Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tawarikh 14 >> 

Ida S

1Ida Sang Prabu Abia seda, tur kapendem ring pamendeman pararatune ring Kota Daud. Putran idane, Ida Asa ngentosin ida jumeneng nata. Sapanyeneng idane, jagate irika muponin kerta raharja dasa taun suenipun.

2Ida Sang Prabu Asa ngawinang ledang pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin idane, malantaran ida nglaksanayang paindikan-paindikan sane patut miwah becik.

3Ida ngingsirang pamorboran aturan wong sunantarane miwah genah-genah nyungsung soroh dewa-dewane, samaliha ida nguug tugu-tugu batune sane suci, saha nektek palawatan Dewi Aserane.

4Ida mrentah wong Yehudane mangda nglaksanayang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin leluurnyane miwah ninutin paurukan-paurukan lan sapatitah Idane.

5Santukan ida nyirnayang genah-genahe nyungsung soroh dewa-dewane miwah genah-genah morbor menyan saking sakancan kotane ring Yehuda, kenginan sapanyeneng idane, kaprabon idane muponin kerta raharja.

6Sapanyeneng idane, ida makarya benteng-benteng ring kota-kota Yehudane tur kantos makudang-kudang taun suenipun nenten naenin wenten yuda, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica sutrepti ring ida.

7Ida ngandika ring wong Yehudane, sapuniki: “Jalanja iraga ngae benteng di kota-kotan iragane. Ilehin kotane aji tembok muah gaenang masih tongos paninjoan, gapura muah jelanan ane dadi kancing. Iraga nyidayang ngwengku gumine ene, sawireh iraga suba nyalanang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin iragane. Ida suba nyayubin iraga tur mapaica sutrepti teken iraga, di sakiwa tengen iragane.” Irika ipun sareng sami raris makarya benteng miwah tembok kota, tur pakaryan ipune prasida puput saha rahajeng.

8Ida Sang Prabu Asa madue wadua bala 300.000 diri saking pantaran wong Yehudane, sane magegaman tameng miwah tumbak miwah saking pantaran wong Benyamine wenten 280.000, sane magegaman tameng miwah panah. Wadua balane punika makasami sura dira tur sampun pascad ring payudan.

9Satunggaling wong Sudan sane mawasta Serah raris rauh nglurug tanah Yehudane antuk wadua bala ajuta akehipun, kasarengin antuk prajurit nunggang kreta tigang atus diri, tur ipun mangseh ngantos rauh ring Maresa.

10Ida Sang Prabu Asa tumuli medal ka payudan ngarepin ipun, tur wadua balane makakalih raris pada nabdabang gelarnyane ring Lebak Sepatane, sane nampek ring Maresa.

11Ida Sang Prabu Asa raris ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin idane, sapuniki: “Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu mrasidayang nulungin wadua balane sane lemet pateh danganipun sakadi Palungguh IRatu nulungin wadua bala sane kuat. Sane mangkin tulunginja titiang duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Widin titiange, santukan titiang wantah ngandelang Palungguh IRatu kewanten, tur sajeroning parab Palungguh IRatu titiang sampun medal ka payudan, buat nglawan wadua balan mesehe sane kalintang akeh puniki. Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu Widin titiange, nenten wenten jadma sane jaga mrasidayang ngaonang Palungguh IRatu.”

12Rikala Ida Sang Prabu Asa miwah wadua bala Yehudane matempuh yuda nglawan wadua bala Sudane, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngaonang wadua bala Sudane punika. Ipun sami jerih kapilayu,

13kuber antuk Ida Sang Prabu Asa miwah pasukan idane, ngantos rauh ka Gerar. Kalintang akeh wong Sudane sane padem, kantos wadua balanipune nenten mrasidayang malih mapunduh miwah mayuda. Ipun kakaonang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah wadua balan Idane, tur wadua bala Yehudane molih jejarahan akeh pisan.

14Sasampune punika, ipun raris ngaonang kota-kota ring sakiwa tengen kota Gerare, santukan rakyate irika sami pada ajerih tur jejeh ngetor ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Wadua balane majejarah ring kota-kotane punika, tur ipun molih jejarahan akeh pisan.

15Ipun taler ngebug makudang-kudang kemah parapangangone tumuli nyarah biri-biri miwah unta akeh pisan. Sasampune punika, ipun raris mawali ka Yerusalem.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Tawarikh 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran