Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 1 >> 

Pamah

1Surat uli tiang, Paulus ane dadi utusan Ida Sang Kristus Yesus, manut pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ane kutus midartayang idup ane kajanjiang sajeroning patunggilan iragane teken Ida Sang Kristus Yesus.

2Katiba teken Timotius, pianak tiange ane sayang: Tiang mapinunas teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Aji muah Ida Sang Kristus Yesus, Panembahan iragane, apang Ida maicayang sih pasueca, panugrahan muah sutrepti rahayu teken cening.

Atur

3Tiang ngaturang panyuksma teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, ane ayahin tiang maduluran keneh ane ening, buka ane kalaksanayang baan paraleluur tiange. Lemah peteng, sabilang tiang inget teken cening di sajeroning pangastawan tiange, tiang ngaturang panyuksma teken Ida.

4Tiang inget teken yeh paningalan ceninge, tur tiang edot pesan lakar katemu teken cening, apanga tiang prasida liang.

5Tiang inget teken kapracayan ceninge ane jujur, ane patuh buka kapracayan dadong ceninge, Lois muah memen ceninge Eunike. Tiang cager mungguing kapracayan ceninge masih patuh buka keto.

6Ento krananne tiang matinget cening, apang cening tansah miara paican Ida Sang Hyang Widi Wasa ane kapaica teken cening, dugas tiange ngungkulang lima di duur sirah ceninge.

7Sawireh Ida Sang Roh, ane suba kapaicayang teken iraga baan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tusingja ngranayang iraga takut, nanging sujatinne Roh Idane ngebekin iraga baan kakuatan, kapitresnan muah pangeret budi.

8Edaja cening kimud buat nyaksiang Ida Sang Panembahan; edaja masih kimud malarapan tiang, ane kapangkeng ulihan tiang midartayang Ida. Nanging tegenja duman ceninge sajeroning kasangsaran malarapan nartayang Orta Rahayune, sawireh Ida Sang Hyang Widi Wasa suba mapaica kakuatan teken cening buat nandangin kasangsarane ento.

9Ida suba ngrahayuang iraga muah suba ngesengin iraga dadi kaulan Idane, tusingja ulihan laksanan iragane, nanging ulihan pakarsan muah sih pasuecan Idane. Ida suba ngicen iraga sih pasueca malantaran Ida Sang Kristus Yesus satonden pangawit gumine,

10nanging ane jani sih pasuecan Idane suba kasinahang teken iraga malantaran rauh Ida Sang Juru Rahayun iragane, Ida Sang Kristus Yesus. Ida suba ngaonang kakuasan patine muah malantaran Orta Rahayune Ida suba nyinahang idup ane langgeng.

11Ida Sang Hyang Widi Wasa suba nyelik tiang dadi utusan muah guru, buat midartayang Orta Rahayune,

12tur malarapan ento tiang nandangin saluiring sangsarane ene. Nanging tiang tetep pracaya, sawireh tiang nawang nyen ane andelang tiang, tur tiang pracaya, mungguing Ida kuasa miara paica ane suba pisarayang Ida teken tiang kanti dina pangrauh Ida Sang Panembahan.

13Agemja paurukan sujati ane suba urukang tiang teken cening, pinaka tetuladan ane patut tinutin cening muah pagehangja dewek ceninge sajeroning kapracayan muah kapitresnan iragane, sajeroning patunggilan teken Ida Sang Kristus Yesus.

14Piaraja paundukan-paundukan ane melah ane suba kapisarayang teken cening, malantaran kakuasan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, ane malingga sajeroning iraga.

15Cening suba nawang, mungguing makejang anake ane di wewengkon Asia suba ngalahin tiang, keto masih Pigelus muah Hermogenes.

16Dumadak Ida Sang Panembahan maicayang sih pasueca teken kulawargan Onesiporuse, sawireh ping kuda-kuda ia suba nglipurang tiang. Ia tuara kimud, yadiastun tiang kapangkeng,

17nanging uli mara ia teked di kota Roma ia terus ngalih tiang, kanti ia katemu teken tiang.

18Tiang mapinunas apang Ida Sang Panembahan nglugrain ia sih pasueca uli Ida Sang Panembahan, dipanemayan rauh Idane. Cening suba pada pedas nawang, unduknyane suba liu nulungin tiang di kota Epesus.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (2 Timotius 1):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  2 Timotius 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel