Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tesalonika 2 >> 

Pakar

1Inggih parasemeton, semeton sami pada uning, mungguing rauh tiange ring pantaran semetone boyaja tan papuara.

2Semeton sami pada uning, mungguing sadurung tiang rauh ring kota Tesalonika tiang sampun kasangsarain tur kaala-ala ring kota Pilipi. Nanging Widin iragane sampun maicayang kawanenan ring tiang buat midartayang Orti Rahayu ring semeton sane kawitne saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, yadiastu akeh wenten anak sane nungkasin.

3Piteket sane rauhang tiang ring semeton boyaja metu saking paindikan sane ngawinang anake kasasar, wiadin saking pepineh sane tan sadu, samaliha tanja maduluran pangindrajala.

4Nanging tungkalikanipun, tiang tansah mabaos satinut ring pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane sampun ledang ring tiang, tur mategenin tiang Orti Rahayune punika. Punika awinanipun tiang tanja mapakibeh jaga ngulati kaliangan manah imanusa, nanging jaga ngulati kaledangan pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane tansah nguji manah iragane.

5Semeton sami sampun pada uning, mungguing rauh tiange ring pantaran semetone boyaja kadulurin antuk baos nyunyur manis wiadin ngambekang kamomoan sane saruang tiang; indike punika Ida Sang Hyang Widi Wasa makasaksi.

6Samaliha tiang tan naenin ngulati mangda kapuji antuk imanusa, yadian antuk semeton wiadin antuk anak lianan,

7yadiastun tiang sakadi utusan Ida Sang Kristus, pantes polih pujian saking semeton. Nanging duk tiange wenten ring pantaran semetone tiang sayang ring parasemeton, sakadi rerama nyayangang pianakne.

8Malantaran kapitresnan tiange ring semeton, tiang nyadia pisan, boya wantah ngaturang Orti Rahayun Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton, nanging taler nyadia nyerahang urip tiange, santukan tiang kalintang tresna ring semeton!

9Inggih parasemeton, semeton kari eling ring indik tiange sampun tuyuh pisan makarya! Rahina wengi tiang makarya, mangdane sajeroning tiang midartayang Orti Rahayun Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton, tiang tan makewuhin parasemeton.

10Parasemeton makasaksi, kadi asapunika taler Ida Sang Hyang Widi Wasa, mungguing tiang sampun malaksana sajeroning kasucian, kapatutan miwah tan paceda marep ring parasemeton sane pracaya ring Ida Sang Kristus.

11Semeton sampun pada uning, mungguing tiang mituturin semeton suang-suang sakadi rerama mituturin pianakne.

12Tiang sampun negdegang pakayunan semetone, tiang sampun nglipurang semeton, samaliha tiang banget pisan nunas ring semeton, mangda semeton malaksana satinut ring pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane nyelik semeton dados kaulan Idane tur ngranjing ring kaluihan Idane.

13Punika awinane, tiang tansah ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Rikala tiang ngrauhang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton, semeton sampun mirengang tur nampi sabdane punika, boyaja sakadi tutur manusa, nanging sakadi sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur sawiakti kadi asapunika. Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa makarya sajeroning semeton, sane pracaya ring Ida Sang Kristus.

14Inggih parasemeton, paindikan-paindikan sane nibenin pasamuan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane wenten ring jagat Yudea, inggih punika parakaulan Ida Sang Kristus Yesus, taler nibenin semeton. Semeton sampun nandang sangsara saking bangsan semetone ngraga, pateh sakadi ipun pada nandang sangsara saking bangsa Yahudi,

15sane sampun nyedayang Ida Hyang Yesus miwah paranabine, samaliha nyangsarain tiang. Ipun banget pisan ngawinang Ida Sang Hyang Widi Wasa bendu, samaliha sakancan manusane anggenipun satru.

16Kantos ipun nyaratang nyadelin tiang, buat midartayang Orti Rahayu ring parabangsane sane boya Yahudi, Orti Rahayu sane ngrauhang karahayuan pabuat bangsane punika. Kadi asapunika ipun tansah ngwewehin dosa-dosannyane kantos jangkep wilanganipun, tur sane mangkin pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nibenin ipun sinamian.

Dane

17Inggih parasemeton, sasampune tiang mapalasan ajebos saking semeton sane sekalanipun madohan saking semeton, nanging sujatinne sane mangkin tiang meled pisan kapanggih ring semeton, punika awinane tiang banget pisan ngusahayang mangdane prasida malih ngrauhin semeton.

18Tiang meled pisan mawali ring pantaran semetone. Tiang Paulus, sampun langkungan ring apisan, mamanah mawali ngrauhin semeton, nanging Ratun Setane tansah nyadelin tiang.

19Pamuputipun parasemeton, sajawining semeton, nenten wenten anak lianan sane dados pangajap-ajap miwah kaliangan tiange, samaliha sane dados jalaran tiang masuka bungah ring ayun Ida Hyang Yesus, rikala Ida rauh, duaning tiang sampun menang.

20Sawiaktinipun pisan, semeton sane dados kabungahan miwah kaliangan tiange.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (1 Tesalonika 2):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Tesalonika 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran