Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 3 >> 

Parap

1Parasemeton, sujatinipun tiang tan patut matur ring parasemeton sakadi marep ring anak sane sampun kalingganin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nanging patutipun tiang mabaos sakadi marep ring anak sane biasa ring jagate puniki, sane kantun madewek rare sajeroning kapracayan ring Ida Sang Kristus.

2Punika awinanipun semeton aturin tiang susu, boya ajeng-ajengan biasa, santukan semeton durung mrasidayang ngeled. Tur rauh mangkin taler semeton durung mrasidayang,

3santukan parisolah semetone kantun sakadi anake sane biasa ring jagate puniki. Ring pantaran semetone kantun wenten iri ati miwah ieg. Boyake paindikane punika sampun nyinahang, mungguing parisolah semetone tan bina ring parisolah anake sane biasa ring jagate puniki, sane urip nganutin indrian jagate?

4Yen wenten ring pantaran semetone sane mabaos: “Tiang ene roang Paulus”, miwah sane tiosan mabaos: “Tiang maroang Apolos”, boyake paindikane punika sampun nyinahang, mungguing semeton maparisolah pateh sakadi sakancan anake sane biasa ring jagate puniki?

5Sapasirake Apolos punika? Miwah sapasirake Paulus punika? Tiang puniki wantah parekan-parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane nuntun semeton mangda semeton pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tiang wantah ngamargiang ayah-ayahan, sane kapituduhang antuk Ida Sang Panembahan ring tiang suang-suang.

6Tiang sane nandur, Apolos sane nyiram, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa sane numbuhang.

7Anake sane nandur wiadin sane nyiram punika nenten penting. Sane penting wantah Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan Ida sane numbuhang tetandurane punika.

8Sane nandur miwah sane nyiram punika pateh; benjangan Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngicen ipun pikolih manut pakaryanipune suang-suang.

9Tiang sareng sami puniki dados anak sane makarya sinarengan pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur semeton puniki minakadi pategalan padruen Ida Sang Hyang Widi Wasa. Semeton taler minakadi wewangunan druen Ida Sang Hyang Widi Wasa.

10Malantaran sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane kapaicayang ring tiang, tiang minakadi dados undagi sane pradnyan sane sampun masang dasar, raris anak tios nglanturang ngwangun wewangunane punika. Nanging anake sane jaga nglanturang wewangunane punika, ipun patut waspada sapunapi patutne ipun ngwangun.

11Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga sampun mastiang, mungguing Ida Hyang Yesus kewanten sane dados dasar wewangunane punika, tan wenten malih sane lianan sane dados kanggen dasar.

12Wenten anak sane jaga ngwangun antuk mas, perak, sesocan, kayu, padang sane tuh, wiadin sumi ring duur dasare punika.

13Benjang pungkur ring rahina rauh Ida Hyang Yesuse, punika sami pacang sinah. Santukan Ida pacang rauh maduluran geni, tur geni punika pacang mintonin wewangunane punika, jaga muktiang kawentenanipune sane sujati.

14Yening wewangunane punika nenten puun, anake punika pacang nampi hadiah.

15Nanging yening wewangunanipune puun, ipun pacang pocol. Ipun newek jaga molih rahayu, sakadi anak sane luput saking wewangunan sane puun.

16Punapike semeton nenten uning, mungguing semeton puniki perhyangan linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Roh Idane malingga sajeroning semeton?

17Duaning punika yen wenten anak sane nguug perhyangan linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ida sinah ngeseng anake punika. Santukan perhyangan linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa punika suci, tur semeton sane dados perhyangan linggih Idane punika.

18Sampunang kantos wenten anak sane ngapus deweknyane niri. Yening ring pantaran semetone wenten sane marasa deweknyane ririh manut cara ring jagate iriki, ipun patut dados anak nambet, mangdane ipun yakti dados anak sane wicaksana.

19Santukan paindikan sane kawastanin karirihan antuk jagate puniki, paindikane punika kawastanin kanambetan ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sakadi sane sampun kasurat ring Cakepan Sucine: “Ida Sang Hyang Widi Wasa mungklekang anake ririh punika malantaran karirihanipune niri.”

20Wenten malih kakecap sane tiosan ring Cakepan Sucine: “Ida Sang Panembahan wikan mungguing pepineh anake sane ririh punika tan paguna.”

21Duaning punika sampunangja wenten anak sane nyumbungang deweknyane malantaran antuk paindikan sane prasida kakardi antuk imanusa. Santukan makasami punika sampun kapaicayang dados druen semetone.

22Mungguing Paulus, Apolos miwah Kepas, jagate puniki, indik padem miwah urip, rahinane mangkin miwah sane pacang rauh, punika sami semeton sane nuenang.

23Kadi asapunika taler semeton sareng sami puniki druen Ida Sang Kristus, tur Ida Sang Kristus druen Ida Sang Hyang Widi Wasa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (1 Korintus 3):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Korintus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran