Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ezra 3 >> 

Pangu

1Ring sasih sane kaping pitu, sasampun wong Israel jenek ring kota-kotannyane, ipun sareng sami raris ketog-semprong pada mapunduh ring Yerusalem.

2Pandita Yosua okan Dane Yosadak kasarengin antuk parasemeton danene parapandita sami, kadi asapunika taler Dane Serubabel okan Dane Sealtiel, kasarengin antuk parasemeton danene, raris ngwangun pamorboran aturan pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin Israele. Ring pamorboran aturane punika ipun sareng sami pacang ngaturang aturan maborbor, satinut ring sane kakacap ring cakepan Torat Dane Musa, parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

3Yadiastun ipun sareng sami pada ajerih ring jadma uedan sane wenten irika, nanging ipun taler ngwangun pamorboran aturane punika ring genahnyane sane riin. Sasampune punika ipun raris malih ngawitin ngaturang aturan maborbor pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa rikala semeng miwah sore.

4Ipun taler marerainan Pondok Daun manut pailehnyane. Nyabran rahina, ipun ngaturang aturan maborbor manut etangan sane patut katurang ring rahinane punika.

5Saking rahinane punika raris tetep katurang aturan maborbor, kadi asapunika taler ring nuju Rerainan Bulan Baru miwah nyabran rerainan sane suci pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sajawining punika rikala anake ngaturang aturan suka lila pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun sareng sami taler ngaturang aturan maborbor.

6Ngawit saking tanggal apisan ring sasih sane kaping pitu punika, ipun setata ngaturang aturan maborbor pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, yadiastun dasar Perhyangan Agunge durung kapasang.

Perhy

7Bangsa Israele ngwehin tukang batu miwah tukang kayune jinah. Wong Sidon miwah wong Tiruse sane ngangkut taru aras saking Libanon rauh ring Yope kawehin pangan kinum miwah minyak. Indike punika prasida kalaksanayang, saking lelugran Ida Sang Prabu Kores, ratune ring Persia.

8Ring sasih sane kaping kalih, ring taun sane kaping kalih sasampun bangsa Israele rauh ring Perhyangan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Yerusalem, Dane Serubabel okan Dane Sealtiel miwah Dane Yosua okan Dane Yosadak kasarengin antuk parasemeton danene sane lianan, inggih punika parapandita miwah wong Lewi, makamiwah paraanak sane mawali budal ka Yerusalem saking paselongan, raris ngamimitin pakaryannyane. Sakancan wong Lewine sane mayusa kalih dasa taun miwah langkungan ring punika kapangandikayang ngenterang pakaryan ngwangun Perhyangan Agunge.

9Dane Yosua kasarengin antuk oka miwah kadang wargannyane miwah Dane Kadmiel kasarengin antuk oka-okannyane wong Hodawia miwah parawong Yehuda sinarengan ngenterang pakaryan ngwangun Perhyangan Agunge punika. Dane katulungin antuk wong Lewi palingsehan Dane Henadad.

10Rikala dasar Perhyangan Ida Sang Hyang Widi Wasa kapasang antuk paraundagine, parapandita sane sampun ngrangsuk busana kapanditan raris pada rauh sarwi ngagem trompet miwah wong Lewi saking palingsehan Dane Asap pada makta cengceng buat muji ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa, anut sakadi pituduh Ida Sang Prabu Daud, ratun wong Israele.

11Dane makidung saling saurin muji miwah matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa kalintang becik. Mungguing sih kasatian Idane tumiba ring bangsa Israele langgeng salami-laminipun.” Sapangrarisipun, pasamuane punika makasami pada masuryak antuk suara jangih muji Ida Sang Hyang Widi Wasa, duaning dasar Perhyangan Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun kapasang.

12Nanging akeh pisan saking pantaran parapandita, wong Lewi miwah parapamimpin kulawarga, paraanak lingsir sane naenin nyingak Perhyangan Agunge sane riin, pada nangis pagerong rikala ngaksi dasar Perhyangan Agunge punika kapasang. Nanging anake sane lianan sane wenten irika sami pada masuryak-suryak antuk suka renan manahnyane.

13Nenten mrasidayang anake minayang sane encen suaran anak sane girang miwah sane encen suaran anak nangis, duaning pasamuane masuryak-suryak antuk suara jangih kantos prasida kapiragi saking doh.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.
Rencana Multimedia Baca Alkitab: BaDeNo.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  Ezra 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel