Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ayub 6 >> 

1Dane Ayub tumuli masaur, kadi asapuniki: “Yening kamewehan miwah kaduhkitan tiange katimbang antuk dacin,

2(6:1)

3ipun jaga abotan yen imbangang ring biase ring pasisi. Duaning punika semeton sampunang tengkejut mireng baos tiange sane ngawag-awag.

4Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa nebek tiang antuk panah, tur racun Idane ngliab dewek tiange makaukud. Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyejerang pidukan Idane marep ring tiang.

5Keledaene prasida lega yening ipun neda padang, tur bantenge prasida degeng rikalaning ipun neda sumi.

6Nanging sapasirake mrasidayang nunas ajengan sane tan parasa miwah tan patasik? Sapunapike rasan putih taluhe?

7Tiang nenten maderbe manah nunas ajengan sane kadi asapunika, tur saananing sane tunas tiang, punika ngawinang tiang gelem.

8Napi awinannya Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten nagingin pinunas tiange? Napi awinannya Ida nenten nyaurin pangastawan tiange?

9Menawita Ida wantah mapakayun nglanturang pamargi tur mademang tiang.

10Yening tiang uning ring Ida mapakayun kadi asapunika, sinah tiang liang jibrag-jibrag, yadiastun amunapija raat sakit tiange. Tiang uning, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa punika maraga suci. Tiang nenten naenin tempal ring pituduh-pituduh Idane.

11Amunapike kakuatan tiange, mangda tiang prasida kantun urip? Napi gunanipun tiang kantun urip yening tiang nenten maderbe pangajap-ajap?

12Punapike tiang puniki malakar batu? Punapike dewek tiange puniki temaga?

13Tiang sampun nenten kantun maderbe kakuatan buat ngrahayuang dewek tiange, tur tan wenten malih genah tiange jaga nunas tulung.

14Sajeroning kamewehan sane sakadi puniki, tiang perlu pisan ring sawitra-sawitra sane satia tuon, punapike tiang sampun nilar Ida Sang Hyang Widi Wasa, punapi nenten.

15Nanging semeton, sawitra-sawitran tiange puniki, semeton ngapus tiang tan bina sakadi tukade sane tuh rikalaning nenten wenten sabeh.

16Tukade kempel antuk salju miwah es.

17Nanging rikala katempuh antuk panes, salju miwah ese punika pada buyar, tur dasar tukade punika nyat tur tuh.

18Parapangalune pada paling ngrereh toya, ipun ngumbara tur padem ring tegal melakange.

19Parapangalune saking Seba miwah Tema taler ngulati toya.

20Nanging pangajap-ajap ipune telas ring sisin tukade tuh.

21Semeton tan bina sakadi tukade punika pabuat tiang, rikala semeton ngaksi kawentenan tiange, semeton raris ajerih tur ngedohang raga.

22Punapike tiang sampun naen ngidih ring semeton, mangda semeton ngicen tiang paica, wiadin tiang nagih suap saking anak lian.

23Wiadin nunas mangda tiang kaluputang saking meseh wiadin saking anak sane nyapa kadi aku.

24Inggih sane mangkin rarisang urukja tiang. Nikayang kiwangan tiange ring tiang, tiang jaga mendep tur jaga miragiang baos semetone.

25Baose sane jujur punika ngentegang manah, nanging semeton maosang sane tuara-tuara.

26Semeton mitaenang baos tiange punika waluya angin sane tan paisi. Nanging napi awinannya semeton nyaurin baos tiange sane nenten maderbe pangajap-ajap punika?

27Semeton mulang undi pabuat panjak sane ubuh, tur semeton nyugihang ragan semetone malantaran semeton ngaonang sawitran semetone sane pinih raket.

28Indayang nengneng muan tiange. Tiang nenten pisan mobab.

29Semeton sampun doh pisan mamargi. Wusanja ngamargiang paindikan sane nenten adil. Sampunangja semeton nyisipang tiang. Tiang madewek patut.

30Nanging semeton mitaenang tiang mobab. Semeton mitaenang tiang nenten mrasidayang minayang paindikan sane patut ring sane iwang.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ayub 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran