Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tesalonika 3 >> 

Astaw

1Ring pamuput parasemeton, astawayangja tiang sareng tetiga, mangda sabdan Ida Sang Panembahan prasida nglantur kabiaktayang tur kaluihang sakadi ring pantaran semetone.

2Astawayangja taler mangda Ida Sang Hyang Widi Wasa ngluputang tiang saking anake sane corah miwah kaon. Santukan boyaja makasami anake pracaya ring sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

3Nanging Ida Sang Panembahan maraga satia tuu. Ida pacang nguatang semeton saha ngluputang semeton saking I Jaat.

4Malantaran sih pasuecan Ida Sang Panembahan, tiang marasa andel ring semeton. Tiang pracaya mungguing semeton sampun nglaksanayang tur pacang nglaksanayang paindikan sane sampun tuturang tiang ring semeton.

5Dumadak Ida Sang Panembahan nuntun kayun semetone buat tresna bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, samaliha nuntun kayun semetone sajeroning kapagehan, paican Ida Sang Kristus.

Indik

6Inggih parasemeton, sajeroning parab Ida Sang Hyang Yesus Kristus tiang miteketin semeton; dohangja ragan semetone saking anake sane mayus, sane tan ninutin pitutur-pitutur sane sampun rauhang tiang ring ipun.

7Semeton sampun pada tatas uning, mungguing semeton patut malaksana sakadi tiang. Tiang nenten pisan mayus, rikala tiang wenten sareng-sareng ring semeton.

8Sakancan pitulungan sane tampi tiang, makasami taur tiang. Samaliha tiang tuyuh pisan makarya; rahina wengi tiang tansah makarya, mangdane tiang tan makewehin sapasira jua ring pantaran semetone.

9Tiang makarya kadi asapunika, boyaja ulihan tiang tan maderbe wewenang buat nunas pitulungan ring semeton, nanging tiang malaksana kadi asapunika, mangda punika dados tetuladan, sane patut tinutin semeton.

10Rikala tiang wenten ring pantaran semetone, tiang sampun miteketin semeton kadi asapuniki: “Sapasiraja sane tan kayun makarya, sampunang majengan!”

11Indike punika rauhang tiang ring semeton, santukan tiang miragi, mungguing wenten anak ring pantaran semetone sane mayus, sane tan nyak makarya, nanging wantah ngaduk-aduk pakaryan anak lianan.

12Sajeroning parab Ida Sang Hyang Yesus Kristus, tiang miteketin miwah nglemekin anake kadi asapunika; ipun patut nabdabang uripipune mangda becik samaliha anteng ngulati pangupajiwanipune suang-suang.

13Nanging parasemeton, sampunangja semeton waneh mapakardi ayu.

14Yening wenten sinalih tunggil saking pantaran semetone sane tan nyak ninutin pitutur sane rauhang tiang ring semeton puniki, pingetinja ipun tur sampunangja magubugan sareng ipun, mangdane ipun kantos kimud.

15Nanging sampunang pisan semeton masatru ring ipun, nanging patutipun semeton nglemekin ipun, sakadi anak sane masemeton.

Pamup

16Dumadak Ida Sang Panembahan sane maraga wit sutrepti rahayu, tansah maicayang sutrepti rahayu ring semeton sajeroning saluiring paindikan. Ida Sang Panembahan nyarengin semeton sinamian.

17Tiang nyurat puniki antuk liman tiange niri: Pangayu bagia saking Paulus. Sakancan surat tiange cirinin tiang kadi asapuniki, sapuniki tampak liman tiange!

18Sih pasuecan Ida Sang Hyang Yesus Kristus nyarengin semeton sinamian.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (2 Tesalonika 3):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  2 Tesalonika 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran