Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 1 >> 

Panga

1Surat puniki saking tiang Paulus, sane malantaran pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, dados utusan Ida Sang Kristus Yesus, katur ring parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane wenten ring kota Epesus, sane satia tuon ring Ida Sang Kristus Yesus.

2Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ajin iraga miwah Ida Sang Hyang Yesus Kristus nyuecanin semeton sareng sami antuk sih pasueca miwah dame.

Kasug

3Inggih parasemeton, ngiring iraga ngaturang puji suksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ajin Ida Sang Kristus Yesus, Panembahan iragane. Santukan Ida sampun ngamertanin iraga maduluran maicayang ring iraga saluiring panugrahan malantaran patunggilan iragane sajeroning Ida Sang Kristus Yesus.

4Sadurung Ida ngardi jagate puniki Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyelik iraga dados druen Idane sajeroning Ida Sang Kristus, mangdane iraga prasida suci nirmala ring ayun Idane. Malantaran saking sih pasuecan Idane,

5satinut ring pakarsan miwah sih kapiolasan Idane, Ida sampun nadosang iraga paraputran Idane, sajeroning Ida Sang Kristus Yesus.

6Ngiringja iraga ngaturang puji ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, uli krana sih pasuecan Idane sane luih samaliha uli krana waranugraha, sane kapaicayang ring iraga sajeroning Putran Idane sane kinasih.

7Santukan malantaran sedan Ida Sang Kristus, iraga sampun kabebasang, inggih punika sakancan dosan iragane kampurayang. Ambate ageng sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa,

8sane kapaicayang ring iraga kantos maliah. Ring sajeroning kawicaksanan miwah kaweruh Idane,

9Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nglaksanayang pakarsan Idane. Ida nyinahang rencanan Idane sane pingit ring iraga, sane sampun kapastiang jaga kategepang sajeroning Ida Sang Kristus.

10Rencanan Idane sane jaga kategepang rikala sampun rauh panemayannya, inggih punika, Ida jaga nadosang asiki saluiring gumatap-gumitip, sane wenten ring suarga miwah sane wenten ring jagate sajeroning Ida Sang Kristus, sane pinaka dados Ulunnyane.

11Saluiring paindikan sane wenten sampun kakardi tur karencanayang miwah kapastiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tur malantaran pakarsan Idane, manut sane sampun kapastiang saking pangawit jagate, Ida sampun milih iraga dados kaulan Idane sane katunggilang sajeroning Ida Sang Kristus.

12Duaning asapunika, ngiringja iraga sane pinih pangawit ngajap-ajap Ida Sang Kristus, muji kaluihan Ida Sang Hyang Widi Wasa!

13Kadi asapunika taler ngeniang indik parasemetone. Rikala semeton miragi Orti Sane Sujati, inggih punika Orti Rahayu sane ngrahayuang semeton, mawastu semeton pracaya ring Ida Sang Kristus. Irika semeton raris kamanggehang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa dados druen Idane, malantaran Ida maicayang Roh Idane sane sampun janjiang Ida ring semeton.

14Roh Idane punika dados anceng buat iraga, mungguing iraga pacang nampi paindikan sane sampun kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring kaulan Idane. Samaliha Roh Idane punika taler ngicen iraga kapastian, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngicen kamerdekaan sane sampurna ring parapadruen Idane. Ngiringja iraga muji kaluihan Idane!

Panga

15Punika awinanipun, duk tiang miragi indik kapracayan semetone ring Ida Sang Hyang Yesus Kristus miwah indik sih kapitresnan semetone marep ring parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa,

16tiang tansah ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa uli krana semeton. Tiang tansah ngastawayang semeton tur

17mapinunas ring Widin Ida Sang Hyang Yesus Kristus, Sang Aji sane maha luih, mangda maicayang Roh Idane ring semeton. Roh Idane punika sane jaga mapaica kawicaksanan miwah nyinahang Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton, mangdane semeton prasida uning ring Ida.

18Tiang tansah mapinunas, mangda Ida ngalangin pakayunan semetone, mangdane semeton prasida uning ring daging pangajap-ajap, sane ngawinang Ida sampun ngesengin. Ambate agung sih pasueca sane kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring parakaulan Idane,

19samaliha tan kadi-kadi maha wisesan Idane sane kamanggehang ring iraga sane pracaya. Kawisesan Idane sane makarya sajeroning iraga punika pateh sakadi kawisesan Idane sane agung,

20sane anggen Ida nangiang Ida Sang Kristus saking sajeroning sedan Idane tur taler anggen Ida ngalinggihang Ida Sang Kristus ring singasana sane mawisesa ring tengen Idane.

21Irika Ida Sang Kristus mrentah saluiring pangreh, pamrentah, kakuasan miwah panguasa ring akasane; linggih Idane punika ngungkulin saluiring panguasa, ring jagate mangkin miwah taler ring benjang pungkur.

22Ida Sang Hyang Widi Wasa nadosang saluiring sane wenten dados pajekjekan cokor Ida Sang Kristus. Maliha Ida kaserahang ring pasamuane, pinaka dados Ulun saluiring sane wenten.

23Pasamuane punika pinaka anggan Ida Sang Kristus, sane kalikub antuk Ida, tur Ida nglikub saluiring paindikan makasami.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Efesus 1):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Efesus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel