Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 10 >> 

Ida S

1Ida Sang Raja Putri ring Seba mireng indik kabinawan Ida Sang Prabu Salomo. Ida raris lunga ka Yerusalem buat mintonin Sang Prabu Salomo antuk makudang-kudang pitaken sane sengkil-sengkil.

2Ida makta iringan akeh pisan, kadi asapunika taler ida makta unta akeh pisan mamuat wewangen, sesocan miwah mas. Rikala ida katemu ring Ida Sang Prabu Salomo, raris ida nakenang saluiring pitaken sane menggah ring pakayunan idane.

3Ida Sang Prabu Salomo nyaurin pitakene punika makasami. Nenten wenten sane sengkil antuk ida nerangang.

4Ida Sang Raja Putri saking Seba mirengang kawicaksanaan Sang Prabu Salomo, tur nyingak purine sane sampun wangun ida.

5Ida ngaksi rayunan sane kasodayang ring genah sang prabune marayunan, genah paraprakanggen idane, tata kraman pangenter purine miwah pangangge sane anggen ipun, panganggen paraparekan sane ngancangin ida sajeroning marayunan wiadin mainum-inuman miwah aturan sane aturang ida ring Perhyangan Agunge. Indike punika ngawinang Sang Raja Putri engsek tur angob.

6Ida raris matur ring Ida Sang Prabu Salomo, sapuniki: “Saluiring sane piragi titiang ring panegaran titiange ngeniang indik idewa miwah kawicaksanaan idewane punika sawiakti pisan.

7Nanging sadurung titiang newek rauh tur ngeton indike punika makasami titiang nenten ngega. Sujatinipun sane piragi titiang punika durung wenten atenga. Kawicaksanaan miwah kasugihan idewane sawiaktinipun langkungan ring sane sampun piragi titiang.

8Ambate aget pararabin idewane, ambate aget paraparekan idewane, sane tansah ngancangin idewa saha miragiang wacanan idewa sane wicaksana.

9Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin idewane. Ida sampun nyinahang kadi asapunapi ageng sih pasuecan Idane ring idewa, malantaran Ida ngadegang idewa dados ratun wong Israele. Santukan sih pasuecan Idane ring bangsa Israele langgeng. Ida sampun ngadegang idewa dados ratunipune, mangdane idewa mrasidayang ngamanggehang pidabdab miwah kadilan.”

10Ida raris ngaturang bebaktaan idane ring Ida Sang Prabu Salomo, inggih punika mas sane akehipun langkungan ring petang tali kilogram miwah wewangen lan sesocan akeh pisan. Ida Sang Prabu Salomo nenten naen polih wewangen sane kadi asapunika akehipun, sakadi sane katurang antuk Sang Raja Putri saking Seba punika.

11(Kapal-kapal Sang Prabu Hiram sane mamuat mas Opir, taler makta taru cendana miwah sesocan akeh pisan saking irika.

12Taru cendanane punika kanggen jaro antuk Ida Sang Prabu Salomo, buat ring Perhyangan Agung miwah ring puri, taler kanggen kecapi miwah gambus buat parajuru kidunge. Taru punika, taru cendana sane pinih becik sane naenin kabakta ka Israel. Wusan punika nenten wenten malih taru cendana sane kadi asapunika.)

13Ida Sang Prabu Salomo ngaturin Ida Sang Raja Putri saking Seba sakancan sane arsayang ida. Sajaba punika, Sang Raja Putri taler katurin aturan sane biasa manut sopacaraning sang nata ratu. Sasampune punika Sang Raja Putri miwah parapangiring idane raris mawali ka panegara Seba.

Kasug

14Nyabran taun Ida Sang Prabu Salomo molih mas tigalikur tali kilogram akehipun.

15Sajaba punika, ida taler molih upeti saking parasudagare, batin idane madolan, upeti saking pararatune ring tanah Arab miwah paragubernur Israele.

16Ida Sang Prabu Salomo makarya tameng ageng-ageng satak akehipun, tur asing-asing tamenge punika malakar antuk mas pitung kilogram akehipun.

17Ida taler makarya tameng sane alitan tigang atus akehipun, tur asing-asing tamenge punika malakar antuk mas kalih kilogram akehipun. Tameng-tamenge punika makasami genahang ida ring Gedong Libanon Wanadri.

18Ida taler makarya singasana sane ageng. Singasanane punika sane abagian kakaput antuk danta tur sane abagian kakaput antuk mas sane pinih becik.

19Singasanane punika madaging undag nemnem, sane ngungsi palinggihan singasana punika. Sabilang tanggun undage punika madaging pepindan singa asiki. Dadosipun makasami wenten pepindan singa roras akehipun. Ring ungkur singasanane punika wenten pepindan tenggek banteng, tur ring sabilang sampingnyane, ring sabilang tanggun singasanane, wenten pepindan singa asiki. Ring kaprabon sane lianan durung naenin wenten singasana sane kadi asapunika.

20(10:19)

21Sakancan gelas sane kanggen nginum antuk Ida Sang Prabu Salomo, makasami malakar antuk mas. Kadi asapunika taler sakancan prabote ring Gedong Libanon Wanadrine, makasami malakar antuk mas murni. Nenten wenten sane malakar antuk perak santukan daweg panyeneng Ida Sang Prabu Salomo perake punika kabaos tan paji.

22Ida madue kapal-kapal sane malayar ring samudrane, sinarengan ring kapal-kapal Ida Sang Prabu Hiram. Nyabran tigang taun kapale rauh mawali, saha mamuat mas, perak, danta, bojog miwah paksi merak.

23Ida Sang Prabu Salomo sugihan miwah wicaksanaan ring pararatune sane lianan,

24tur sakuub jagate mamanah rauh miragiang kawicaksanaan sane kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring ida.

25Asing-asing anake sane rauh sami pada maturan ring ida, inggih punika: barang-barang sane malakar antuk perak miwah mas, pangangge, sanjata, wewangen, kuda miwah bagal. Indike punika nglantur mamargi nyabran taun.

26Ida Sang Prabu Salomo ngwangun wadua bala sane nunggang kreta siu samas, miwah sane nunggang kuda roras tali akehipun. Wadua balane punika abagian genahang ida ring Yerusalem, miwah sane abagian ring kota-kota sane lianan.

27Sapanyeneng idane akeh perake ring Yerusalem pateh sakadi akeh batune, tur akeh taru arase pateh sakadi taru aa sane biasa.

28Sudagar-sudagar Ida Sang Prabu Salomo, numbas kuda saking Mesir miwah saking Kilikia pabuat ida sang prabu,

29miwah numbas kreta perang saking Mesir. Sudagar-sudagare punika taler ngadol kreta miwah kuda ring wong Het miwah pararatun wong Siriane. Kretane asiki mapangarga tigang atak bidang jinah perak, tur kudane asiki mapangarga karobelah bidang jinah perak.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Raja-raja 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran