Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ester 3 >> 

Dane

1Maletan makudang-kudang masa suenipun, Ida Sang Prabu Ahasweros raris ngamanggehang Dane Haman okan Dane Hamedata, sinalih tunggil katurunan Ida Sang Prabu Agag, dados perdana mentri.

2Ida sang prabu mrentahang paraprakangge sane ngancangin ida mangda pada hormat ring Dane Haman malantaran nengkluk tur sumuyud ring ajeng danene. Paraprakanggene sami nglaksanayang indike punika, sajawining Dane Mordekai sane nenten kayun nglaksanayang indike punika.

3Paraprakanggen sang prabu sane tiosan tumuli pada mataken ring Dane Mordekai, napi awinannyane dane nenten ngiringang titah ida sang prabu.

4Nyabran rahina paraprakanggene sane tiosan punika ngaturin Dane Mordekai mangda dane kayun ngalah, nanging dane nenten sairing. Sapuniki baos Dane Mordekai: “Tiang puniki wong Yahudi. Tiang nenten wenang nyumbah Dane Haman.” Duaning punika paraprakanggene punika raris nguningayang indike punika ring Dane Haman, punapike laksanan Dane Mordekai jaga kabanggayang asapunika.

5Dane Haman duka pisan mireng mungguing Dane Mordekai nenten kayun nengkluk miwah sumuyud ring ajeng danene.

6Napi malih rikala uning mungguing Dane Mordekai punika wong Yahudi, dane raris mapakayun mungguing boyaja Dane Mordekai kewanten sane jaga kukum. Dane ngrencanayang jaga ngamademang wong Yahudine makasami sane wenten ring sakuub kaprabon Persiane.

7Ring taun sane kaping roras panyeneng Ida Sang Prabu Ahasweros, ring sasih sane kaping pisan, inggih punika sasih Nisan, Dane Haman raris ngwentenang undi sane kawastanin “Purim” buat ngrereh rahina miwah sasih sane becik jaga ngamargiang rerincikan danene punika. Raris kapastiang jaga ngamargiang indike punika ring tanggal telulas ring sasih sane kaping roras, inggih punika sasih Adar.

8Dane Haman raris matur ring ida sang prabu sapuniki: “Wenten satunggaling suku bangsa sumebar ring propinsi-propinsi jagat druene. Tata carannyane mabinayan pisan ring tata caran rakyate sane tiosan. Tios ring punika, ipun nenten sairing ring undang-undang jagat druene. Punika awinanipun nenten pisan patut yening iratu manggayang ipun kadi asapunika.

9Yening menawi mantuk ring pakayunan iratune, rarisangja iratu ngwedalang prentah, mangda ipun kapademang. Yening palungguh iratu ngamargiang indike punika, titiang majanji jaga ngaturang perak 340.000 kilogram, mangda ngranjing ring arta branan purine, buat jaga kanggen ngetangang jagat druene.”

10Ida sang prabu tumuli ngelus ali-ali sane anggen ida ngecap tur ngesahang pangumuman idane, raris kaserahang ring Dane Haman, okan Dane Hamedata, katurunan Ida Sang Prabu Agag, sane dados meseh wong Yahudine.

11Ida sang prabu ngandika ring Dane Haman sapuniki: “Bangsane ento muah sakancan artannyane serahang gelah teken paman. Jalanangja kenken keneh pamane marep teken bangsane ento.”

12Duaning punika, ring tanggal telulas sasih sane kaping pisan, Dane Haman raris ngesengin parasekretaris ida sang prabu, tumuli nikteang prentah sane patut kasalin nganggen basa miwah tata krama sane lumrah kanggen ring panegara punika, tur kakirim tumiba ring parapamrentah, gubernur-gubernur miwah sakancan prakanggene. Prentahe punika kamedalang sajeroning parab Ida Sang Prabu Ahasweros tur kacap nganggen ali-alin idane.

13Parapacalange tumuli makta surat prentahe punika ka sakancan propinsine sane wenten ring panegarane punika. Surate punika madaging prentah mangda ring satunggaling rahina, inggih punika ring tanggal telulas ring sasih Adar, wong Yahudine makasami, agung alit, lanang istri mangda kapademang. Ipun sareng sami patut kapunggal, tur sampunang padaleme, tur sakancan pagelahannyane mangda kambil.

14Daging surat prentahe punika mangda kasebarang ring sakancan propinsine, mangda asing-asing anake pada tragia ring dewek nyantosang rauh panemayane sane sampun kapastiang punika.

15Saking prentah ida sang prabu, prentahe punika kasebarang ring ibukota Susan, tur parapacalange makta surat prentahe punika ka propinsi-propinsine makasami. Penduduk kota Susane pada bingung malantaran prentahe punika. Rikala punika ida sang prabu sedek malinggih saha minum-inuman kairing antuk Dane Haman.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.
Rencana Multimedia Baca Alkitab: BaDeNo.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  Ester 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel