Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 1 >> 

Panga

1Surat uli tiang, Paulus ane dadi utusan Ida Sang Kristus Yesus manut pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa, Juru Rahayun iragane muah Ida Sang Kristus Yesus, ane dadi pangajap-ajap iragane.

2Katiba teken Timotius, pianak tiange ane sujati sajeroning kapracayan teken Ida Sang Kristus. Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Aji muah Ida Sang Hyang Yesus Kristus maicayang sih pasueca, welas asih muah sutrepti rahayu teken cening.

Pakel

3Tiang makeneh apanga cening nongos di kota Epesus, buka ane suba orahang tiang teken cening dugasne tiang enu di pajalan ka gumi Makedonia. Di kotane ento ada anak ngurukang paurukan-paurukan ane palsu, cening patut ngongkon ia suud buka keto.

4Tundenja ia ajaka makejang, apanga ngutang satua-satua ane tan papuara muah babad palelintihan ane dawa-dawa, sawireh unduke ento makejang ngranayang pasogsag, buina tuara nglaksanayang rencanan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ane suba tawanga ulihan pracaya teken Ida Sang Kristus.

5Tetujon pituture ene, apanga numbuhang kapitresnan, ane wetu uli keneh ane suci nirmala, angen-angen ane galang muah uli kapracayan ane sujati.

6Makudang-kudang anak ane suba lempas uli tetujon pituture tur suba kasasar malarapan reraosan ane tan paguna.

7Ia makeneh dadi guru Torat Ida Sang Hyang Widi Wasa nanging ia pada tusing ngresep teken raosne padidi, wiadin teken paundukan ane santepanga pesan ngurukang.

8Iraga nawang mungguing Pidabdab Torate ento melah, yening kagunayang amun patutne.

9Ingetang pesan, pidabdab-pidabdabe ento kaadakang, tusingja pabuat anake ane malaksana patut, nanging pabuat anake ane tungkas teken pidabdab muah anake corah-corah; keto masih pabuat anake ane tan pawidi muah anake ane dosa muah pabuat anake ane tan magama wiadin anake ane ngulati kawiryan jagat, pabuat anake ane ngamatiang meme-bapanne, tur pabuat anake ane ngamatiang anak;

10buina pabuat anake ane mamitra, ane nyolong semara, pabuat anake ane mlegandang anak, pabuat anake ane mobab, ane linyok muah anake ane kena cor wiadin anake ane malaksana tuara manut teken paurukan ane sujati.

11Paurukane sujati ento madasar Orta Rahayu, ane kapisara tekening tiang apanga ortayang tiang, nah ento Orta Rahayu uli Ida Sang Hyang Widi Wasa, ane luih muah maraga sih sueca.

Atur

12Tiang ngaturang panyuksma teken Ida Sang Kristus Yesus, Panembahan iragane ane suba mapaica kakuatan teken tiang buat nyalanang pagaen tiange! Tiang matur panyuksma teken Ida, sawireh Ida suba nyelik tur nglugrain tiang dadi parekan Idane,

13yadiastu tiang ane malu nyelekang Ida, nyangsarain muah nganistayang Ida. Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa kalintang sih sueca teken tiang, sawireh tiang tusing pracaya teken Ida Hyang Yesus muah tusing nawang teken ane laksanayang tiang.

14Tur Ida Sang Panembahan mapaica sih pasueca bek kanti maliah-liah teken tiang, buina Ida mapaica kapracayan muah kapitresnan, ane dadi gelah iraga sajeroning patunggilan teken Ida Sang Kristus Yesus.

15Ane orahang tiang ene sujati pesan, patut katrima muah kagugu, nah ento Ida Sang Kristus Yesus tedun ka jagate buat ngrahayuang anake dosa. Tiang ene jadma ane paling nistana di pantaran anake dosa,

16nanging unduke ento ngranayang Ida Sang Hyang Widi Wasa kalintang sih sueca teken tiang, apanga Ida Sang Kristus Yesus prasida nyinahang kasabaran Idane arepa teken tiang, anak ane paling nistana di pantaran anake dosa, makadadi tetuladan pabuat anake makejang, ane lakar pracaya teken Ida muah nampi idup ane langgeng.

17Ida Sang Nata ane langgeng, ane tan katon, ane maraga tunggal, Ida patut kaluihang muah kapuji kanti salawas-lawasnya. Amin.

18Ih cening, Timotius, cening pisarain tiang pituduhe ene. Unduke ene mula manut buka sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, nah ento unduk ceninge imaluan suba kawarahang baan nabine. Anggonja pawarah nabine ento buat ngukuhang dewek ceninge, sajeroning masiat nglawan sakancan ane tan patut,

19buina pagehangja kapracayan ceninge teken Ida Sang Kristus Yesus muah angen-angen ceninge ane galang. Ada makudang-kudang anak ane tusing nyak ngrunguang kletegan kenehne, mawanan kapracayannyane dadi buyar.

20Di pantaran anake ento, ada Himeneus muah Aleksander, ane suba serahang tiang apanga kareh baan Ratun Setane, apanga ia kaajahin eda buin nyelekang Ida Sang Hyang Widi Wasa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (1 Timotius 1):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Timotius 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel