Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ezra 5 >> 

1Duk punika Nabi Hagai miwah Nabi Sakaria okan Dane Ido, tumuli mawarah-warah sajeroning parab Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin Israele, marep ring wong Yahudi sane wenten ring Yehuda miwah ring Yerusalem.

2Rikala Dane Serubabel okan Dane Sealtiel miwah Dane Yosua okan Dane Yosadak mireng pawarah-warahe punika, dane raris ngamimitin ngwangun Perhyangan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Yerusalem. Dane sareng kalih kasarengin antuk paranabin Ida Sang Hyang Widi Wasa makakalih iwau.

3Nanging daweg punika raris Dane Tatnai, gubernur sane ngwengku jagat dauh Tukad Eprate, kasarengin antuk Dane Setar-Bosnai miwah kantin danene, rauh ka Yerusalem saha mabaos sapuniki: “Nyenke ane mrentahang jerone buat ngwangun Perhyangane ene tur mragatang temboknyane?”

4Dane taler nakenang wastan sakancan anake sane nulungin ngwangun Perhyangan Agunge punika.

5Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa nyuryanin parapanglingsir wong Yahudine, kantos dane nenten kandeg antuk sang gubernur. Sang gubernur tumuli ngirim surat katur ring Ida Sang Prabu Darius tur surate punika polih walesan.

6Daging surate sane kakirim antuk Dane Tatnai, gubernur sane ngwengku dauh Tukad Eprate, kasarengin antuk Dane Setar-Bosnai miwah parakantinnyane, katur ring Ida Sang Prabu Darius, sapuniki:

7“Katur ring Ida Sang Prabu Darius. Mugi palungguh iratu mrentah saha rahayu.

8Mugi palungguh iratu wikan mungguing titiang sampun ngrauhin daerah Yehuda, genah Perhyangan Agung Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur. Perhyangan Agung punika sedek kawangun antuk batu sane ageng-ageng, tur temboknyane kalapisin antuk taru. Pakaryane punika kagarap saha teliti pisan tur sane mangkin pakaryane punika mamargi saha lancar pisan.

9Titiang sampun nakenin pamimpinnyane, sapasirake sane mrentahang ipun buat ngwangun Perhyangane punika tur muputang temboknyane?

10Sajeroning punika titiang taler nakenang ring ipun wastan anake sane makarya ring Perhyangane punika, mangda prasida antuk titiang ngaturang ring palungguh iratu, sapasira wastan jadmane sane mimpin ipun.

11Sapuniki pasauripune ring titiang: ‘Titiang puniki parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngwengku akasa miwah pretiwine. Titiang malih ngwangun Perhyangan sane pecak kawangun makudang-kudang taun sane sampun lintang, sane kawangun antuk ratun Israele sane luih.

12Nanging santukan paraleluur titiange ngawinang Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngwengku langite punika duka, ipun raris serahang Ida ring Ida Sang Prabu Nebukadnesar ratune ring Babel, wong Kasdime punika tur sang prabu raris ngrusak Perhyangane punika. Sasampun punika paraleluur titiange raris kaselong ka panegara Babel.

13Nanging ring taun sane kaping pisan panyeneng Ida Sang Prabu Kores ring Babel, ida mrentahang mangda Perhyangan Agung Ida Sang Hyang Widi Wasa malih kawangun.

14Daweg punika prabot mas miwah perak Perhyangan Agung Ida Sang Hyang Widi Wasa sane kambil antuk Ida Sang Prabu Nebukadnesar saking Perhyangan Agunge ring Yerusalem tur kagenahang ring purane sane wenten ring Babel, taler kawaliang antuk Ida Sang Prabu Kores tur kaserahang ring Dane Sesbasar sane kadegang dados gubernur ring Yehuda.

15Sang prabu ngandikayang dane, mangda prabote punika kagenahang malih ring Perhyangan Agunge ring Yerusalem, tur mangda Perhyangan Agung Ida Sang Hyang Widi Wasa punika malih kawangun ring genahnyane sane riin.

16Dane Sesbasar tumuli rauh tur makarya dasar Perhyangan Agung Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Yerusalem, tur ngawit saking dauhe punika rauh mangkin pakaryane punika ngraris kamargiang, sakewanten durung puput.’

17Duaning punika yening mantuk ring kayun sang prabu, rarisang tureksain ring prasasti druene ring Babel, punapike naenin Ida Sang Prabu Kores nitahang ngwangun malih Perhyangan Agung Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Yerusalem punika. Sasampune punika, ledang palungguh iratu ngandikayang ring titiang kaputusan iratune ngeniang indike punika.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ezra 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran