Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 3 >> 

Parap

1Punapike tiang malih pacang nyumbungang dewek? Punapike perlu tiang ngedengang surat pujian ring semeton, wiadin nunas surat pujian saking semeton, sakadi sane sampun kalaksanayang antuk anake tiosan?

2Sujatinipun semeton sareng sami sane makadados surat pujian buat tiang, sane katulis ring manah tiange, tur sane kuningin lan kawacen antuk anake sareng sami.

3Santukan sampun sinah mungguing Ida Sang Kristus sane nulis surate puniki, tur kakirim malantaran tiang, sane katulis boyaja antuk tinta, nanging antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa sane nyeneng. Samaliha boyaja katulis ring papan sane malakar antuk batu, nanging ring atin manusane.

4Tiang mabaos kadi asapunika santukan tiang pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran Ida Sang Kristus.

5Sujatinipun tiang newek nenten mrasidayang pacang nglaksanayang pakaryane puniki, nanging kakuatan tiange wantah paican Ida Sang Hyang Widi Wasa.

6Ida ngraga sane ngawinang tiang mrasidayang dados pangayah pasubaya sane anyar, inggih punika pasubaya sane mamuat pidabdab sane nenten matulis, nanging pidabdab sane saking Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Santukan pidabdabe sane matulis punika ngawinang padem, nanging Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa punika nguripang.

7Pidabdab Torate, punika sampun kukir marupa sasuratan ring papan batune. Tur rikala Pidabdab Torate punika kapaicayang, kaluihan Ida Sang Hyang Widi Wasa kasinahang, yadiastun cayan prarain dane Nabi Musa galangnyane sampun remrem, nanging caya punika kalintang terang, kantos bangsa Israel tan purun nganengneng prarain danene. Yening Pidabdab Torate sane ngranayang padem punika kadulurin antuk kaluihan sane kadi asapunika agengnya,

8ambate agung kaluihan sane nyarengin anake sane ngancangin Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa punika.

9Yening ayah-ayahan sane ngawinang manusane keni pasisip punika molih kaluihan ageng, ambate ageng ipun kaluihan ayah-ayahane sane ngawinang iraga kangkenin tan paiwang.

10Dados kabaosang, malantaran wenten ipun kaluihan sane kalintang agung sane mangkin, kenginan kaluihan sane nguni punika sirna.

11Santukan yening wenten kaluihan ring paindikan sane tan langgeng punika, napi malih ring paindikan sane langgeng punika.

12Malantaran pangajap-ajap tiange sane kadi asapunika, ngawinang tiang purun ngamargiang indike punika.

13Tiang bina pisan ring Dane Musa, sane nekep prarian danene mangdane bangsa Israel sampunang ngeton caya sane remrem tur sinah pacang sirna punika.

14Pepinehipune sampun peteng dedet, punika awinanipun kantos rauh ring rahinane puniki, yening ipun mamaos Cakepan Suci Prajanjian Lawas, angkebe punika tan maren ngangkebin pepinehipune. Tur wantah malantaran nunggal ring Ida Sang Kristus kewanten angkebe punika mrasidayang kakaonang.

15Kantos rauh mangkin, sabilang ipun mamaosin cakepan dane Nabi Musa, pepinehipune kangkebin.

16Nanging angkebe punika kabukak, manut kecap Cakepan Sucine, kadi asapuniki: “Angkeb prarain Dane Musa kabukak, rikala dane manjing ka ayun Ida Sang Panembahan.”

17Kruna “Ida Sang Panembahan” iriki mapiteges Roh Ida Sang Hyang Yesus Kristus. Tur dijaja Roh punika malingga, irika wenten kamerdekaan.

18Iraga sane mangkin nyinarang kaluihan Ida Sang Panembahan antuk prarai sane tan mangkeb. Tur kaluihane punika sane rauhnya saking Ida Sang Panembahan, sane maraga Roh, sane ngubah iraga kadadosang sayan pateh ring Ida, sajeroning kaluihan Idane.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (2 Korintus 3):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  2 Korintus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran