Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Samuel 8 >> 

Kamen

1Makudang-kudang masa sasampun punika, Ida Sang Prabu Daud malih ngebug wong Pilistine tur ngaonang ipun, kantos wong Pilistine wusan nyajah jagate irika.

2Wus punika ida ngaonang wong Moabe, paratawanane kapedemang ring tanahe. Saking pantaran tawanane tigang diri, kekalih sane kapademang. Punika awinannya bangsa Moabe dados bangsa jajahan idane tur patut naur upeti ring Ida Sang Prabu Daud.

3Wus punika ida ngaonang Ida Sang Prabu Hadadeser putran Ida Sang Prabu Rehob, ratune ring Soba. Kala punika Ida Sang Prabu Hadadeser wenten ring sajeroning pamargi buat ngwaliang malih jajahan idane sane ring wewidangan Tukad Eprate sane ring luanan.

4Ida Sang Prabu Daud nawan prajurit sane nunggang kuda siu pitung atus diri miwah kalih dasa tali diri prajurit sane mamargi. Ida mrentahang mangda kudan kretane kabanggayang kantun satus ukud, nanging sisannyane mangda kaelung buntutipune kantos perot.

5Rikala wong Siriane saking Damsik ngutus wadua balannyane buat nulungin Ida Sang Prabu Hadadeser, Ida Sang Prabu Daud raris ngebug ipun tur ngamademang kalih likur tali diri akehipun.

6Sasampune punika Ida Sang Prabu Daud raris ngenahang wadua balan idane ring wewidangane punika tur bangsane punika kadadosang jajahan saha patut naur upeti ring ida. Ida Sang Hyang Widi Wasa tansah maicayang kamenangan ring Ida Sang Prabu Daud ring saparilampah idane.

7Ida taler ngrampas tameng mas sane kabakta antuk paraprakanggen Ida Sang Prabu Hadadeser, tumuli kabakta ka Yerusalem.

8Ida taler ngambil temaga akeh pisan saking Betah miwah Berotai, kota-kota ring wewengkon kaprabon Ida Sang Prabu Hadadeser.

9Ida Sang Prabu Tou, prabune ring Hamat mireng indik Ida Sang Prabu Daud sampun ngaonang wadua balan Sang Prabu Hadadesere sami.

10Duaning punika Ida Sang Prabu Tou raris ngutus Ida Yoram putran idane, buat ngaturang pangayu bagia ring Ida Sang Prabu Daud duaning kamenangan idane nglawan Sang Prabu Hadadeser, sane sampun ping kuda-kuda mayuda nglawan Sang Prabu Tou. Ida Yoram makta aturan sane marupa mas, perak miwah temaga.

11Ida Sang Prabu Daud raris ngaturang barang mas-masane punika pabuat pangubakti, kadadosang asiki ring mas perake sane sampun karampas saking bangsa-bangsa sane sampun kaonang ida,

12inggih punika saking bangsa Edom, Moab, Amon, Pilistin miwah Amalek. Kadi asapunika taler mas jarahan saking Sang Prabu Hadadeser.

13Ida Sang Prabu Daud sayan kabinawa malih ritatkala ida mawali saking ngamademang wong Edom sareng plekutus tali ring Lebak Pakehe.

14Ida Sang Prabu Daud ngenahang wadua balan idane ring sakuub jagat Edome, tur bangsane punika dados bangsa jajahan idane. Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mapaica kamenangan ring Ida Sang Prabu Daud ring saparilampah idane.

15Ida Sang Prabu Daud mrentah wong Israele sami tur ida ngamanggehang kadilan miwah kapatutan pabuat parakaulan idane sami.

16Dane Yoab okan Dane Seruya dados senapati, Dane Yosapat okan Dane Ahilud dados bendahara.

17Dane Sadok putran Dane Ahitub miwah Dane Ahimelek putran Dane Abyatar dados pandita. Dane Seraya dados sekretaris negara.

18Dane Benaya okan Dane Yoyada dados komandan pasukan pangawal Ida Sang Prabu Daud, tur oka-okan sang prabu kamanggehang dados pandita.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Samuel 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel