Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Bilangan 6 >> 

Pidab

1Ida Sang Hyang Widi Wasa nitahang ring Dane Musa,

2mangda dane ngrauhang ring bangsa Israele pidabdab sane ring sor puniki. Inggih punika asing-asing anak lanang wiadin istri sane masesangi jaga ngaturang dewek dados anak nasir ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa,

3ipun patut mabrata marep ring toya anggur miwah bir, ipun tan dados nginum inuman sane malakar antuk buah anggur, tur nenten dados nunas woh anggur wiadin kismis.

4Sakantun ipun dados anak nasir, ipun nenten dados nunas sane kawitnyane saking woh anggur. Batun anggur wiadin kulitnyane taler nenten dados tunas ipun.

5Sakantun ipune dados anak nasir, ipun nenten dados makuris wiadin macukur. Ipun kantun kasengker antuk sesanginipune, kantos puput masanipune ngaturang sikian ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sajeroning masane punika, bok miwah jenggotipune patut kabanggayang tumbuh.

6Bokipune punika makadados cihna mungguing ipun ngaturang sikian ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Punika awinane ipun nenten dados ngletehin dewek. Ipun nenten dados nganampekin sawa, yadiastu sawa punika sawan bapanipune, memenipune wiadin sawan nyamanipune.

7(6:6)

8Sakantun ipun dados anak nasir ipun dados anak sane kanehang pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa.

9Yening satunggaling anak nasir keni leteh malantaran ipun wenten ring samping anak sane padem nadak, ipun patut nyantosang pitung rahina suenipun. Sasampune punika ipun patut nyukur bok miwah jenggotipune, wusan punika ipun kawastanin bresih manut sopacaraning agama.

10Ring rahinane sane kaping kutus, ipun patut ngaturang paksi dara wiadin kukur kekalih ring sang pandita, ring gapuran Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa.

11Paksi sane asiki patut katurang antuk sang pandita makadados aturan panyupat dosa, tur sane malih asiki makadados aturan maborbor buat ngicalang leteh anake sane sampun ngusud sawa punika. Ring rahinane punika ugi ipun patut ngawitin malih nyuciang bokipune,

12tur ipun ngawitin malih sesanginnyane indik ngaturang dewek ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kawentenanipune dados anak nasir sane sampun langkung punika nenten ketang malih, santukan bokipune sane sampun kasuciang punika sampun leteh. Ipun patut ngaturang panak biri-biri sane matuuh ataun, makadados panaur letehnyane.

13Yening sesanginipune dados anak nasir sampun puput, ipun patut ngwentenang upacara. Ipun patut rauh ring gapuran Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa,

14tur ngaturang wewalungan sane tan paceda tigang ukud ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika: panak biri-biri muani sane matuuh ataun aukud, makadados aturan maborbor, biri-biri lua sane matuuh ataun aukud makadados aturan panyupat dosa, miwah biri-biri muani aukud makadados aturan karahayuan.

15Ipun taler patut ngaturang roti sane tan paragi akranjang, inggih punika roti bunter sane kakardi antuk tepung sane madaging minyak saitun. Sajawining punika, ipun taler patut ngaturang gandum miwah toya anggur.

16Sang pandita patut ngaturang punika makasami ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa tur ngaturang aturan panyupat dosa miwah aturan maborbor.

17Sinarengan ring rotine akranjang punika, ipun patut ngaturang biri-biri muani punika ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, makadados aturan karahayuan. Kadi asapunika taler aturan gandum miwah anggur, punika patut katurang ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

18Irika ring gapuran Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa punika, anake sane dados nasir patut nyukur bokipune, tur kapulang ring geni sane wenten ring pamorboran aturan karahayuannyane punika.

19Rikala paan biri-birine muani sane malablab punika sampun rateng, sang pandita patut ngambil paan biri-birine sane ring arep punika, tur kagenahang ring liman anake sane dados anak nasir punika, saha kadagingin roti bunter asiki miwah sanganan asiki, sane saking kranjangipune.

20Sapanglanturipun sang pandita patut ngaturang rayunan, makadados aturan sane istimewa pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa. Aturan rayunane punika makadados aturan sane suci buat sang pandita, buat dados wewehan tangkah miwah buntut biri-birine muani. Yen manut pidabdab, tangkah miwah buntut biri-birine muani punika mula dados pikolih sang pandita. Sasampune punika wau anake sane dados anak nasir punika dados nginum toya anggur.

21Kadi asapunika pidabdab ngeniang indik anake sane dados anak nasir. Nanging yening anake sane dados anak nasir punika masesangi jaga ngaturang aturannyane langkungan ring aturane sane sampun kapastiang manut sesanginnyane, ipun patut naur sategepipun aturan sane sampun janjiang ipun punika.

Merta

22Ida Sang Hyang Widi Wasa mapituduh ring Dane Musa,

23mangda dane ngrauhang ring Dane Harun miwah oka-okan danene, mangda dane nguncarang kruna-krunane sane inucap ring sor puniki, rikalaning dane ngamertanin bangsa Israele:

24“Dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa ngamertanin tur matiningin parasemeton sareng sinamian.

25Dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa asung lugraha miwah sih sueca ring parasemeton sareng sinamian.

26Dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa nresnain semeton tur mapaica sutrepti ring parasemeton sareng sinamian.”

27Ida Sang Hyang Widi Wasa nglanturang masabda kadi asapuniki: “Yening ia ngucapang parab Ulune buat dadi merta marep teken bangsa Israele, Ulun lakar ngamertanin ia ajaka makejang.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Bilangan 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran