Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Bilangan 20 >> 

Bangs

1Ring sasih sane kaping pisan bangsa Israele rauh ring tegal melakang Sin tur ngwangun pakemahan ring Kades. Irika Dane Miryam seda tur kapendem.

2Ring genahnyane ngwangun kemah punika nenten wenten toya, punika awinanipun wong Israele pada rauh mapunduh ring ajeng Dane Musa miwah Dane Harun,

3sinambi ngrengkeng sapuniki: “Ambate becikipun yening tiang sareng sami puniki sampun padem ring ajeng Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, sinarengan ring nyama-nyamaan tiange tunggal bangsa.

4Napike awinanipun semeton ngajak tiang sareng sami ka tegal melakange puniki? Punapike mangda tiang padem sinarengan ring ingon-ingon tiange?

5Napi gunanipun semeton ngajak tiang sareng sami makaon saking Mesir, raris ngajak tiang ka genahe sane sangsara puniki, sane nenten dados tandurin punapa-punapi. Iriki nenten wenten gandum, tan wenten wit aa, tan wenten anggur, miwah nenten wenten delima. Kadi rasa toya inem kewanten nenten wenten.”

6Dane Musa miwah Dane Harun tumuli ngedohang raga saking anake akeh punika, raris ngadeg tan doh saking lawang Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa. Irika sang kalih sumuyud, tur caya kaluihan Ida Sang Hyang Widi Wasa nyunarin dane sareng kalih.

7Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda ring Dane Musa, sapuniki:

8“Jemakja tungkede ane di arepan Peti Prajanjiane ento, suba keto laut kita ngajak Harun munduhang rakyate makejang. Di arepan rakyate ajaka makejang ento kita patut ngraos teken batu kaange ane ada ditu. Ditu lakar ada yeh ngecor uli batune ento. Aketo carane kita lakar mesuang yeh uli di batu kaange, apanga rakyate muah ingon-ingonnyane maan nginem yeh.”

9Dane Musa tumuli ngambil tetekene punika, manut sakadi titah Ida Sang Hyang Widi Wasa.

10Dane Musa miwah Dane Harun tumuli munduhang rakyate makasami ring arepan batu kaange punika. Sasampune punika, Dane Musa tumuli ngandika sapuniki: “Inggih semeton parapembrontak, sane mangkin indayang pirengang! Punapike tiang patut ngamedalang toya saking batu kaange puniki pabuat semeton?”

11Sasampune punika Dane Musa tumuli ngambil tetekene punika sarwi kalempagang kantos ping kalih ring batu kaange punika. Irika raris wenten toya ngecor tur membah, kantos jadmane makasami miwah ingon-ingonnyane pada nginem toya.

12Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli nglemekin Dane Musa miwah Dane Harun sapuniki: “Sawireh kita ajak dadua kuangan pracaya teken Ulun, buat nyinahang kakuasan Ulune ane suci di arepan bangsa Israele, ento krana kita tusing lakar nuntun bangsane ene ka gumine ane suba janjiang Ulun teken ia ajaka makejang.”

13Indike punika mamargi ring Meriba. Irika wong Israele pada ngrengkeng pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur irika taler Ida Sang Hyang Widi Wasa nyinahang kasucian Idane ring bangsane punika.

Sang

14Saking Kades Dane Musa ngutus anak tangkil ring sang prabu ring Edom, saha kadulurin atur sapuniki: “Puniki piuning saking suku-suku Israel sane tunggal purusa ring palungguh iratu. Palungguh iratu wikan ring kamewehan sane nibenin titiang.

15Leluur titiange pecak ka Mesir, tur irika titiang magumana makudang-kudang taun suenipun. Irika leluur titiange miwah titiang kala-ala antuk bangsa Mesire,

16tur titiang tumuli nunas ica katulung-tulung ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida mirengang pinunas ican titiange tur Ida raris ngutus malaekat Idane buat nuntun titiang sareng sami makaon saking Mesir. Sane mangkin titiang sampun rauh ring Kades, inggih punika ring satunggaling desa, ring tepi siring wewidangan druene.

17Pinunas titiange dumadak palungguh iratu ledang nglugrain titiang nglintang ring jagat druene. Titiang miwah ingon-ingon titiange nentenja jaga simpang-simpang saking margine ageng, wiadin jaga ngranjing ring pategalan miwah pabianan anggur druene. Titiang nenten nunas toya ring semer-semer druene. Titiang sareng sami wantah jaga mamargi ring margine sane ageng kewanten, kantos titiang medal saking wewidangan druene.”

18Nanging pasaur wong Edome sapuniki: “Tiang nenten lila yening jerone nglintang ring wewidangan tiange. Yening jerone mamaksa, tiang jaga medal ngebug jerone.”

19Wong Israele malih mabaos, sapuniki: “Titiang jagi wantah mamargi ring margine sane ageng kewanten, yen pet wenten ring pantaran titiange wiadin ingon-ingon titiange sane nginem toya druene, punika jaga taur titiang. Titiang wantah mamanah nglintang kewanten.”

20Pasaur wong Edome sapuniki: “Nenten pisan dados!” Wong Edome tumuli medal kasarengin wadua bala sane sura dira, sayaga buat ngebug wong Israele.

21Santukan wong Edome nenten nglugrain wong Israele nglintang ring wewidangannyane, kenginan wong Israele raris mamargi tur ngrereh margi sane lianan.

Dane

22Bangsa Israele makasami raris kesah saking Kades, tumuli rauh ring Gunung Hor,

23ring tepi siring jagat Edome. Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring Dane Musa miwah Dane Harun, sapuniki:

24“Harun tusing lakar ngentap gumine ane suba janjiang Ulun teken bangsa Israele. Ia lakar mati, sawireh kita ajak dadua suba tempal teken titah Ulune di Meriba.

25Ajakja Harun muah pianakne Eleasar menek ka Gunung Hor.

26Ditu kita patut ngembus busana kapanditan Harune, laut salukang sig Eleasare. Harun lakar mati.”

27Dane Musa tumuli nglaksanayang sapatitah Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane Musa, Harun miwah Eleasar raris munggah ka Gunung Hor, kakantenang antuk rakyate makasami.

28Irika Dane Musa tumuli nglukar busana kapanditan Dane Harun, tur karangsukang ring Dane Eleasar. Irika ring pucak gununge punika Dane Harun seda, tur Dane Musa miwah Dane Eleasar tumuli mawali tedun saking genahe punika.

29Rakyate makasami pada miragi, mungguing Dane Harun sampun seda. Irika ipun sareng sami pada kaliput antuk kaduhkitan tigang dasa rahina suenipun.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Bilangan 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran