Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Amsal 25 >> 

Lantu

1Puniki malih lanturan pitutur Ida Sang Prabu Salomo, sane kasuratang antuk prakanggen Ida Sang Prabu Hiskia ratune ring Yehuda, sapuniki:

2Iraga ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran paundukan ane pingitang Ida. Iraga ngluihang pararatune malantaran paundukan ane terangang ida.

3Cening tusing nyidayang nawang ane kapakayunin baan ida sang prabu. Pakayunan idane nglangkungin pepineh iragane, waluya buka tegeh akasane wiadin buka dalem samudrane.

4Pesuangja loyange uli sig perake, ditu pandene lakar nyidayang ngae barang ane melah.

5Gediangja parapanasehat ane jaat uli sig ida sang prabune, sinah pamrentahan idane lakar kabinawa baan kapatutan.

6Yening tangkil di ajeng ida sang prabu, edaja cening nagih maduegin ida muah mapi-mapi dadi anak ane penting.

7Melahan cening kapangandikayang negak di tongose ane baduuran, bandingang teken cening kapangandikayang nyerahang tegak ceninge teken anak ane luihan teken cening.

8Edaja cening gangsaran tindak ka pangadilan, buat nguningayang paundukan ane tingalin cening. Yen sasubane ento laut ada saksi ane muktiang pelih ceninge, apake ane lakar laksanayang cening?

9Yen cening ngajak pisagan ceninge pada melenan pepineh, simpenja paundukane ento di pantaran ceninge ajak dadua, tur eda ngedengang paundukan ane pingit.

10Yening tusing keto, makejang anake lakar nawang mungguing cening tusing bisa ngisi raos, tur cening tusing lakar nyidayang ngilidang kimud.

11Pepinehe ane melah baan mesuang, waluya buka ukir-ukiran mase ane kadeketang sig perake.

12Panglemek anake ane suba mapangalaman marep teken anak ane nyak madingehang, ento majian bandingang teken bungkung mas wiadin sesocan sarwa mule ane malakar aji mas ane paling melaha.

13Utusan ane satia ngranayang dayuh pepineh anake ane ngutus ia, waluya buka yehe ane dingin dikalaning panes masan manyine.

14Anak ane majanji makidihang barang, nanging tusing taen ngisinin janjinnyane, waluya buka gulem muah angine ane tuara misi ujan.

15Panglemes ane sabar nyidayang ngalahang musuh ane paling sitenge, muah nyidayang nglemperang pakayun pamrentahe.

16Edaja cening naar madu lebihan teken ane perluang cening, yen bes lebihan bisa ngranayang cening ngutah.

17Edaja bes pepes nelokin pisagan ceninge, bisa masih cening ngranayang ia uon, lantas ia dadi gedeg teken cening.

18Dedalihan ane palsu waluya buka pedang, pentong wiadin panah ane lanying ane ngamatiang.

19Nyagerang anak ane tusing nyandang gugu dimasane kapelek waluya buka ngutgut aji gigi ane pawah wiadin majalan aji batis rumpuh.

20Makidung pabuat anake ane kaduhkitan waluya buka nyuang panganggonnyane dimasan dingine, wiadin buka mebehang uyah sig tatunnyane.

21Yening musuh ceninge seduk, baang ia madaar, yen ia bedak baang ia yeh inem.

22Cening lakar ngranayang ia buka borbor baan kimud tur Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar mikolihin cening.

23Pisunane ento sinah ngranayang pedih buka angine ane teka uli kaja pasti ngaba ujan.

24Melahan nongos di raab umahe, bandingang teken nongos di umahe abesik ngajak somah ane crewet.

25Isinne pesan, ningeh orta ane melah uli gumi ane joh, waluya buka yeh ineme ane dingin dikalane cening kapanesan muah bedak.

26Anak ane patut ane nyerahang dewekne teken anak ane jaat, mapatinget cening unduk yeh klebutan ane putek wiadin semere ane nglengehin.

27Madaar madu bes liu ento tuara melah pabuat cening, keto masih yen cening loba teken pujian.

28Yening cening tusing nyidayang nangges gedeg basang ceninge, cening tusing ngelah pepineh, waluya buka kotane ane tusing matembok panyengker, aluh baan ngebug.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Amsal 25 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran