Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ayub 7 >> 

1Urip manusane ring jagate punika tan bina sakadi wadua balane sane sedek mayuda, samaliha tan bina sakadi buruhe sane makarya berat.

2Sakadi iparekan sane dot ring genah masayuban sane teduh, sakadi iburuh sane ngati-ati upahipune.

3Bulan-bulanan tiang nenten maderbe manah jaga urip, nyabran wengi tiang nandang duhkita.

4Rikala tiang mabahan jaga pules, dauhe punika rumasa mandeg. Awengi mepek tiang uyang ngati-ati galang kangin.

5Dewek tiange bekin uled, tur kakaput antuk koreng pabrengkeng, samaliha tatun-tatun tiange pada ngamedalang nanah.

6Tuuh tiange nglantur saha nenten maderbe pangajap-ajap, pamarginnyane becatan ring pamargin sekocin mesin jaite.

7Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, elingangja urip titiange puniki wantah akeplisan. Kaliangan titiange sampun wusan.

8Sane mangkin Palungguh IRatu nyingak titiang, nanging benjangan Palungguh IRatu nenten malih nyingakin titiang. Yening Palungguh IRatu ngrereh titiang, titiang sampun tan wenten.

9Tan bina sakadi ambune sane sayan nganipisang tur raris ical, kadi asapunika taler jadmane padem tur nenten pacang malih mawali. Ipun kalaliang antuk sakancan anake sane uning ring ipun.

10(7:9)

11Duaning punika titiang nenten jaga mendep. Titiang pedih miwah sakit ati, titiang patut mabaos.

12Napi awinannya Palungguh IRatu ngandikayang anak mangda nyaga titiang? Punapike pitaenang Palungguh IRatu titiang puniki naga sane ring segarane?

13Titiang mabahan tur mararian. Titiang ngulati kawarasan saking pinakit titiange.

14Nanging Palungguh IRatu nengkejutang titiang antuk ipian. Palungguh IRatu ngicen titiang wahyu miwah ipian sane kaon-kaon,

15kantos titiang marasa becikan titiang padem kapecik, imbangang ring titiang urip nandang duhkita.

16Titiang suksrah, titiang sampun wadih urip. Banggayang titiang iriki padewekan. Urip titiange sampun tan paguna.

17Punapike awinannya manusane punika kalintang penting pabuat Palungguh IRatu? Punapike awinannya Palungguh IRatu nglinguang saluiring pakardinipune?

18Nyabran semeng Palungguh IRatu nureksain ipun, tur nyabran menit Palungguh IRatu nguji ipun.

19Punapike Palungguh IRatu nenten wusan nglinguang titiang, mangda titiang polih sela jaga ngelekang paes titiang?

20Duh Ratu Sang Juru Jaga, punapike dosan titiange ngulgul Palungguh IRatu? Napi awinannya titiang anggen Palungguh IRatu sasaran? Punapike titiang puniki dados tanggungan sane kalintang berat pabuat Palungguh IRatu?

21Punapike Palungguh IRatu nenten mrasidayang ngampurayang dosan titiange? Punapike Palungguh IRatu nenten ledang ngampurayang pamargin titiange sane iwang? Titiang digelis jaga wenten ring bangbang setran titiange, tur titiang jaga ical yening Palungguh IRatu ngrereh titiang.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ayub 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran