Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 6 >> 

1Sakancan anake ane dadi panjak patut ngajiang tur bakti teken pamekelnyane, apanga tusing kanti ada anak ane nganistayang parab Ida Sang Hyang Widi Wasa muah paurukan iragane.

2Parapanjak ane mamanjak teken pamekel ane pracaya teken Ida Sang Kristus, tuara patut ia nganistayang pamekelnyane, yadiapin pamekelnyane suba dadi nyama pasamuan. Tungkalikane, panjake ento patut sayan melah ayah-ayahanne teken pamekelnyane, sawireh pamekel ane ngrasayang ayah-ayahanne, anak ane pracaya teken Ida Sang Kristus muah ane tresnaina.

Indik

Cening patut ngurukang muah midartayang paundukan-paundukane ene.

3Nyenja ngurukang paurukan ane mabinayan, ane tusing adung teken sabdan Ida Hyang Yesus Kristus ane sujati muah teken paurukan agaman iragane,

4anake ento dadi sombong pesan muah tusing nawang apa. Ia demen ngalih-alihin kapelihan anak muah saling tembungin raos, ane ngranayang iri ati, maiegan, mamisuh, sangsaya,

5muah tusing suud-suud madedalihan ane wetu uli pepineh ane tuara teteg, ane tuara beneh. Ida ngaden agamane ento dadi anggon srana buat ngalih kasugihan.

6Sasajaane, agamane ento ngranayang anake sugih pesan, yening ia bisa nampi saking liang apa ane gelahanga.

7Apake ane aba iraga mai ka mrecapada? Iraga tusing ngaba apa-apa. Apake ane bakal nyidayang aba iraga magedi uli di mrecapada? Masih tusing bakal nyidayang ngaba apa.

8Ento krananne yening iraga suba ngelah sandang pangan, ento suba patut cukup buat iraga.

9Nanging anake ane makeneh dadi sugih, ia suba kena gegodan muah kaliput baan indriannyane ane jugul muah tan papuara, ane ngranayang ia nemu sengkala gede.

10Sawireh kuduan teken pipis dadi kawit sakancan kadursilane, liu anake ngadokang dayane buka keto, kanti ia pada lempas uli kapracayannyane teken Ida Sang Kristus tur ngenyagang kenehne baan makudang-kudang duhkita.

Pitut

11Nanging cening, ane dadi druen Ida Sang Hyang Widi Wasa, johangja dewek ceninge uli paundukane ento makejang. Ulatija kadilan, pangastiti bakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, kapracayan, kapitresnan, kasabaran muah kadarman.

12Saratangja malomba sajeroning kapracayane tur ulehang apanga cening molih idup langgeng buat dewek ceninge, sawireh cening suba kesengin baan Ida Sang Hyang Widi Wasa buat idupe ane langgeng ento, dugase cening ngucapang pangangken ceninge di arepan anake liu ane pinaka saksi.

13Di ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, ane maicayang idup teken saluiring ane ada muah di ayun Ida Hyang Yesus Kristus, ane suba ngwedalang pangangken idane di ajeng Pontius Pilatus, tiang miteketin cening!

14Tinutinja pituduhe ento, aji keneh ane ening nirmala muah tan paceda kanti teka Dina panemayan Ida Hyang Yesus Kristus nyinahang raga.

15Dikala suba tutug masanne, Ida lakar kasinahang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ane maraga Panguasa tunggal ane patut kapuji, Ratuning pararatu muah Panembahan sakancan panembahane.

16Ida ngraga maraga langgeng, Ida nyeneng sajeroning galang ane tusing ada anak ane nyidayang maekin. Tusing ada anak ane suba taen ngatonang Ida, tusing ada anak lakar taen nyidayang ngatonang Ida. Pabuat Ida kapujian muah kakuasan ane langgeng. Amin.

17Patingetja anake ane sugih teken arta brana di jagate, apanga ia tusing pada sombong, tur apanga ia tusing ngandelang paundukan-paundukan ane tuara langgeng buka kasugihane ento, nanging apanga ia pada ngajap-ajap Ida Sang Hyang Widi Wasa ane maha dana tur maicayang teken iraga saluiring paundukan, buat rasayang iraga.

18Patingetja ia ajaka makejang, apanga ia pada malaksana ayu, kanti ia pada sugih teken laksanane ane ayu, apanga ia pada dana, tur sedia ngedumang gelahne teken anake lenan.

19Aketo ia lakar munduhang kasugihan buat dewekne ane lakar dadi dasar ane kukuh buat dimani puane. Tur ia nyidayang muponin idup ane sujati.

20Cening Timotius, melahangja ngagem ane suba kapisarayang teken cening. Kelidinja reraosan ane tan pawidi muah pagonjakan ane tan papuara, ane madan “Kaweruh”, nanging sujatinne pelih baana ngadanin baan anake.

21Sawireh liu ada anak ane ngulati kaweruhe ento, nanging pamragatne ia kelangan kapracayannyane teken Ida Sang Kristus. Sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa nyarengin cening ajak makejang.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (1 Timotius 6):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Timotius 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel