Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 13 >> 

1Risedek Ida Sang Prabu Yerobeam ngadeg ring pamorboran aturane, jaga ngaturang aturan, jeg wenten nabi adiri rauh saking Yehuda ka Betel, saking pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa.

2Satinut ring pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa, nabine punika raris nganistayang pamorboran aturane punika, sapuniki baos danene: “Ih iba tongos pamorboran aturan, tongos pamorboran aturan, kene sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Uli kulawargan Daude, lakar ada anak cerik lekad, ane lakar madan Yosia. Ia lakar nampah parapandita ane ngayahin pamorboran aturan pabuat dewa sunantarane ane ngaturang aturan sig ibane, tur ia lakar morbor tulang jlema sig ibane.”

3Nabine punika malih nglanturang pangandikan danene sapuniki: “Pamorboran aturane ene lakar belah, tur abune ane di duurne lakar sambeh. Sasubane keto iba lakar nawang, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa suba masabda majalaran icang.”

4Riwau Ida Sang Prabu Yerobeam mireng indike punika, ida raris nuding dane, sinambi ngwedalang prentah sapuniki: “Jukja jlemane ento.” Tan dumade, tangan idane punika raris kekeh tur nenten dados waliang malih.

5Pamorboran aturane punika jeg masibakan, tur abunne mabrarakang ka tanahe sakadi sane sampun kawarah-warahang antuk nabine punika sajeroning parab Ida Sang Hyang Widi Wasa.

6Ida Sang Prabu Yerobeam raris ngandika ring nabine punika, sapuniki: “Astawayangja tiang teken Ida Sang Hyang Widi, Widin jerone, tur tunasang teken Ida, apang Ida nyegerang liman tiange!” Nabine punika raris ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur tangan ida sang prabu tumuli waras.

7Sasampune punika ida sang prabu raris ngandika ring nabine punika, sapuniki: “Jalanja singgah sig tiange tur jalanja madaar abedik. Tiang makeneh maang jerone upah, buat paundukan ane suba laksanayang jerone.”

8Nabine punika tumuli matur sapuniki: “Yadianja iratu maicayang kasugihan iratune atenga ring titiang, titiang nenten jaga simpang ring genah iratune, wiadin nunas pangan kinum ring genah iratune.

9Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun masabda ring titiang mangda titiang sampunang nunas pangan kinum, tur sampunang mawali nuut margine sane sampun entap titiang.”

10Duaning punika, dane nenten malih mawali mamargi ring margine sane sampun entap dane, nanging dane mamargi ring margine sane lianan.

Indik

11Duk punika ring Betel wenten satunggiling nabi sane sampun lingsir. Oka-okan danene raris rauh nguningayang ring dane sapariindik sane kalaksanayang ring Betel ring rahinane punika, antuk nabine sane saking Yehuda, miwah indik sane kuningayang ring Ida Sang Prabu Yerobeam.

12Nabine lingsir punika tumuli mataken ring okan danene sapuniki: “Dugas danene mawali, jalane ane encen ane tuut dane?” Okan danene raris matujuhin dane margine punika.

13Irika nabine lingsir punika raris ngandikayang masangin keledaen danene kedapa. Indike punika raris kalaksanayang antuk okan danene. Nabine lingsir punika tumuli nglinggihin keledaene punika,

14tur mamargi ngetut pamargin nabine sane saking Yehuda punika. Nabine punika raris panggihin dane sedekan malinggih ring sor tarune ageng. Dane tumuli mataken sapuniki: “Punapike ragane puniki nabine sane saking Yehuda punika?” Pasaur nabine sapuniki: “Inggih patut.”

15Dane raris mabaos malih sapuniki: “Ngiringja simpang tur majengan sareng-sareng ring umah tiange!”

16Nanging nabine saking Yehuda punika tumuli matur sapuniki: “Tiang nenten dados simpang ring genah ragane, miwah nampi panyemberaman ragane, tur tiang nenten dados mangan miwah nginum sareng-sareng ragane irika.

17Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mapaica pituduh ring tiang, mangda tiang sampunang mangan wiadin nginum punapa-punapi, miwah rikalaning tiang budal mangda sampunang malih nuut margine sane sampun entap tiang.”

18Irika nabine lingsir sane saking Betel punika raris mabaos ring dane sapuniki: “Tiang taler dados nabi pateh sakadi ragane. Saking pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa, raris wenten satunggaling malaekat ngandikain tiang, mangda tiang ngajak ragane simpang ka umah tiange, tur ngaturin ragane panyembrama.” Nanging nabine lingsir punika sujatinipun mobab.

19Duaning punika nabine saking Yehuda raris simpang ring jeroan nabine sane lingsir tur majengan sareng dane irika.

20Risedek dane majengan, raris wenten pawuwus Ida Sang Hyang Widi Wasa nedunin nabine sane lingsir punika,

21tur dane raris nyerit marep ring nabine sane saking Yehuda punika, sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda mungguing ragane nenten satinut ring Ida, tur nenten nglaksanayang sapatitah Idane.

22Nanging ragane mawali tur majengan ring genah sane sampun nenten lugrain Ida ragane majengan. Duaning punika, ragane pacang seda, tur sawan ragane nenten jaga kapendem ring setran kulawargan ragane.”

23Sasampun sang kalih puput majengan, nabine sane lingsir masang kedapa ring keledaene pabuat nabine sane saking Yehuda punika.

24Nabine saking Yehuda punika tumuli nglinggihin keledaene punika. Ring margi, dane kacadang antuk singane aukud, tur dane kasedayang. Sawan danene nylempang ring margine, tur singa miwah keledaene majujuk ring sampingnyane.

25Paraanake sane nglintang ring margine punika sami pada manggihin sawa nylempang ring margine, miwah singa majujuk ring sampingnyane. Anake punika mamargi ngranjing ka Betel, tur nuturang indik sane panggihin ipun punika.

26Rikala nabine sane lingsir punika mireng indike punika, dane raris ngandika sapuniki: “Sinah ento nabi ane tusing satinut teken titah Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ento awanane Ida Sang Hyang Widi Wasa ngutus singa buat nyarap tur ngamatiang ia, satinut teken sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa ane suba sabdayang Ida.”

27Sasampune punika dane raris ngandika ring paraputran danene sapuniki: “Pasanginja keledaen bapane kedapa.” Oka-okan danene raris nglaksanayang indike punika.

28Nabine sane lingsir punika raris mamargi, tumuli cingak dane sawan nabine punika nylempang ring margine, miwah keledaene pingkalih singane kantun majujuk ring sampingnyane. Singane punika nenten neda sawane punika miwah nenten nyarap keledaene punika.

29Nabine sane lingsir punika raris ngambil sawane punika tumuli kagenahang ring tundun keledaene raris kabakta mawali ka Betel. Irika sawane punika katangisin miwah kapendem.

30Dane mendem sawane punika ring setran kulawargan danene, tur dane lan paraputran danene nangisin sawane punika, sarwi masesambatan sapuniki: “Duh nyaman tiange, duh nyaman tiange!”

31Sasampune puput mendem sawa punika, nabine punika ngandika ring paraputran danene sapuniki: “Yening bapa mati, tanemja bangken bapane di semane ene, tur deketang bangken bapane ngajak sawan nabine ene.

32Sakancan sabda ane nikayang dane manut pawuwus Ida Sang Hyang Widi Wasa, nuek teken tongos pamorboran aturan di Betel, muah nuek teken sakancan tongos panyungsungane di kota Samaria, ento sinah lakar kasidan.”

Dosan

33Ida Sang Prabu Yerobeam, ratun wong Israele, kantun nenten kayun ngutang pamargin idane sane jaat, nanging ida ngraris milih pandita saking pantaran rakyate sane biasa, buat ngayahin genah-genah pamorboran aturan sane kardi ida. Asing-asing anak sane nyak dados pandita, ipun raris tetepang ida.

34Dosa sane kardi ida punika ngawinang uug miwah sirna katurunan idane.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Raja-raja 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel