Ttapi Isa kata, "Biarkan sama dia; knapa kamu kasi susah sama dia? dia sudah buat satu baik punya kerja atas sahya.

7Kerna slalu kamu ada orang miskin sama-sama kamu, dan bila-bila kamu suka kamu boleh buat baik sama dia-orang, ttapi sahya ini t'ada slalu sama kamu.

8Ini prempuan sudah buat apa yang dia boleh: dia sudah minyakkan sahya punya badan lbeh-dhulu kerna mau tanam.

9Dan dngan sunggoh sahya kata sama kamu, di mana-mana injil nanti di-khabarkan dalam sluroh dunia, apa yang ini prempuan sudah buat nanti di-chakapkan, mnjadi satu peringatan kerna dia."

10Kmdian Yudas Iskariot, satu orang deri-pada itu dua-blas murid, pergi sama kpala-kpala imam spaya dia boleh srahkan Isa sama dia-orang.

11Dan dia-orang suka-hati, bila dia-orang dngar, dan janji mau kasi wang sama dia. Dan Yudas chari tempo yang baik mau srahkan Isa.

12Itu hari yang pertama deri-pada hari-bsar makan roti yang ta'ragi, bila orang smblehkan itu Paska, murid-murid-nya kata sama dia, "Di mana Tuhan mau kita pergi sdiakan spaya Tuhan makan Paska?"

13Dan Isa suroh dua murid-nya pergi, dan dia kata sama dia-orang, "Pergi masok negri, dan di sana kamu nanti jumpa satu orang yang angkat satu buyong ayer:

14ikut sama dia, dan baik di mana dia masok, kamu kata sama tuan-rumah itu, 'Guru bilang, "Di mana sahya punya bilek tumpangan, tmpat sahya boleh makan Paska sama sahya punya murid-murid?"'

15Dan dia sndiri nanti tunjokkan kamu satu bilek loteng yang bsar, siap dan sdia; di situ-lah kamu boleh sdiakan kerna kita."

16Dan itu dua murid kluar, dan masok negri, dan jumpa sperti Isa sudah bilang sama dia-orang: dan dia-orang sdiakan Paska.

17Bila sudah ptang, Isa datang sama-sama itu dua-blas orang.

18Dan waktu dia-orang dudok makan, Isa kata, "Dngan sunggoh sahya kata sama kamu, satu orang antara kamu nanti srahkan sahya, ia'itu orang yang makan satu meja sama sahya."

19Dia-orang mula'i mnjadi susah-hati, dan kata sama Isa satu-satu, "Sahya-kah?"

20Dia kata sama dia-orang, "Satu orang antara ini dua-blas, ia'itu yang chlop pinggan sama-sama sahya.

21Kerna Anak-manusia pergi, sperti ada tersurat fasal dia: ttapi susah-lah itu orang yang srahkan Anak-manusia! lagi baik kerna dia jikalau dia t'ada di-beranakkan."

22Dan waktu dia-orang ada makan, Isa ambil roti, minta berkat, dan pchahkan; habis itu dia kasi sama dia-orang, dan kata, "Ambil-lah: ini-lah badan sahya."

23Dan dia ambil mangkok, dan mnguchap shukor, dan kasi sama dia-orang, dan dia-orang smoa minum deri mangkok itu.

24Dia kata sama dia-orang, "Ini-lah darah sahya, ia'itu darah perjanjian, yang di-churahkan kerna banyak orang.

25Dngan sunggoh sahya kata sama kamu, t'ada-lah lagi sahya nanti minum ini ayer buah anggor, sampaikan itu hari bila sahya minum dia bharu dalam kraja'an Allah."

26Bila dia-orang smoa sudah nyanyi puji-pujian, dia-orang kluar pergi Bukit Zaitun.

27Kmdian Isa kata sama dia-orang, "Kamu sklian nanti terantok: kerna ada tersurat, 'Sahya nanti pukol gombala, dan domba-domba nanti chrai-brai.'

28Ttapi bila sahya sudah di-bangkitkan, sahya nanti pergi Galil lbeh dhulu kamu."

29Ttapi Petrus kata sama dia, "Jikalau smoa skali pun terantok, sahya ini t'ada."

30Dan Isa kata sama dia, "Dngan sunggoh sahya kata sama angkau, ini hari, ya ini malam juga, s-blum ayam berkokok dua kali, angkau nanti sangkalkan sahya tiga kali."

31Ttapi lagi-lagi Petrus kata sama dia, "Jikalau sahya msti mati pun sama-sama Tuhan, t'ada juga sahya nanti sangkalkan Tuhan." Bgitu juga smoa-nya kata.

32Dan dia-orang sampai dalam satu kbun yang bernama Gatsemani: dan Isa kata sama murid-murid-nya, "Dudok-lah di sini, waktu sahya minta do'a."

33Dan Isa bawa sama-sama dia Petrus dan Yakob dan Yahya, dan mula'i mnjadi terchngang dan sangat-lah terkachau.

34Dan dia kata sama dia-orang, "Jiwa sahya sangat-lah susah, bagai mau mati bgitu: tunggu-lah di sini, dan berjaga."

35Dan dia jalan dpan sikit, dan jatoh di tanah, serta minta do'a spaya, jikalau boleh, biar itu waktu lalu deri-pada dia.

36Dia kata, "Ya Abba, Bapa, sama Bapa smoa perkara boleh jadi, lalukan ini chawan deri-pada sahya: dalam pada itu, bukan-nya kahandak sahya, ttapi kahandak Bapa."

37Isa datang, dan jumpa dia-orang tertidor, dan kata sama Petrus, "Hei Simon, angkau tidor-kah? angkau t'ada kuasa berjaga satu jam-kah?

38Berjaga-lah dan minta do'a, spaya kamu jangan masok dalam pnchoba'an: btul roh itu suka, ttapi badan ada lmah."

39Dan lagi skali dia pergi minta do'a, kata itu perkata'an juga.

40Dan lagi skali dia datang, dan jumpa dia-orang tertidor, kerna mata dia-orang sudah rasa banyak brat: jadi dia-orang ta'tahu apa-kah mau jawab sama dia.

41Dan nombor tiga kali dia datang, dan kata sama dia-orang, "Skarang tidor-lah, dan snangkan kamu punya diri: sudah chukop; waktu-nya pun sudah sampai; tengok, Anak-manusia sudah di-srahkan k-pada tangan orang berdosa.

42Bangun, mari-lah kita berjalan; tengok, itu orang yang srahkan sahya sudah dkat."

43Dan itu juga, s-tngah Isa ada lagi berchakap, Yudas datang, ia'itu satu deri-pada itu dua-blas orang, dan sama-sama dia ada banyak orang dngan pdang dan tongkat, datang deri-pada kpala-kpala imam dan orang pnulis dan ktua-ktua.

44Itu orang yang srahkan Isa sudah kasi satu tanda sama itu orang smoa dan kata, "Barang-siapa yang sahya chium, itu-lah dia: tangkap sama dia, dan bawa pergi baik-baik."

45Dan bila Yudas sudah sampai, itu juga dia datang sama Isa, dan kata, "Hei Rabbi," dan chium dia.

46Dan dia-orang taroh tangan atas Isa, tangkap sama dia.

47Ttapi antara orang yang berdiri di situ ada satu orang chabotkan pdang-nya, dan ttak imam-bsar punya hamba, sampai kratkan kuping-nya.

48Dan Isa jawab kata sama dia-orang, "Ada-kah kamu kluar sperti mau tangkap pnyamon, dngan pdang sama tongkat, mau tangkap sahya?

49Hari-hari sahya sudah ada sama-sama kamu di dalam ka'abah, dan mngajar, ttapi kamu t'ada tangkap sahya: ttapi ini smoa spaya bnarkan kitab-kitab."

50Kmdian smoa murid-murid lari tinggalkan dia.

51Ttapi ada juga satu orang muda ikut sama Isa, yang pakai s-lai kain linin saja di badan-nya: dan orang pegang sama dia;

52ttapi dia tinggalkan itu kain linin, dan lari dngan tlanjang.

53Dan dia-orang bawa Isa pergi k-pada imam-bsar: dan sama-sama dia ada datang smoa kpala-kpala imam sama ktua-ktua dan orang pnulis.

54Dan Petrus sudah ikut sama dia deri jauh, sampai masok dalam rumah imam-bsar; dan dia dudok sama-sama mata-mata, dan ada panaskan diri-nya dkat trang api.

55Kpala-kpala imam sama sgala orang majlis itu chari saksi mlawan Isa, mau bunoh dia; ttapi ta'boleh dapat.

56Kerna banyak juga orang yang naik saksi bohong atas dia, ttapi ksaksian-nya t'ada s-tuju.

57Dan ada pula orang yang bangun naik saksi bohong atas dia, serta kata,

58"Kita ini dngar dia kata, 'Sahya nanti rubohkan ini ka'abah yang tangan manusia sudah buat, dan dalam tiga hari sahya nanti naikkan satu yang lain, yang bukan tangan manusia buat.'"

59Ttapi bgini pun t'ada juga ksaksian-nya s-tuju.

60Kmdian imam-bsar berdiri di tngah-tngah, dan tanya sama Isa, kata "T'ada-kah angkau jawab apa-apa? apa ini yang ini orang smoa saksikan atas angkau?"

61Ttapi Isa diam saja, t'ada jawab satu patah pun. Lagi skali imam-bsar tanya dia, dan kata, "Ya-kah angkau Almaseh, Anak dia itu yang di-puji?"

62Dan Isa kata, "Sahya-lah dia: dan kamu nanti tengok Anak-manusia dudok di sblah kanan kuasa itu, dan datang dngan awan-awan langit."

63Itu imam-bsar koyakkan pakaian sndiri, dan kata, "Apa guna sama saksi lagi?

64Kamu sudah dngar itu hujatan: apa kamu punya fikir?" Dia-orang smoa jatohkan hukum yang dia patut mati.

65Ada orang yang mula'i ludahkan dia dan tutopkan muka-nya, dan tumbok dia, serta kata sama dia, "Nabuat-lah:" dan itu mata-mata pun tampar sama dia bila dia-orang sambot.

66Waktu Petrus ada di bawah dalam hlaman imam-bsar, ada satu imam-bsar punya tman prempuan datang;

67dan bila dia tengok Petrus panaskan diri-nya, dia mrnong sama dia, dan kata, "Angkau pun sudah ada sama-sama itu orang Nasarat, Isa."

68Ttapi Petrus bersangkal, kata, "Sahya ta'tahu, dan t'ada mngerti 'ntah apa-kah angkau ini ada kata:" habis itu dia kluar di srambi, dan ayam pun berkokok.

69Itu tman prempuan tengok sama dia, dan lagi skali mula'i kata sama orang-orang yang berdiri di situ, "Dia ini pun s-bhagian sama dia-orang."

70Ttapi lagi skali dia bersangkal. Dan lagi s-kjap pula orang-orang yang berdiri dkat situ kata sama Petrus, "Btul skali angkau s-bhagian sama dia-orang smoa; kerna angkau orang Galil."

71Ttapi dia mula'i berkutok dan bersumpah, "Sahya ta'knal ini orang yang kamu ada chakap."

72Dan itu juga ayam berkokok nombor dua kali. Kmdian Petrus teringat itu perkata'an, bagimana Isa sudah kata sama dia, "S-blum ayam berkokok dua kali, angkau nanti sangkalkan sahya tiga kali." Dan bila dia ingat itu, dia mnangis.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran