Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Daniel 12 >> 

Pamup

1Sang malaekat sane mabusana kain lenen tumuli ngandika sapuniki: “Kala ditu malaekate ane luih nah ento Dane Mikael ane nyaga bangsan kitane lakar ngenah nyalantara. Sasubane ento lakar ada masa kakewehan, nah ento masa ane paling keweha sasukat ada bangsa-bangsa. Yen masane ento suba teka, bangsan kitane ane adane mungguh di cakepan Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar pada rahayu.

2Liu uli di pantarannyane ane suba mati-mati lakar buin idup. Ada makudang-kudang ane lakar muponin idup langgeng, tur ada abagian ane lakar nampi kanistan ane langgeng.

3Parapamimpinne ane wicaksana lakar masunaran buka cayan langite. Buina anake ane nguruk anake liu buat nglaksanayang ane patut, ia lakar masunaran salawas-lawasne buka bintang-bintange.”

4Dane malih ngandika ring tiang sapuniki: “Nah ane jani, Daniel, tutupja cakepane ento tur isininja segel kanti neked kapamragat gumine. Dimasane jani liu anake lakar matuglig mapakibeh apang ia nawang unduk ane lakar teka ento.”

5Sasampune punika tiang raris manggihin wenten anak sareng kalih ngadeg ring sisin tukade. Sane asiki ring sisin tukade drikian tur sane malih asiki ring sisinnyane sane drikaan.

6Salah tunggal saking pantarannyane mataken ring malaekat sane ngadeg ring tukade sapuniki: “Malih pidanke indike sane ngangobin puniki pacang puput?”

7Sang malaekat tumuli ngangkat tangan danene makakalih ka langite tur masumpah sajeroning parab Ida Sang Hyang Widi Wasa sane maraga langgeng. Sapuniki pangandikan sang malaekat: “Buin telung tiban tengah. Yen kasangsaran parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa suba pragat, unduke ento makejang lakar suba kasidan.”

8Tiang miragi pangandikan sang malaekat punika, nanging tiang nenten ngresep tegesnyane. Duaning punika, tiang raris mataken sapuniki: “Nanging duh ratu sapunapi jaga pamuput indike punika makasami?”

9Sang malaekat tumuli ngandika kadi asapuniki: “Daniel, ane jani kita patut magedi, sawireh sabdane ene patut kapingitang tur kengkebang kanti pamragat gumine ento teka.

10Liu anake lakar kasuciang. Anake ane jaat tusing lakar nyidayang ngresep, nanging ia lakar terus malaksana jaat. Tuah anake ane wicaksana dogen ane lakar ngresep.

11Uli dimasan aturane sadina-dina ento kasuudang, nah ento ngawit uli dimasan unduke ane nyenebin ento, 1.290 dina lakar makelonne.

12Bagia anake ane enu satia kanti 1.335 dina makelonne.

13Nah kita, Daniel, satiaja kita kanti kapanyuud. Kita lakar mati, nanging kita lakar buin nampi upah kitane dipamragat gumine.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Daniel 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran