Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Samuel 7 >> 

Pitek

1Ida Sang Prabu Daud jenek saha sutrepti ring purin idane tur Ida Sang Hyang Widi Wasa ngluputang ida saking saananing meseh idane.

2Ida sang prabu tumuli mabaos ring Dane Nabi Natan asapuniki: “Tiang nongos sig umahe ane malakar aji kayu aras, nanging Peti Prajanjian Ida Sang Hyang Widi Wasa enu malinggih sig kemahe.”

3Dane Nabi Natan tumuli matur: “Rarisang margiang sapunapija pakayunan iratune, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa ngiangin iratu.”

4Nanging ring wengine punika, Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring Nabi Natan kadi asapuniki:

5“Kema orahin kaulan Ulune Daud, kene sabdan Ulune teken ia: ‘Tusingja kita ane lakar ngwangun perhyangan pabuat linggih Ulune.

6Uli sasukat Israel bebasang Ulun uli di tanah Mesir kanti kayang jani, Ulun tusing taen malingga di perhyangane. Ulun suba majalan kema mai, tur kemahe ento makadadi linggih Ulune.

7Sajeroning pangumbaran Ulune ajak bangsa Israele, Ulun tusing taen nakonin salah tunggal pamimpin ane suba pilih Ulun, apa kranane ia tusing ngae perhyangan ane malakar aji kayu aras pabuat Ulun.’

8Sawireh keto orahin kaulan Ulune Daud, mungguing Ulun Ida Sang Hyang Widi Wasa Ane Maha Wisesa, masabda teken ia kene: ‘Ulun suba ningtingang kita uli dadi pangangon biri-biri di tegale, dadi pamimpin pabuat bangsa Israel, kaulan Ulune.

9Ulun setata ngiangin kita, kijaja pajalan kitane, tur Ulun suba ngalahang sakancan musuh ane arepin kita. Ulun lakar ngardi apanga kita kabinawa patuh buka parapamimpine ane paling agunga di gumine.

10Ulun suba milih tongos pabuat bangsa Israel, kaulan Ulune tur suba ngejang ia ditu. Ditu ia nongos tur tusing lakar ngrasayang sangsara. Yadiastu uli ngawit ia ngaug tanahe ene, ia tansah kasiatin baan anake ane wirosa, nanging paundukan ane buka keto tusing lakar ada buin. Ulun majanji lakar ngrahayuang kita uli sakancan musuh kitane tur Ulun lakar mapaica katurunan teken kita.

11(7:10)

12Yening kita suba mati tur matanem bareng-bareng ajak leluur kitane, Ulun lakar ngadegang salah tunggal pianak kitane dadi ratu tur Ulun lakar ngamanggehang kaprabonnyane apang kukuh bakuh.

13Ia ane lakar ngwangun perhyangan pabuat Ulun, tur Ulun lakar ngamanggehang kaprabonnyane salawas-lawasne.

14Ulun ene lakar dadi ajinne, tur ia lakar dadi putran Ulune. Yening ia malaksana pelih, ia lakar sisipang Ulun, buka ibapa ngukum pianakne.

15Nanging Ulun tuara lakar taen ngutang ia buka Ulun suba ngutang Saul, kanti kita suba ngentinin ia dadi ratu.

16Kita lakar tansah ngelah katurunan, tur Ulun lakar ngamanggehang kaprabon kitane salawas-lawasne. Kaprabon katurunan kitane tusing lakar taen camput.’”

17Kadi asapunika Dane Nabi Natan ngaturin Ida Sang Prabu Daud saluiring sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sampun sinahang Ida ring dane.

Panga

18Sasampune punika Ida Sang Prabu Daud tumuli lunga ka Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, irika ida malinggih tur ngastawa kadi asapuniki: “Singgih Ratu Sang Hyang Widi Wasa sane ngwengku makasami, titiang miwah kulawargan titiange nenten pisan pantes jaga nampi sih pasuecan sakadi sane sampun kardi Palungguh IRatu pabuat titiang.

19Nanging sane mangkin Palungguh IRatu sampun ngardi malih indik sane langkungan ring sane sampun-sampun. Palungguh IRatu sampun majanji pabuat katurunan titiange ring masa sane jaga rauh. Oduh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, sane ngwengku makasami, Palungguh IRatu nglugrain jadmane manggihin indike puniki.

20Punapike prasida malih antuk titiang matur ring Palungguh IRatu? Palungguh IRatu wikan pisan ring kawentenan titiange, kaulan Palungguh IRatu puniki.

21Punika wantah saking pakarsan Palungguh IRatu, jaga ngardi indike puniki. Palungguh IRatu ngardi sakancan paindikan-paindikan sane agung puniki buat nguruk titiang.

22Ambate agung Palungguh IRatune, oduh Ratu Sang Hyang Widi Wasa sane nguasain makasami. Nenten wenten sane nyamenin Palungguh IRatu. Titiang sareng sami uning mungguing wantah Palungguh IRatu kewanten sane maraga Widi.

23Nenten wenten bangsa sakadi bangsa Israel, bangsa sane sampun bebasang Palungguh IRatu saking genahnyane dados panjak tur dadosang Palungguh IRatu kaulan Palungguh IRatune. Paindikane sane agung tur ngangobin sane sampun kardi Palungguh IRatu pabuat ipun, sampun ngawinang parab Palungguh IRatu kabinawa ring satungkabing rat. Palungguh IRatu ngaonang bangsa-bangsa tiosan rauh ring dewa-dewannyane saking arepan kaula druene, kaula sane bebasang Palungguh IRatu saking panegara Mesir tur dadosang Palungguh IRatu padruen Palungguh IRatu.

24Palungguh IRatu sampun nadosang bangsa Israel kaula druen Palungguh IRatu kantos salami-laminipun, tur Palungguh IRatu, Sang Hyang Widi Wasa ledang dados Widinnyane.

25Sane mangkin oduh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Widin titiang, ledang Palungguh IRatu negepin janjin Palungguh IRatune buat salami-laminnya sane sampun sabdayang Palungguh IRatu ring titiang miwah pabuat katurunan titiange. Rarisang margiang napi sane sampun dados pakarsan Palungguh IRatune.

26Parab Palungguh IRatune jaga kaluihang, tur jadmane salaminnya jaga maosang mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Wisesa, punika Widin Israele. Samaliha Palungguh IRatu jaga ngemban katurunan titiange kantos salami-laminipun.

27Oduh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Sane Maha Kuasa, Widin Israele. Titiang rumasa purun ngastawa matur pinunas kadi asapuniki ring ayun Palungguh IRatu, santukan Palungguh IRatu sampun nyinahang indike puniki makasami ring titiang, kaulan Palungguh IRatune, tur sampun ngwacanayang ring titiang mungguing Palungguh IRatu jaga nadosang katurunan titiange pararatu.

28Sane mangkin singgih Ratu Sang Hyang Widi Wasa sane ngwengku makasami, Palungguh IRatu maraga Widi, Palungguh IRatu tansah satia ring janji-janjin Palungguh IRatune, tur Palungguh IRatu sampun ngardi prajanjian sane luih puniki ring titiang.

29Pinunas titiange, ledang Palungguh IRatu ngamertanin katurunan titiange, kantos ipun terus-tumerus jaga ngrasayang sih pasuecan Palungguh IRatune. Oduh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, sane ngwengku makasami, Palungguh IRatu sampun nyanjiang indike puniki, tur mugi-mugi mertan Palungguh IRatu jaga ngembahin katurunan titiange kantos salami-laminnya.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Samuel 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran