Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Bilangan 13 >> 

Indik

1Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring Dane Musa, sapuniki:

2“Pilihja pamimpin adiri uli asing-asing suku bangsane ane roras ento, tur tunden ia dadi mata-mata buat nyelehin tanah Kanaane, ane lakar paicayang Ulun teken bangsa Israel.”

3Dane Musa raris ngamargiang titah Ida Sang Hyang Widi Wasa punika, tur saking tegal melakang Parane dane raris ngutus pamimpin-pamimpin sane inucap ring sor puniki: SUKU PAMIMPIN Ruben Samua okan Dane Sakur, Simeon Sapat okan Dane Hori, Yehuda Kaleb okan Dane Yepune, Isakar Yigal okan Dane Yusup, Epraim Hosea okan Dane Nun, Benyamin Palti okan Dane Rapu, Sebulon Gadiel okan Dane Sodi, Manase Gadi okan Dane Susi, Dan Amiel okan Dane Gemali, Aser Setur okan Dane Mikael, Naptali Nahbi okan Dane Wopsi, Gad Guel okan Dane Maki,

4(13:3)

5(13:3)

6(13:3)

7(13:3)

8(13:3)

9(13:3)

10(13:3)

11(13:3)

12(13:3)

13(13:3)

14(13:3)

15(13:3)

16Punika makasami mata-mata sane kutus antuk Dane Musa buat nyelehin jagate punika. Dane Hosea, okan Dane Nun raris kagentosin pesengannyane antuk Dane Musa dados: Yosua.

17Rikala Dane Musa ngutus dane sareng roras punika Dane Musa mapiteket sapuniki: “Rarisang semeton mamargi ngalerang, ngungsi ka tanah Negeb, tur saking irika raris ka pagunungan.

18Selehinja kawentenan tanahe punika, akuda akeh jadmannyane miwah amunapi kakuatanipune.

19Becikang nureksain, punapike jagate punika becik punapi nenten? Samaliha punapike rakyatnyane magenah ring desa-desa sane nenten mabenteng, punapi ring kota-kota sane mabenteng.

20Tureksain taler indik kawentenan tanahipune, punapike gemuh tur akeh pepayonan sane wenten irika? Samaliha sampunang ajerih, tur baktaja mriki woh-wohan sane wenten irika akidik.” (Daweg punika ngawitin sampun masan ngalap anggur.)

21Irika anake sareng roras punika tumuli mamargi ngalerang tur nureksain jagate punika, ngawit saking tegal melakang Sine sane bedelod, raris ngungsi ka kota Rehob sane nampek ring margine ka Hamat sane baler.

22Pinih riin dane ngungsi ka tanah Negeb, raris rauh ring kota Hebron ring genah watek wong Ahiman, Sesai miwah Talmaine katurunan wong Enak, bangsa sane pawakannyane sakadi raksasa. (Kota Hebron punika kawangun pitung taun riinan ring kota Soan sane ring Mesir.)

23Dane sareng roras raris rauh ring Lebak Eskol. Irika dane sareng sami ngetep carang anggur sane kalintang sarat madaging woh, kantos anggur punika kategen sareng kalih. Sajaba punika dane taler makta woh delima miwah woh aa makadados gapgapan.

24(Genahe punika kawastanin Lebak Eskol, santukan irika wong Israel ngetep woh anggur aijeng.)

25Sasampune petang dasa rahina suenipun nyelehin jagate punika, mata-matane punika tumuli mawali.

26Dane raris nguningayang ring Dane Musa, Harun miwah ring pasamuan Israele makasami sane sedekan mapunduh ring Kades, ring tegal melakang Parane. Mata-matane punika nuturang sakancan paindikan sane sampun panggihin dane. Woh-wohan sane bakta dane taler edengang dane ring bangsa Israele.

27Dane sareng roras matur ring Dane Musa sapuniki: “Tiang sampun ngilehin jagate irika, tur panggihin tiang jagate irika gemuh landuh, samaliha puniki woh-wohan akidik sane bakta tiang saking irika.

28Nanging jadmane sane magenah ring jagate irika siteng-siteng pisan. Kota-kotanipune ageng-ageng, tur kasengker antuk tembok sane kukuh. Sajaba punika tiang manggihin jadma katurunan wong Enak irika.

29Ring tanah Negeb kagenahin antuk wong Amalek, ring pagunungan antuk wong Het, wong Yebus miwah wong Amori. Nampek ring Segara Tengahe miwah ring sapanjang Tukad Yordane, kagenahin antuk wong Kanaan.”

30Nanging Dane Kaleb tumuli negdegang pepineh anake sane pada pakrimik ring Dane Musa. Sapuniki pangandikan Dane Kaleb: “Sane mangkin iraga patut ngebug tur ngaug jagate punika, santukan dangan antuk iraga ngaonang ipun.”

31Nanging anake sane nyarengin Dane Kaleb dados mata-mata punika raris pada mabaos sapuniki: “Sampunang sapunika. Iraga nenten jaga kuat buat ngebug ipun. Jadmane sane wenten irika sitengan ring iraga.”

32Irika paramata-mata punika nutur-nuturang orti sane bobab ring pantaran wong Israele, indik jagat sane sampun selehin dane punika. Sapuniki baos danene: “Pamupon tanahe irika nentenja akeh, pabuat jadmane irika kewanten nentenja cukup. Pawakan jadmane sane panggihin tiang irika ganggas-ganggas.

33Samaliha tiang taler manggihin jadma sane pawakannyane sakadi raksasa inggih punika katurunan wong Enak. Yen bandingang tiang, rumasa dewek tiange tan bina sakadi balang tur ipun pasti taler nganggep tiang kadi asapunika.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Bilangan 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran