Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Bilangan 12 >> 

Dane

1Dane Musa sampun ngambil rabi wong Kus adiri tur indike punika kacacad antuk Dane Miryam miwah Dane Harun.

2Sapuniki baos sang kalih: “Apake malantaran Musa dogen Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda? Tusingke Ida masabda masih malantaran iraga?” Ida Sang Hyang Widi Wasa mireng baos sang kalih punika.

3(Dane Musa punika anak sane ngalap kasor. Ngalap kasor danene lintangan ring sawatek jadmane sane wenten ring jagate puniki.)

4Tan dumade Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli masabda ring Dane Musa, Harun miwah Dane Miryam, sapuniki: “Ulun ngarsayang kita tangkil ajak telu ka Kemah Linggih Ulune.” Sang tiga tumuli tangkil irika.

5Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli tumurun sajeroning mega saha nyeleg ring lawang Kemahe, saha masabda sapuniki: “Ih Harun, Miryam.” Sang kalih tumuli ngarepang.

6Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda sapuniki: “Ane jani padingehangja apa ane lakar sabdayang Ulun. Yening di pantaran kitane ada nabi-nabi, Ulun nyinahang ragan Ulune teken ia malantaran wahyu, tur masabda teken ia sajeroning pangipian.

7Nanging yening Ulun masabda teken Musa parekan Ulune, tusingja buka keto. Ia suba baang Ulun tetegenan buat nuntun bangsa Israel druen Ulune.

8Sawireh keto Ulun masabda marep-arepan ngajak ia, pepolosan tur tusing makulit. Teja wedanan Uluneko masih suba tingalina. Kenken dadi kita teka bani nglawan ia?”

9Ida Sang Hyang Widi Wasa kalintang duka ring sang kalih tumuli Ida kesah saking irika.

10Rikala megane munggah saking duur Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, tan pararapan Dane Miryam, jeg keni pinakit lepra sane raat pisan. Kulit danene pramangkin dados putih sakadi kapase. Ritatkala Dane Harun nolih Dane Miryam, irika kacingak mungguing Dane Miryam sampun keni pinakit lepra.

11Dane raris mabaos ring Dane Musa, sapuniki: “Duh pamekele, sampunang pisan dosane puniki katiwakang ring tiang sareng kalih, duaning indike punika margiang tiang ulihan kanambetan tiange.

12Sampunangja banggayanga ipun sakadi rarene sane padem ring tengah basang memenipune, sane wau lekad sampun makire berek.”

13Irika Dane Musa tumuli jerit-jerit nunas ica ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: “Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, ledang Palungguh IRatu mapaica kawarasan ring ipun.”

14Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli masabda sapuniki: “Yen upama ia kakecuhin muanne baan bapanne, singke ia patut nandang kanistan pitung dina makelonne? Sawireh keto depang ia di jaban pakemahane pitung dina makelonne. Sasubane keto mara ia buin dadi masuk.”

15Duaning punika Dane Miryam tumuli kamedalang saking pakemahane pitung rahina suenipun, tur sakantun Dane Miryam ring jaban pakemahan punika, bangsa Israel nenten magingsir saking genahe punika.

16Wusan punika bangsa Israele raris kesah saking Haserot, tumuli ngwangun pakemahannyane ring tegal melakang Parane.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Bilangan 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran