Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 2 >> 

Indik

1Kapingarep pesan, tiang miteketin cening, apanga cening ngaturang pinunas, pangastawa muah panyuksma teken Ida Sang Hyang Widi Wasa pabuat anake makejang,

2nah ento pabuat pararatu muah parapamrentahe apang iraga sida muponin sutrepti rahayu sajeroning astiti bakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa tur sajeroning laksanane ane patut.

3Paundukane ene mula melah tur kaledangin baan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Juru Rahayun iragane,

4ane mapakayunan apanga makejang anake karahayuang muah nawang kasujatian.

5Sawireh Widine ento tunggal, buina Anak ane nameang manusane arepa teken Ida Sang Hyang Widi Wasa masih tuah adiri, nah ento: Ida Sang Kristus Yesus,

6ane suba nyerahang anggan Idane buat ngrahayuang manusane makejang. Ento dadi bukti, dikala teka masan Ida Sang Hyang Widi Wasa mapakayunan apanga sakancan manusane karahayuang,

7tur unduke ene ane dadi jalaran tiange kutus dadi utusan muah guru buat parabangsa ane tidong Yahudi, buat midartayang orta unduk pracaya teken Ida Sang Kristus muah unduk kasujatian. Tiang tusingja mobab, nanging tiang ngorahang ane amun benehne!

8Pangidih tiange, dija-dijaja anake muani ane astiti bakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, apanga ia pada tansah ngastawa, muah nyakupang lima, saha tusing enu ngadut keneh brangti muah ieg.

9Keto masih tiang mapangidih, apanga luh-luhe mayasin dewekne aji panganggo ane pantes; bokne apanga mapusungan ane beneh, buina apanga eda nganggo pepayasan mas-masan wiadin sesocan muah panganggo ane mael-mael,

10nanging apanga ia mayasin dewekne aji parisolah ane melah tur pantes buat anak luh ane sadu.

11Luh-luhe apanga eda milu ngraos muah apanga andap asor.

12Tiang tusing maang luh-luhe ngurukang wiadin mrentah anak muani, ia patut matilesang dewek.

13Sawireh Dane Adam malunan kaadakang, suud keto mara Dane Hawa.

14Tusingja Dane Adam ane kena kagoda, nanging anake luh kena kagoda tur tungkas teken pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa.

15Nanging anake luh lakar karahayuang malantaran ia ngelah pianak, yening ia pageh sajeroning kapracayan, kapitresnan muah kasucian saha kadulurin solah ane melah.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (1 Timotius 2):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Timotius 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran