Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Samuel 13 >> 

Yuda

1Ida Sang Prabu Saul mayusa makudang-kudang warsa tatkala ida nyeneng ratu, tur rikala ida mrentah bangsa Israel kalih warsa suenipun,

2ida nyelik prajurit tigang tali diri saking pantaran wong Israele, kalih tali diri nyarengin ida ring Mikmas lan ring pagunungan Betel, tur sane siu diri nyarengin Ida Yonatan ring Gibea wewengkon Benyamin. Wong Israel sane siosan, kaprentahang mangda sami pada budal.

3Dane Yonatan prasida ngamademang komandan prajurit Pilistine sane wenten ring Geba, tur paindikane punika kapiragi antuk bangsa Pilistine sami. Irika Ida Sang Prabu Saul raris ngutus utusan buat nauhin wong Israele, mangda pada medal ka payudan, malantaran nyuarayang trompet ring sakuubing panegara.

4Makasami anak Israel miragi mungguing Ida Sang Prabu Saul sampun ngamademang komandan prajurit Pilistine, sane ngawinang wong Pilistine pada gedeg ring wong Israel. Punika awinanipun wong Israele makasami pada nampi dedauhane punika tur pada medal ngiring Ida Sang Prabu Saul ring Gilgal.

5Bangsa Pilistine tumuli mapupul jaga mayuda nglawan wong Israel. Wong Pilistine maderbe kreta perang tigang dasa tali, prajurit nunggang kuda wenten nem tali, miwah prajurit sane mamargi, akehipun tan bina sakadi biase ring tepin segarane. Ipun raris mamargi tur ngwangun kemahnyane ring Mikmas sane wenten ring dangin Bet-Awene.

6Sasampune punika ipun raris mangseh sahasa ngebug wong Israele kantos ngawinang wong Israele pada sambrag pablesat. Wenten sane mengkeb ring gua-guane, ring bangbange, ring selagan batune, ring gooke miwah ring semere.

7Sane tiosan wenten sane malaib megat Tukad Yordane raris rauh ring daerah Gad lan Gilead. Nanging Ida Sang Prabu Saul kantun ring Gilgal kasarengin antuk wadua balane sane pada jejeh ngetor kabatek antuk ajerihipune.

8Ida Sang Prabu Saul nyantosang Dane Samuel irika kantos pitung rahina suenipun, manut sakadi pangandikan danene. Nanging Dane Samuel durung taler rauh ring Gilgal. Punika awinan wadua balane ngawitin pada nilar Ida Sang Prabu Saul.

9Irika Ida Sang Prabu Saul raris ngandika asapuniki: “Aba mai aturan maborbor muah aturan karahayuane ento.” Ida tumuli ngaturang aturan sane maborbor punika.

10Wau pisan ida wusan ngaturang aturane punika, Dane Samuel raris rauh. Ida Sang Prabu Saul raris medal mendakin dane tur nyapa dane.

11Nanging Dane Samuel mabaos kadi asapuniki: “Napi sane sampun kardi idewa puniki?” Pasaur Ida Sang Prabu Saul sapuniki: “Rakyate sami sampun pablesat nilarin tiang, samaliha guru nenten rauh manut sakadi pangandikan gurune. Sajeroning punika wong Pilistine sami pada sregep mapunduh ring Mikmas.

12Kamanah antuk tiang nentenja malih amunapi suenipun bangsa Pilistine ngebug tiang iriki ring Gilgal tur tiang durung matur piuning ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Punika awinanipun tiang raris purun ngaturang aturane punika.”

13Dane Samuel raris mabaos ring Ida Sang Prabu Saul sapuniki: “Nambet pisan laksanan idewane. Idewa sampun nenten ngiringang titah Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin idewane, sane sampun kapituduhang ring idewa. Sujatinipun Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga ngamanggehang idewa miwah parisentanan idewane dados ratun wong Israel salawas-lawasnya, yening idewa subakti ring Ida.

14Nanging sane mangkin, karaton idewane nenten jaga langgeng. Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga nyelik satunggaling anak sane arsayang Ida, jaga katetepang dados pamrentah kaulan Idane, santukan idewa nenten ngiringang sapatitah Idane.”

15Sasampune punika Dane Samuel raris kesah saking Gilgal tur ngrarisang pamargin danene. Rakyate sane tiosan ngiringang Ida Sang Prabu Saul lunga maranin prajurit idane. Ida lunga saking Gilgal ka Gibea ring wewidangan Benyamine. Irika ida nureksain pasukan idane, wenten sawatara tigang atak diri akehipun.

16Ida Sang Prabu Saul miwah Ida Yonatan, okan idane, kadi asapunika taler parawadua balane sane ngiringang ida raris masandekan ring Geba wewengkon Benyamine, tur parawong Pilistine ngwangun kemahnyane ring Mikmas.

17Parawadua balan wong Pilistine ngepah barisannyane dados tigang pasukan. Sane apasukan ngungsi ka Opra ring wewidangan Sual.

18Pasukan sane kaping kalih ngungsi ka Bet-Horon, tur pasukan sane tiosan ngungsi ka tepi siring sane marepan klawan Lebak Seboime miwah tegal melakange.

19Ring tanah Israel nenten wenten pande besi angan asiki, santukan wong Pilistine nenten lila yen wong Israele makarya pedang miwah tumbak.

20Yening wenten anak Israel jaga nyangih wiadin mentengin besi pangigi, blakas, kapak miwah aritnyane, ipun patut masuang ring wong Pilistine.

21Yening wong Israele mentengin pangigi miwah blakas, ipun patut naur antuk jinah perak abidang, tur yening mentengin kapak miwah kejen patut naur kalih bidang jinah perak.

22Punika awinanipun daweg yudane punika nenten wenten asiki kewanten pedang wiadin tumbak ring pantaran wadua balane sane ngiringang Ida Sang Prabu Saul miwah Ida Yonatan. Wantah Ida Sang Prabu Saul miwah Ida Yonatan, okan idane, sane makta pedang miwah tumbak.

23Wong Pilistin raris ngutus prajurit apasukan buat nyaga margine ring Mikmas.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Samuel 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran