Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Samuel 12 >> 

Dane

1Dane Samuel raris mabaos ring bangsa Israel kadi asapuniki: “Pangidih semetone sampun dagingin tiang. Tiang sampun ngadegang sang prabu buat mrentah semeton.

2Sane mangkin, ida sane nuntun semeton. Mungguing tiang puniki sampun tua tur uban miwah pianak-pianak tiange wenten ring pantaran semetone. Tiang sampun mimpin semeton ngawit tiang kantun muda.

3Sane mangkin yan pet wenten pakardin tiange sane iwang, iwangangja tiang mangkin iriki ring ajeng Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah ring ajeng sang prabu seselikan Idane. Naeninke tiang ngambil banteng wiadin keledaen semetone? Naeninke tiang nguluk-uluk wiadin nindes semeton? Naeninke tiang nampi tetombokan saking semeton? Yening pet tiang naenin malaksana kadi asapunika tiang jaga ngwaliang sane ambil tiang punika.”

4Bangsa Israel tumuli matur kadi asapuniki: “Singgih guru, guru nenten naenin nguluk-uluk wiadin nindes tiang sareng sami. Guru nentenja naenin ngambil punapa-punapi saking pantaran tiange.”

5Dane Samuel malih mabaos sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah sang prabu sane selik Ida, makadados saksi ring rahinane mangkin, mungguing semeton sampun manggihin tiang tan paiwang.” Bangsa Israel masaur sapuniki: “Inggih, Ida Sang Hyang Widi Wasa makadados saksin iragane.”

6Dane Samuel mabaos malih kadi asapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sampun nyelik Dane Musa miwah Dane Harun sane sampun nuntun leluur semetone medal saking Mesir.

7Sane mangkin becikang mirengang, tiang jaga nalih semeton ring ajeng Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran mapakeling semeton ngeniang saananing pamargi sane mawisesa, sane kamargiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa buat ngrahayuang semeton miwah leluur semetone.

8Rikala Dane Yakub miwah kulawargan danene magingsir ka Mesir, tur bangsa Mesire nyangsaren dane, leluur semetone masesambatan nunas ica ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Irika Ida raris ngutus Dane Musa miwah Dane Harun, sane nuntun leluur semetone medal saking tanah Mesir tur ngenahang dane ring jagate puniki.

9Nanging rakyate pada lali ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widinnyane, mawinan Ida raris manggayang bangsa Pilistin miwah raja Moab ping kalih Sisera komandan wadua balan kota Hasore ngebug tur ngaonang leluur semetone.

10Sasampune punika dane raris pada masesambatan nunas ica ring Ida Sang Hyang Widi Wasa kadi asapuniki: ‘Titiang sampun iwang ring Palungguh IRatu, titiang sampun nilarin Palungguh IRatu tur mabakti ring Paradewa Baal miwah Astoret. Sane mangkin bebasangja titiang saking kakuasan musuh titiange, tur titiang pacang mabakti ring Palungguh IRatu.’

11Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngutus Dane Gideon, Barak, Yepta tur ring pamuput tiang. Tiang suang-suang mebasang semeton saking meseh-meseh semetone, kantos semeton muponin sutrepti rahayu.

12Nanging rikala semeton ngaksi Sang Prabu Nahas saking Amon jaga ngebug semeton, semeton nulak Ida Sang Hyang Widi Wasa makadados ratun semetone, tur mabaos ring tiang sapuniki: ‘Titiang meled madue raja sane jaga mrentah titiang?’

13Sane mangkin puniki sang prabu sane selik tur tunas semeton saking Ida, tur Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang sang prabu ring semeton.

14Makasami jaga kerta raharja yening semeton ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa Widin semetone, tur ngancangin Ida, miragiang sabdan Idane saha ngamargiang sapatitah Idane, tur yening semeton miwah ratun semetone tansah sairing ring Ida.

15Nanging yening semeton nenten miragiang sabdan Idane, miwah nenten satinut ring sapatitah Idane, Ida jaga nglawan semeton miwah ratun semetone.

16Duaning punika becikang mirengang. Semeton jaga manggihin paindikan sane ageng sane pacang kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

17Boyake sane mangkin puniki masan endang? Nanging tiang jagi ngastawa, tur Ida Sang Hyang Widi jaga ngwentenang kerug krebek miwah sabeh. Yen paindikane puniki kasidan, semeton jaga uning mungguing semeton sampun ngardi dosa sane ageng pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa rikala semeton nunas sang prabu ring Ida.”

18Dane Samuel raris ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Irika Ida raris ngrauhang kerug krebek miwah sabeh, kantos makasami bangsa Israele ajerih ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah ring Dane Samuel.

19Bangsane punika raris matur ring Dane Samuel kadi asapuniki: “Astawayangja tiang sareng sami ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin gurune, mangda sampunang tiang padem. Santukan tiosan ring dosa-dosa sane sampun kardi tiang, tiang taler sampun madosa malantaran nunas sang prabu puniki.”

20Dane Samuel raris mabaos ring bangsane punika, kadi asapuniki: “Sampunangja semeton ajerih yadiastun semeton sampun malaksana corah kadi asapunika. Sampunangja matilar saking Ida Sang Hyang Widi Wasa nanging ancanginja Ida antuk saguluking pakayunan semetone.

21Sampunang ninutin dewa-dewa sane palsu. Ipun nenten pacang mrasidayang nulungin wiadin ngrahayuang semeton santukan sujatinne ipun nenten wenten.

22Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun masumpah tur Ida nenten jaga ngutang semeton, santukan Ida sampun ngamastiang buat nadosang semeton kaulan Idane.

23Mungguing tiang, tiang jaga madosa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa yening tiang wusan ngastawayang semeton. Nanging tiang jaga ngurukang semeton paindikan sane becik miwah sane patut laksanayang semeton.

24Tinutinja Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur ancanginja Ida saking satia tuu miwah antuk saguluking pakayunan semetone. Elingangja paindikan-paindikan sane ageng sane sampun kardi Ida pabuat semeton.

25Nanging yening semeton nglantur ngardi dosa, semeton miwah ratun semetone pacang kasirnayang.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Samuel 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran